23. Around the World in Thirteen Years

Around the World in Thirteen Years

جیسن لویس در بیست و هفت سالگی سفرش به دورِ دنیا را از لندن آغاز کرد. او در این سفر از ماشین، اتوبوس، کشتی و هواپیما استفاده نکرد. جیسن مسافتِ حدودِ هفتاد و پنج هزار کیلومتر را پیاده، با دوچرخه، قایقِ پارویی و پدالی و اسکیت پیمود. همچنین قسمتی از این مسیر را شنا کرد. در این سفر جیسن از سی و هفت کشور گذشت و با دیدار از ۹۰۰ مدرسه در این کشور ها برایِ دانش آموزان صحبت کرد.

وقتی از لندن حرکت کرد، دوستش استیوی اسمیت همراهش بود. آنها مسیر فرانسه، اسپانیا و پرتغال را با دوچرخه پیمودند و از  بندرِ لاگوس در پرتغال  با قایقِ پدالی به میامی درآمریکا رفتند. این دو نفر مسافتِ ۵۶۰۰ کیلومتر را در این کشور طی کردند و از آنجا با قایق به هاوایی رفتند.  پس از آن، جیسن بقیۀ مسیر را بدونِ دوستش ادامه داد.

سفرِ جیسن بسیار مشکل و پرماجرا بود و حوادثِ تلخی برایِ او اتفاق افتاد. یک بار در استرالیا یک تمساح به او حمله کرد، امّا اتفاق بدتری هم برایِ او افتاد. در آمریکا، یک رانندۀ خیلی پیر با ماشین به او زد و هر دو پایش شکست. بعد از این تصادف، جیسن شش هفته در بیمارستان بستری شد، سپس به ناچار نه ماه استراحت کرد.

جیسن پس از سیزده سال در تاریخِ ششِ اکتبر ۲۰۰۷ به لندن باز گشت.

At twenty seven years old, Jason Lewis started his journey around the world from London. On this journey he didn’t use car, bus, ship or aeroplane. Jason made his journey of about seventy five thousand kilometres on foot, by bicycle, pedal boat, rowing boat and skating. He even swam a portion of this route. On this journey, Jason passed through thirty seven countries and visited 900 schools in these countries to speak to the pupils.

When he left London, his friend Stevie Smith was with him. They traversed France, Spain and Portugal on bicycle and went from the port of Lagos in Portugal to Miami in America on pedal boat. These two passed a distance of 5,600 kilometres in this country and, from there, went by boat to Hawaii. After that, Jason continued the remainder of his journey without his friend.

Jason’s journey was extremely problematic and full of adventure and he had one bitter incident . One time in Australia a crocodile attacked him, but something worse happened to him too. In America, a very elderly driver hit him with a car and both of his legs broke. After this accident, Jason was hospitalised for six weeks, then forced to rest for nine months.

After thirteen years, on the sixth of October, 2007, Jason returned to London.

EnglishTransliterationPersianListen
He/she/it startedāghāz kardآغاز کرد
He/she/it startedshoru' kardشروع کرد
Shipkashtiکشتی
He/she didn't useestefāde nakardاستفاده نکرد
Distancemasāfatمسافت
About (approximately)hodudحدود
Rowing boatqāyeq-e pāruyiقایقِ پارویی
Sailing boatqāyeq-e bādbāniقایقِ بادبانی
Routemasirمسیر
He/she/it passedgozashtگذشت
Companionhamrāhهمراه
They movedharekat kardandحرکت کردند
They traversedpeymudandپیمودند
They passed (through)tey kardandطی کردند
He/she/it continuededāme dādادامه داد
Problemmoshkelمشکل
Adventurouspor mājarāپرماجرا
Incidentshavādesحوادث
Bittertalkhتلخ
It happenedettefāq oftādاتفاق افتاد
Whalenahangنهنگ
Crocodiletemsāhتمساح
Ht/she/it attackedhamle kardحمله کرد
Driverrānandeراننده
He/she/it hitzadزد
He/she became hospitalisedbastari shodبستری شد
Powerniruنیرو
Broke (i.e. became broken)shekastشکست
Accidenttasādofتصادف
Inevitably (with no other option)be nāchārبه ناچار
Arounddorدور
Motor boarqāyeq-e motoriقایقِ موتوری
Pedal boatqāyeq-e pedāliقایقِ پدالی
Portbandarبندر
Alsohamcheninهمچنین
It lasted / It took (time)tul keshidطول کشید
Unhappynārāhatناراحت

 

آرش:   تعطیلات کجا می ری؟

ندا:     استرالیا.

آرش:  با چی می ری؟

ندا:     با هواپیما می رم اندونزی. بعد از اونجا با کشتی می رم استرالیا.

آرش:  چند روز طول می کشه؟

ندا:     حدودِ یه ماه.

آرش:  اونجا چی کار می کنی؟

ندا:     تو استرالیا می رم شنا، دوچرخه سواری، قایق سواری.

آرش:  خوش به حالت. خوش بگذره.

ندا:     خیلی ممنون. 

 

  

Arash:     Where are you going on holiday?

Neda:      Australia.

Arash:     How are you getting there?

Neda:      I'm going by aeroplane to Indonesia. Then from there I'm going by ship to Australia.

Arash:     How many days will that take?

Neda:      About a month.

Arash:    What are you going to do there?

Neda:      In Australia I'll go swimming, cycling and boating.

Arash:     Good for you. Have fun.

Neda:      Thanks a lot.

 

مریم:   چی شده؟ چرا ناراحتی؟

مینا:    پدرم بیمارستانه.

مریم:   چرا؟

مینا:    دیروز تصادف کرد و دستش شکست.

مریم:   پیاده بود یا با ماشین؟

مینا:    با دوچرخه بود.

مریم:   کی بهش زد؟

مینا:    یه پیرزن.

مریم:   حالا چطوره؟

مینا:    بهتره. فردا از بیمارستان مرخص می شه.

مریم:   سلام منُ بهشون برسون.


 

 

Maryam:     What's up? Why are you sad?

Mina:           My father's in hospital.

Maryam:     Why?

Mina:           Yesterday he was in an accident and broke his hand.

Maryam:     Was he walking or driving?

Mina:           He was on his bicycle.

Maryam:     Who hit him?

Mina:           An old lady.

Maryam:     How is he now?

Nima:           He'll get discharged from the hospital tomorrow.

Maryam:      Send him my regards.

Choose the appropriate word from each drop-down menu to complete the sentences.
Fill the gaps in the sentences below using the words provided.
  • مسیر
  • بستری شد
  • حرکت کرد
  • تلخ
  • تصادف

برادرم چند روز در بیمارستان   .....................
معلّمم .................... خانه تا مدرسه را پیاده می رود.
دیروز یک ماشین با دوچرخه .................... کرد.
در این حادثه .................... پدرش از دنیا رفت.
رانندۀ اتوبوس از ایستگاه .....................

Submit
Retry
Having read this lesson's text, 'Around the world in thirteen years', read the statements below and decide which are true and which are false.
True
False
سفرِ دورِ دنیا پنج سال طول کشید.
True
False
او با یک ماشین تصادف کرد.
True
False
او به همۀ کشورهایِ دنیا رفت.
True
False
او در این سفر فقط از نیرویِ انسان استفاده کرد.
True
False
جیسن همۀ سفر را به تنهایی انجام داد.
Submit
Retry
Read the following questions about this lesson's text and choose the correct answer for each
جیسن در چند سالگی سفرش به دورِ دنیا را شروع کرد؟
۲۷
۱۳
۷۵
۳۷
جیسن سفرش را از کجا شروع کرد؟
میامی
لاگوس
لندن
هاوایی
جیسن با چه وسیله ای مسافرت کرد؟
اتوبوس
دوچرخه
هواپیما
کشتی
جیسن با چه وسیله ای به میامی رفت؟
قایق موتوری
قایق پارویی
قایق بادبانی
قایق پدالی
چه حیوانی به جیسن حمله کرد؟
تمساح
نهنگ
شیر
مار
Submit
Retry
Match the questions on the right with the appropriate responses on the left.
هفتاد و پنج هزار کیلومتر.
دوستش.
شش هفته.
نه ماه.
هاوایی.
جیسن چه مسافتی را پیمود؟
چه کسی در پنج سال اوّل همراهش بود؟
چه مدّت در بیمارستان بود؟
چه مدّت استراحت کرد؟
جیسن از کجا بدون دوستش به سفرش ادامه داد؟
Submit
Retry
Having read dialogue 1, now match the questions on the right with the appropriate responses on the left.
استرالیا
حدودِ یک ماه
با هواپیما
با کشتی
شنا، قایق سواری و دوچرخه سواری
ندا برای گذراندنِ تعطیلات به کجا می رود؟
سفر او چه مدّت طول می کشد؟
او با چه وسیله ای به اندونزی می رود؟
از اندونزی به استرالیا چطور می رود؟
در استرالیا چه کار می کند؟
Submit
Retry
Complete the sentences and phrases on the right, using the words on the left.
برسانید.
افتاد؟
داد.
کرد.
کشید.
به پدرتان سلام
دیروز چه اتفاقی
برادرم درسش را در دانشگاه ادامه
او مسافرتش را از تهران آغاز
سفرش دو سال طول
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close