51. Art in Iran

Art in Iran

بررسی جشنوارۀ بین‌المللی موسیقی فجر در جلسۀ کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسۀ کمیسیون هنر و معماری گفت: ضرورت دارد که شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین نهاد فرهنگی کشور نظارت بیشتری بر جشنواره‌های هنری داشته باشد و این جشنواره‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

 

وی ادامه داد: یکی از رویدادهای هنری مهم جشنوارۀ موسیقی فجر است که تا حدودی می تواند سیاست و رویکردهای موسیقی را در کشور مشخّص کند و به توسعۀ موسیقی اصیل کمک کند.

 

وی در ادامه با تأکید بر اهمّیّتِ موضوع خریدِ آثار هنری گفت: امروزه اقتصادِ هنر از مباحث مهم در زمینۀ هنرهای تجسّمی است. بنابراین تالار بورس هنر می تواند در این کمیسیون مطرح و ارزیابی شود و به تصویب نهایی برسد تا خریدِ آثار هنری جدّی تر دنبال شود.

 

همچنین، دبیر جشنوارۀ بین‌المللی موسیقی فجر در این جلسه، گزارشی از روند جشنوارۀ موسیقی فجر ارائه داد و گفت: جشنوارۀ بین‌المللی موسیقی فجر هم از جنبۀ فرهنگی مهم است و هم این که یک جشن ملّی به حساب می آید زیرا نوازندگان و گروه های مختلف برای مخاطبان، علاقه مندان و مردم برنامه اجرا می کنند.

 

وی افزود: تمرکز جشنوارۀ بین‌المللی موسیقی فجر روی نسل جوان است و امروز به خاطر آموزش موفّق موسیقی در چند دانشگاه، نسل جوان با فکر نو و آشنایی با مسائل هنری روز دنیا در این زمینه فعّالیّت می کند و ضرورت دارد این جشنواره هنرمندان و گروه‌های برگزیده را شناسایی کند و مورد حمایت قرار دهد.

 

دبیر جشنوارۀ بین‌المللی موسیقی فجر با تأکید بر اهمّیّت پژوهش گفت: در این جشنواره، بخشی برای پایان نامه‌های دانشجویی وجود دارد و در آن پایان نامه‌های برتر معرفی خواهند شد.

 

مدیرِ کلّ هنرهای تجسّمی که یکی از اعضای این کمیسیون است در ادامۀ جلسه گفت: جشنوارۀ بین‌المللی هنرهای تجسّمی در رشته‌های نقّاشی، نگارگری، خوشنویسی، مجسّمه سازی، سفال و سرامیک، تصویرسازی،‌ کاریکاتور، عکّاسی و پوستر برگزار می شود.

 

مدیرِ کلّ هنرهای تجسّمی افزود: آیین نامه ای دربارۀ اختصاص دادن بودجه برای خریدِ آثار هنری از طرفِ مرکز هنرهای تجسّمی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نوشته شده است. در این آیین نامه، نگارخانه ها، نمایشگاه هایی که توسّط بخش خصوصی برگزار می شود و نمایشگاه هایی که با حمایت دولت برگزار می شود به عنوانِ مهم ترین مراکز ارائه و فروش آثار هنری تعیین شده اند و با اجرایی شدن این آیین نامه فروش آثار هنری از زمستان امسال افزایش می یابد.

 

وی با اشاره به افزایش تعداد نگارخانه‌ها در سال‌های اخیر گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ نگارخانه وجود دارد و نگارخانه‌های شهرستان‌ها هم رشد قابل توجّهی داشته اند.

 

مدیرِ کلّ هنرهای تجسّمی گفت: در این سال‌ها توجه حراجی‌های خارجی به آثار هنرمندان کشورمان افزایش یافته است و مرکز هنرهای تجسّمی نیز با حراجی کریستی ارتباط داشته است و در آینده هنرمندان ایرانی دیگری را به این حراجی معرفی می کند.

 

همچنین در این جلسه عنوان شد که امسال پنج ساختمان برجسته از آثار معماران ایرانی برای شرکت در جشنوارۀ جهانی معماری در سنگاپور پذیرفته شده اند. در این آثار برخی از فنونی به کار گرفته شده اند که معماری ایران به وسیلۀ آنها مسائل مربوط به مناطق کویری و جغرافیایی خود را حل کرده است. نکتۀ جالب دیگر دربارۀ  معمارانِ سازندۀ این آثار این است که تعداد زنان و مردان تقریباً برابر است و نشان می‌دهد که در محیط‌ هایی که تبعیض کمتری وجود دارد، زنان می توانند بهتر رشد کنند و توانایی آنها برابر با مردان است.

An inspection of the International Fajr Music Festival in the Supreme Council of the Cultural Revolution’s Assembly of the Commission for Art and Architecture.

 

According to a report by the IRNA news agency, in an assembly of the Commission for Art and Architecture, the head of the Supreme Council of the Cultural Revolution’s Commission for Art and Architecture said: “As the country’s top cultural institution, the Supreme Council of the Cultural Revolution needs to monitor art festivals more closely and make an assessment and evaluation of these festivals.”

He continued: “The Fajr Music Festival is one of the important art events, which can, to some extent, gauge the politics of, and approach to, music in the country and aid the development of traditional music.”

Emphasising the importance of purchasing works of art, he continued, saying: “Nowadays, art economy is one of the important topics in the area of visual arts. As such, an art auction hall could be proposed and evaluated within this Commission and given final approval so that the purchase of art works could be pursued more seriously.”

The secretary of the International Fajr Music Festival also presented a report on the Fajr Music Festival and said: “The International Fajr Music Festival is important both in terms of culture and also because it is considered a national music celebration, since musicians and various groups perform programs for audiences, enthusiasts and the people.

He added: “The focus of the International Fajr Music festival is on the youth and, today, because of the successful teaching of music in a few universities, the youth are actively involved in the area with their new ideas and familiarisation with today’s artistic issues in the world, and this festival needs to identify selected artists and groups and protect them.

Emphasising the importance of research, the Secretary of the International Fajr Music Festival said: “In this festival, a section exists for the theses of university students and, in it, the better theses will be introduced.

As the session continued, the general manager of visual arts, who is one of the members of this Commission, said: “The International Festival of Visual Arts is going to be held in the fields of painting, miniature, calligraphy, sculpture, pottery and ceramics, illustration, caricatures, photography, and posters.

The general manager for visual arts added: Regulations have been written by the Centre for Visual Arts and the Organisation for Cultural Heritage, Tourism and Crafts about the allocation of a budget for purchasing works of art. In these regulations galleries, exhibitions that are held by the private sector, and exhibitions that are held with government support are approved as the most important centres for the presentation and sale of works of art and, with the implementation of these regulations, the sale of art works is going to increase from winter this year.

With reference to the increase in the number of galleries in recent years, he said: “About 400 galleries currently exist, and there has also been a considerable increase in provincial galleries.

The general manager of visual arts said: “In recent years there has been an increase in attention from foreign auctioneers towards the works of our country’s artists and the Centre for Visual Arts also has been in contact with the auctioneer, Christies, and in the future they are going to introduce other Iranian artists to this auctioneer.

In this session, it was also mentioned that, this year, five outstanding buildings, the works of Iranian architects, have been accepted to participate in the World Architecture Festival in Singapore. Some of the techniques that have been implemented in these works, are those by which Iranian architecture has solved problems related to desert regions and its own geography. Another interesting point about the architects that made these works is that the number of women and men is approximately equal and it shows that in environments where there is less discrimination, women can develop better and their ability is equal to men.

English Transliteration Persian Listen
Festival jashnvāre جشنواره
Meeting / session jalase جلسه
Excellent / high ‘āli عالی
Report gozāresh گزارش
News agency khabargozāri خبرگزاری
Commission komisiyon کمیسیون
Supervision nezārat نظارت
Evaluation arzyābi ارزیابی
Event ruydād رویداد
To an extent tā hodudi تا حدودی
Approach ruykard رویکرد
He/she/it might specify moshakhkhas konad مشخّص کند
Emphasis ta'kid تأکید
Shopping / purchase kharid خرید
Subjects mabāhes مباحث
Field / discipline zamine زمینه
Visual tajassomi تجسّمی
Hall tālār تالار
Exchange burs بورس
Final nahāyi نهایی
Serious jeddi جدّی
It (might) be followed up donbāl shavad دنبال شود
Secretary dabir دبیر
Process ravand روند
Delivered / presented erā’e dād ارائه داد
Aspects janbe جنبه
Audience mokhātabān / mokhātebān مخاطبان
He/she added afzud افزود
Focus / concentration tamarkoz تمرکز
Acquaintance / familiarity āshnāyi آشنایی
Issues masā’el مسائل
It is necessary zarurat dārad ضرورت دارد
He/she/it may recognise shenāsāyi konad شناسایی کند
Research pazhuhesh پژوهش
Thesis pāyān nāme پایان نامه
They will be introduced mo’arrefi khāhand shod معرفی خواهند شد
General manager modir-e kol مدیرِ کل
Code of practice āyin nāme آیین نامه
To devote / to allocate ekhtesās dādan اختصاص دادن
Gallery negārkhāne نگارخانه‌
They have been specified ta’yyin shode and تعیین شده اند
To be implemented / executed ejrāyi shodan اجرایی شدن
Referring to bā eshāre be با اشاره به
Development / growth roshd رشد
Auction harāji حراجی
It has been in contact ertebāt dāshte ast ارتباط داشته است
It was mentioned ‘onvān shod عنوان شد
Architecture me’mār معمار
Skills / techniques fonun فنون
They are applied be kār gerefte shode and به کار گرفته شده اند
Desert kavir کویر
Geography joghrāfiyā جغرافیا
He/she/it has solved hal karde ast حل کرده است
(A) Point nokte نکته‌
Creator / producer sāzande سازنده
Environment / situation mohit محیط‌
Discrimination tab’iz تبعیض
Allocation / devotion takhsis تخصیص

مریم:     روزنامه رُ خوندی؟

بهمن:    نه، چی نوشته؟

مریم:     امسال تو جشنوارۀ موسیقی یه بخش برای پایان نامه هایی دانشجویی هست.

بهمن:    دیروز از رادیو شنیدم. می خوای شرکت کنی؟

مریم:     آره.

بهمن:    راستی، پایان نامۀ تو دربارۀ چیه؟

مریم:     موسیقی اصیل در شهرستانای ایران.

بهمن:    چه جالب! منم تو جشنوارۀ هنرای تجسّمی شرکت می کنم.

مریم:     کدوم کارِتُ می بری؟

بهمن:    یه مجسّمۀ اسب.

Maryam:    Have you read the newspaper?

Bahman:    No, what does it say?

Maryam:    This year, there is a section for students’ theses in an art festival.

Bahman:    I heard yesterday on the radio. Do you want to take part?

Maryam:    Yeah.

Bahman:    What was your thesis about, by the way?

Maryam:    Original music in the provinces of Iran.

Bahman:    How interesting! I’m also taking part in an art festival.

Maryam:    Which of your works are you taking?

Bahman:    A statue of a horse.

Choose the correct word to fill each of the gaps in the sentences
  • سفر
  • پایان نامه
  • کویر
  • مخاطبان
  • تبعیض
....................  یکی از دانشجویانم دربارۀ معماری شهرهای کویری ایران است.
یکی از مدیران گزارش ....................  خود به اروپا را ارائه داد.
بخش بزرگی از ایران .................... است.
بر اساس اصول اولیّۀ حقوق بشر، نباید بین انسان ها ....................  وجود داشته باشد.
بیشتر .................... برنامۀ تلویزیونی دیشب نسل جوان بودند.
Submit
Retry
Choose the correct answer to each question
بالاترین نهاد فرهنگی کدام است؟
سازمان میراث فرهنگی
کمیسیون هنر
شورای عالی انقلاب فرهنگی
تمرکز جشنوارۀ موسیقی فجر بر چیست؟
پایان نامه های دانشجویی
نسل جوان
اجرای نوازندگان
چه چیز برای در نظر گرفتن بودجه برای خریدِ آثار هنری تهیّه شده است؟
آیین نامه
پایان نامه
گزارش
مرکز هنرهای تجسّمی با کجا در ارتباط بوده است؟
جشنوارۀ معماری
حراجی کریستی
بخش دولتی
در چه محیط هایی زنان بهتر می توانند رشد کنند؟
در آنهایی که مربوط به کویر است
در آنهایی که تبعیض وجود ندارد
در آنهایی که آثار هنرمندان را می فروشند
Submit
Retry
Choose the synonym for each word from the options below it
نهاد
کمیسیون
سازمان
جشن
تالار
اجرا کردن
برگزار کردن
شناسایی کردن
آشنا شدن
انتخاب کردن
علاقه مندان
مخاطبان
دانشجویان
هنرمندان
دوستداران
Submit
Retry
Match each word to its synonym in the opposite column
باید/لازم است
اضافه کرد
استفاده شد
مطرح شد
زیاد می شود
مورد حمایت قرار دهد
ضرورت دارد
افزود
به کار گرفته شد
عنوان شد
افزایش می یابد
کمک کند
Submit
Retry
Match each word with its synonym in the opposite column
مهم بودن
اختصاص دادن
خریدن
فروختن
زیاد شدن
اهمّیِت
تخصیص
خرید
فروش
افزایش
Submit
Retry
Match the name of each activity with its synonym in the opposite column
ساختن مجسّمه
ساختن تصویر
ساختن ساختمان
تعمیر عینک
تعمیر ساعت
مجسّمه سازی
تصویر سازی
ساختمان سازی
عینک سازی
ساعت سازی
Submit
Retry
Match each word with its synonym in the opposite column
کنترل
ارزیابی
فستیوال
تحقیق
توسعه
نظارت
بررسی
جشنواره
پژوهش
رشد
Submit
Retry
Match each plural noun on the right with its singular form on the left
عضو
اثر
فن
مسأله
صنعت
مرکز
اعضا
آثار
فنون
مسائل
صنایع
مراکز
Submit
Retry
Match each word with its antonym in the opposite column
دولتی
کاهش
فروش
گذشته
خصوصی
افزایش
خرید
آینده
Submit
Retry
Match each word on the right with a word from the left to form a Persian phrase
خانه
نویسی
نامه
جو
سازی
نگار
خوش
آیین
دانش
باز
Submit
Retry
Match each word on the right with a word from the left to form a Persian phrase
کل
دستی
اصیل
توجّه
جوان
مدیر
صنایع
موسیقی
قابل
نسل
Submit
Retry
Match each word on the right with a suffix from the left to form a new Persian word
مند
واره
نده
هنر
جشن
ساز
Submit
Retry
Match the words on the right with the words on the left to form Persian phrases
رسیدن
گرفتن
دادن
به تصویب
به کار
نشان
Submit
Retry
Match each question on the right with the correct answer on the left
به توسعۀ موسیقی اصیل کشور کمک کند
بر اساس آن خریدِ آثار هنری می تواند جدّی تر دنبال شود
یک جشن ملّی به حساب می آید که در آن نوازندگان برای علاقه مندان و مردم برنامه اجرا می کنند
باعث شده است نسل جوان با فکری نو در زمینۀ موسیقی فعّالیّت کند
در جشنوارۀ بین‌المللی هنرهای تجسّمی
برای خرید آثار هنری توسّطِ مرکز هنرهای تجسّمی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نمایشگاه های بخش خصوصی و نمایشگاه هایی که با حمایت دولت برگزار می شود
هنرمندانی از ایران را به حراجی کریستی معرفی ‌کند
برای حلّ مسائلِ مربوط به مناطق کویری و جغرافیایی ایران
برابری توانایی زنان و مردان و رشد بهتر زنان در محیط هایی که تبعیض کمتری وجود دارد
جشنوارۀ موسیقی فجر می تواند چه کار کند؟
تصویب تالار بورس هنر برای چه مهم است؟
جشنوارۀ موسیقی فجر علاوه بر جنبۀ فرهنگی آن از چه نظر مهم است؟
آموزش موسیقی در دانشگاه باعث چه شده است؟
رشته‌های نقّاشی، نگارگری، مجسّمه سازی و غیره در کجا شرکت داده می شوند؟
آیین نامۀ تخصیص بودجه برای چه نوشته شده است؟
مهم ترین مراکز ارائه و فروش آثار هنری کجا هستند؟
مرکز هنرهای تجسّمی قرار است در آینده چه کار کند؟
فنون به کار گرفته شده در آثار معماری ایران برای چیست؟
تعداد معماران زن و مرد ایرانی در جشنوارۀ معماری سنگاپور چه چیز را نشان می دهد؟
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close