40. A One Way Trip

A One Way Trip

نخستین سفر به ماه در سالِ ۱۹۶۹ توسطِ فضاپیمایِ آپولو ۱۱ انجام شد و توسطِ آن سه نفر به ماه فرستاده شدند. در این سفر سفینۀ فضایی آپولو ۱۱ مسافت ۳۸۵۰۰۰ کیلومتر را طی کرد و این سفر کمی بیش از یک هفته طول کشید. اکنون بسیاری آرزویِ قدم گذاشتن بر سطحِ مریخ را دارند، امّا این سفر با سفر به ماه خیلی تفاوت دارد. فاصلۀ مریخ تا زمین ۱۴۰ برابر بیشتر یعنی ۵۶ میلیون کیلومتر است و این سفری است که انسان را برای اوّلین بار از مدارِ زمین خارج می کند.  

ناسا قبلاً وسیله ای مانندِ اتومبیل به مریخ فرستاده است؛ وسیله ای که رویِ مریخ حرکت می کند و تصاویری را به زمین می فرستد. اکنون ناسا می خواهد انسان را به مریخ بفرستد. سفری که سخت، خطرناک و پرهزینه است و هنوز بخشی از فناوریِ لازم برایِ این کار وجود ندارد.

مهندسان و دانشمندانی که در این پروژه کار می کنند باید مشکلاتِ این مأموریّت را حل کنند. مشکلاتی مانندِ غذا، آب، پرتوها، مشکلاتِ جسمی و روحیِ فضانوردان. موشکی که برای این کار می سازند بلندتر از مجسمۀ آزادی در نیویورک خواهد بود و قرار است در سالِ ۲۰۱۷ آزمایش شود.

کسی که می خواهد از زمین به سویِ مریخ برود باید خیلی جرأت داشته باشد زیرا احتمال دارد که این سفر بی بازگشتی باشد.

ناسا امیدوار است این سفر را در سالِ ۲۰۳۳ انجام دهد. احتمالاً فضانوردانی که به مریخ خواهند رفت الان دانش آموز هستند. شاید شما یکی از آنها باشید.

البته شرکتِ خصوصیِ هلندیِ “مارس وان” مدّتی است که برایِ سفر به مریخ در سالِ ۲۰۲۲ ثبتِ نام می کند.

The first journey to the moon was made in the year 1969 by the Apollo 11 rocket, by which three people were sent to the moon. On this journey, the Apollo 11 spaceship traversed 385,000 kilometres and this journey took a little more than one week. Now, many have the dream of walking on the surface of Mars, although this journey is very different from the journey to the moon. The distance from Mars to Earth is 140 times greater; that is 56 million kilometres, and this is a journey in which Man is exiting the Earth’s orbit for the first time.

NASA has previously sent an apparatus like a car to Mars; an apparatus that moves about on Mars and sends pictures to earth. Now NASA wants to send humans to Mars. It is a difficult, dangerous and expensive journey, and some of the necessary technology for this job still does not exist.

Engineers and scientists who are working on this project have to solve the problems of this mission. Problems like food, water, radiation, and the astronauts’ physical and mental problems. The rocket that they are making for this work will be larger than the Statue of Liberty in New York and it is scheduled to be tested in the year 2017.

Anybody who wants to go from Earth to Mars needs to be extremely brave because it is likely that this mission will be without return.

NASA is hopeful that it will undertake this mission in the year 2033. The astronauts who will go to Mars are probably school children at the moment. Perhaps you are one of them.

Of course the private Dutch company, ‘Mars One’ has been accepting registrations for a trip to Mars in 2022 for a while now.

English Transliteration Persian Listen
Space fazā فضا
Spaceship fazāpeymā فضاپیما
Astronaut fazānavard فضانورد
Wish ārezu آرزو
To take a step qadam gozāshtan قدم گذاشتن
Surface sath سطح
Mars merikh مریخ
Rocket mushak موشک
Orbit madār مدار
He/she/it exits khārej mikonad خارج می کند
NASA nāsā ناسا
He/she/it has sent ferestāde ast فرستاده است
He/she/it moves harekat mikonad حرکت می کند
Images tasāvir تصاویر
Expensive por hazine پرهزینه
Part / section bakhsh بخش
Scientist dāneshmand دانشمند
Mission ma’muriyyat مأموریّت
Radiation parto پرتو
Physical jesmi جسمی
Mental ruhi روحی
He/she/it (may) depart tark konad ترک کند
Freedom āzādi آزادی
Test āzmāyesh آزمایش
Courage jor'at dāshtan جرأت داشتن
Probably ehtemālan احتمالاً
They will go khāhand raft خواهند رفت
With no return bi bāzgasht بی بازگشت
Private khosusi خصوصی
He/she/it enrols / registers sabt-e nām mikonad ثبتِ نام می کند
Spaceship safine سفینه
They (may) solve hal konand حل کنند

مریم:   کی می ری نیویورک؟

نیک:   یه ماه دیگه چون پروژۀ پدرم اون موقع شروع می شه.

مریم:   چند وقت می مونین؟

نیک:   نه ماه.

مریم:   کجا می مونین؟

نیک:  خونه ای گرفتیم که نزدیکِ سنترال پارکه.

مریم:   جایِ خیلی خوبیه.

نیک:   برات عکساشُ می فرستم.

مریم:   با همون دوربینی که بهت هدیه دادم؟

نیک:   آره. هر جا اونُ می برم به یادتم.

 

Maryam:          When are you going to New York?

Nik:                  In a month, because that’s when my father’s project is starting.

Maryam:          How long are you staying for?

Nik:                  Nine months.

Maryam:          Where are you staying?

Nik:                  We got a house near to Central Park.

Maryam:          A nice place.

Nik:                  I’ll send you pictures.

Maryam:          With that same camera that I gave you as a present?

Nik:                  Yeah, wherever I take it, I remember you.

مریم:   دوست داری تو آینده چه کاره بشی؟

نیک:   دام پزشک.

مریم:   دوست داری کجا کار کنی؟

نیک:   آرزو دارم تو باغ وحش کار کنم.

مریم:   چه جالب. من آرزو دارم فضانورد بشم.

نیک:    چرا فضانورد؟

مریم:   دوست دارم برم ماه و از اونجا زمینُ ببینم.

نیک:    ولی من از سفری که طولانی و خطرناک باشه می ترسم.

 

Maryam:             What do you want to be in the future?

Nik:                     A vet.

Maryam:             Where would you like to work?

Nik:                     I dream of working in a zoo.

Maryam:             How interesting. I dream of being an astronaut.

Nik:                     Why an astronaut?

Maryam:             I’d like to go to the moon and see the earth from there.

Nik:                     I, however, am scared of long and dangerous journeys. 

Complete each sentence using the grammatically correct option from each drop-down menu
Use the words available to fill the gaps in the sentences below.
  • فضانوردان
  • آرزو
  • مجسمۀ
  • تصاویر
  • مأموریّت
برادرِ کوچکم .................... دارد در آینده دکتر بشود.
.................... زیبایی از زمستانِ ایران برایم فرستاد.
پدرم برایِ یک  .................... کاری به نیویورک رفت.
سالِ گذشته چند عکس از ....................  آزادی در نیویورک گرفتم.
در ناسا .................... و دانشمندانِ زیادی کار می کنند.
Submit
Retry
Choose which preposition to fill each gap with in the following sentences
  • نزدیک
  • به
  • از
  • با
آرش .................... سفرِ طولانی می ترسد.
آرزو دارم ....................  مریخ بروم.
.................... چه دوربینی عکس می گیری؟
خانۀ ما ....................  سنترال پارک است.
Submit
Retry
Having read this lesson's main text, now decide whether the following sentences are true or false
True
False
همه آرزویِ سفر به مریخ را دارند
True
False
فاصلۀ ماه تا زمین نزدیک تر از مریخ تا زمین است
True
False
تمامِ فناوریِ لازم برایِ رفتن به مریخ وجود دارد
True
False
موشکِ مخصوصِ فرستادنِ فضاپیما به مریخ از مجسمۀ آزادی بلندتر خواهد بود
True
False
اکنون برایِ سفر به مریخ ثبتِ نام می کنند
Submit
Retry
Having read this lesson's main text, now read the following questions and choose the correct answer for each.
اوّلین سفر به ماه چه مدّت طول کشید؟
دو هفته
یک ماه
کمی بیش از یک هفته
وسیله ای که ناسا به مریخ فرستاده است چه کار می کند؟
به دنبالِ فضانوردان است
عکس هایی از مریخ به زمین می فرستد
راکت درست می کند
برنامۀ ناسا برای مریخ چیست؟
فرستادنِ انسان به مریخ
ساختنِ مجسمۀ آزادی در مریخ
آزمایشِ فضاپیمایِ آپولو در مریخ
مهندسان و دانشمندان ناسا باید چه مشکلاتی را حل کنند؟
پرتوها، غذا و آب
فرستادنِ تصاویر به زمین
ساختن موشکِ بزرگ
چرا کسی که می خواهد به مریخ برود با جرأت است؟
زیرا مریخ خیلی دور است
زیرا الآن دانش آموز هستند
زیرا احتمال دارد که این سفر بی بازگشت باشد
Submit
Retry
Match each word with its antonym in the opposite column
عمومی
روحی
ارزان
آسان
شبیه
خصوصی
جسمی
پرهزینه
مشکل
متفاوت
Submit
Retry
Match the words on the right with the words on the left to create Persian phrases
نام
پیما
گشت
هزینه
آموز
ثبت
فضا
باز
پر
دانش
Submit
Retry
Having read this lesson's main text, now match the questions on the right with the correct answers on the left
سه فضانورد.
زیرا در این سفر انسان برایِ اولین بار از مدارِ زمین خارج می شود.
احتمالاً دانش آموز هستند.
در سالِ ۲۰۲۲.
مهندسان و دانشمندانِ ناسا.
در اوّلین سفر به ماه چند فضانورد به ماه رفتند؟
چرا سفر به مریخ بسیار متفاوت است؟
فضانوردانی که در آینده به مریخ می روند الآن چه کار می کنند؟
شرکت هلندی چه زمانی می خواهد انسان را به مریخ بفرستد؟
چه کسانی باید مشکلاتِ سفر به مریخ را حل کنند؟
Submit
Retry
Match each word on the right with its description on the left
به فضا می رود
درمدرسه درس می خواند
بیماران را درمان می کند
تحقیق می کند
فضانورد
دانش آموز
دکتر
دانشمند
Submit
Retry
Having read dialogue 1, now match each question on the right with its answer on the left
یک ماهِ دیگر.
زیرا پروژۀ پدرش شروع می شود.
نه ماه.
نزدیکِ سنترال پارک.
با دوربینی که مریم به او داده است.
کی نیک به نیویورک می رود؟
نیک برایِ چه به نیویورک می رود؟
نیک چه مدّت در نیویورک می ماند؟
خانۀ آنها در کدام قسمتِ نیویورک است؟
نیک با چه عکس می گیرد؟
Submit
Retry
Having read dialogue 2, now match each question on the right with its answer on the left
دام پزشک
باغ وحش
فضانورد
تا از آنجا زمین را ببیند
از سفرهای طولانی و خطرناک
نیک دوست دارد چه کاره بشود؟
نیک دوست دارد در کجا کار کند؟
مریم آرزو دارد چه کاره شود؟
چرا مریم دوست دارد به ماه برود؟
نیک از چه می ترسد؟
Submit
Retry
Match each spoken form sentence on the right with its written form on the left.
یک ماهِ دیگر شروع می شود.
با همان دوربینی که به تو هدیه دادم؟
دوست داری در آینده چه کاره بشوی؟
دوست دارم به ماه بروم و از آنجا زمین را ببینم.
هر جا آن را می برم به یاد تو هستم.
یه ماهِ دیگه شروع می شه.
با همون دوربینی که بهت هدیه دادم؟
دوست داری تو آینده چه کاره بشی؟
دوست دارم برم ماه و از اونجا زمینُ ببینم.
هر جا اونُ می برم به یادتم.
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close