37. Cosmetic Surgery

Cosmetic Surgery

مردمِ ایران کمی شبیهِ برزیلی ها هستند. هر دو فوتبال را دوست دارند و هر دو بسیار خون گرم هستند. جالب تر این است که هر دو نیز تا به حال بالاترین میزانِ جرّاحیِ زیبایی را در جهان داشته اند.

اوّلین جرّاحیِ پلاستیکِ درمان بینی ۳۰۰۰تا ۲۵۰۰سال قبل از میلاد در مصر باستان انجام گرفت. این نوع جرّاحی از ۸۰۰ سال قبل از میلاد نیز در هند انجام شده است. در آمریکا، اوّلین جرّاحیِ بینی در سالِ ۱۸۲۷ به انجام رسید.

در ایران نیز نخستین جرّاحیِ پلاستیک پنجاه سال قبل صورت گرفت، امّا با افزایشِ علاقۀ نسلِ جوان به زیباتر شدن، در بیست سالِ گذشته جرّاحیِ زیبایی در ایران بسیار گسترش یافته است.

بر اساسِ آمارهایِ موجود در ایران، جرّاحیِ بینی در رتبۀ اوّل، جرّاحیِ اندام در رتبۀ دوّم و برطرف کردنِ چین و چروکِ صورت در رتبۀ سوّمِ جرّاحی‌های معمول در ایران قرار دارند.

متأسّفانه بعضی از این افراد پس از عملِ جرّاحی، چهرۀ جدیدِ خود را نمی پذیرند و بیشتر افسرده می شوند.

The people of Iran are a little similar to Brazilians. Both like football and both are very warm-blooded. Even more interesting is the fact that, until now, both have also had the highest rates of cosmetic surgery in the world.

The world’s first nasal plastic surgery took place in ancient Egypt, between 3,000 BC and 2,500 BC. This type of surgery has also been done in India since 800 BC. In America, the first nose job was completed in the year 1827.

And in Iran, the first plastic surgery took place fifty years ago, but with increasing interest in beautification amongst the younger generation, cosmetic surgery in Iran has become extremely widespread in the past twenty years.

On the basis of available statistics in Iran, nose surgery is ranked top, surgery to organs is in second place, and facelifts are ranked as the third most common surgeries in Iran.

Unfortunately, some of these people do not come to terms with their new faces after surgery and become even more depressed.

English Transliteration Persian Listen
Similar shabih شبیه
A little kami کمی
Personable khun garm خون گرم
Highest bālātarin بالاترین
Rates mizān میزان
Beauty zibāyi زیبایی
Treatment darmān درمان
Nose bini بینی
Birth (the birth of Christ) milād میلاد
Fulfilment anjām shodan انجام شدن
It has been fulfilled / it has been done anjām shode ast انجام شده است
Fulfilled be anjām resid به انجام رسید
Plastic pelāstik پلاستیک
Generation nasl نسل
Young javān جوان
(It) has spread gostaresh yāfte ast گسترش یافته است
According to bar asās-e بر اساسِ
Statistics amār آمار
Available mojud موجود
Rank rotbe رتبه
Usual ma'mul معمول
They are positioned qarār dārand قرار دارند
Wrinkle chin چین
Wrinkle choruk چروک
Unfortunately mote’assefāne متاسّفانه
Face chehre چهره
They don't accept nemipazirand نمی پذیرند
To accept paziroftan پذیرفتن
Depressed afsorde افسرده
To remove bar taraf kardan برطرف کردن

مریم:    تو خیلی شبیهِ برادرمی.

نیک:   از چه نظر؟

مریم:    موهات صافُ سیاهه، قدت بلنده، یه خال رویِ بینیت داری.

نیک:   واقعاً؟

مریم:    آره. تازه برادرم مثل تو خون گرمه.

نیک:   الان کجاست؟

مریم:    رفته آمریکا.

نیک:   چطور رفته؟

مریم:    از دانشگاه بورسِ تحصیلی گرفته.

نیک:   اونجا چی می خونه؟

مریم:    جرّاحیِ پلاستیک.

 

 

Maryam:         You’re really similar to my brother.

Nik:                 In what respect?

Maryam:         Your hair’s straight and black, you’re tall, you have a freckle on your nose.

Nik:                 Really?

Maryam:        Yeah, my brother’s personable just like you.

Nik:                 Where is he now?

Maryam:        He’s gone to America.

Nik:                 How did he manage to go?

Maryam:        He got a scholarship from university.

Nik:                 What is he studying there?

Maryam:         Plastic surgery.

مریم:   دیروز زنگ زدم نبودی.

نیک:   آره بیمارستان بودم.

مریم:   بیمارستان برایِ چی؟

نیک:   خواهرم دماغشُ عمل کرده.

مریم:   جرّاحیِ زیبایی؟

نیک:   آره.

مریم:   امّا بینیش خیلی قشنگ بود.

نیک:   دو روز پیش تو بازی افتاد دماغش شکست.

مریم:   خیلی متاسفم.

نیک:   خیلی ممنون.

 

Maryam:         Yesterday I rang but you weren’t there.

Nik:                 Yeah, I was at the hospital.

Maryam:         At the hospital for what?

Nik:                 My sister had her nose operated on.

Maryam:         Plastic surgery?

Nik:                 Yeah.

Maryam:         But her nose was really nice.

Nik:                 Two days ago she fell over whilst playing and broke her nose.

Maryam:         I’m so sorry.

Nik:                 Thanks a lot.

 

Choose the correct option from each drop-down menu.
Complete the sentences below using the words available.
  • جرّاحی
  • افسرده
  • خون گرم
  • شبیه
  • گسترش
این پسر ....................  پدرش است. هر دو برف را دوست ندارند.
دو روز بعد از عملِ....................  از بیمارستان به خانه آمد.
ایرانی ها .................... هستند.
بعد از مرگ پدرش خیلی ....................  شد.
.................... ورزش در بین جوانان  بسیار مهم است.
Submit
Retry
Having read this lesson's main text, now decide whether the following statements are true or false.
True
False
در آمریکا، اوّلین بار جرّاحیِ بینی حدود ۲۰۰ سال پیش انجام شد
True
False
جرّاحیِ پلاستیک در مصر انجام نمی شود
True
False
در ایران، نخستین جرّاحیِ پلاستیک پنجاه سال پیش انجام شد
True
False
در ایران، جرّاحیِ اندام در رتبۀ دوّم قرار دارد
True
False
همه پس از عملِ جرّاحی، چهرۀ جدیدِشان را می پذیرند
Submit
Retry
Having read this lesson's main text now choose the correct answer for each question below
از چه نظر ایرانی ها و برزیلی ها شبیه هستند؟
آنها خون گرم هستند و فوتبال را دوست دارند.
آنها به نسل جوان علاقه دارند.
آنها چهرۀ جدیدِ خود را دوست ندارند.
آنها به جرّاحیِ زیبایی علاقه ندارند.
اوّلین جرّاحیِ پلاستیک در کجا انجام شد؟
در هندوستان.
در ایرانِ باستان.
در مصرِ باستان.
در برزیل.
چرا در بیست سالِ گذشته جرّاحیِ زیبایی در ایران افزایش یافته است؟
به خاطرِ افزایشِ علاقۀ جوانان به زیباتر شدن
به خاطرِ افسردگیِ جوانان
به خاطرِ افزایشِ چین و چروکِ صورت
به خاطرِ این که آنها خون گرم هستند
بعضی ها بعد از عملِ جرّاحیِ زیبایی چه احساسی دارند؟
جوان تر می شوند
علاقمند می شوند
عاشق می شوند
افسرده می شوند
Submit
Retry
Match each word with its antonym in the opposite column
متفاوت
پایین ترین
آخرین
زشتی
خارج
شبیه
بالاترین
اوّلین
زیبایی
وارد
Submit
Retry
Match each word with its synonym in the opposite column
عمل
دنیا
چروک
صورت
بدن
گسترش
اتّفاق افتادن
جرّاحی
جهان
چین
چهره
اندام
افزایش
روی دادن
Submit
Retry
Match the words on the right with the words on the left to create Persian phrases.
زیبایی
تحصیلی
گرم
صاف
بلند
جرّاحی
بورس
خون
موی
قد
Submit
Retry
Match each of the questions about this lesson's main text with the correct answer on the left
ایران و برزیل.
فوتبال
اوّل
از بیست سالِ پیش
هشتصد سال قبل از میلاد
چه کشورهایی بالاترین میزانِ جرّاحی زیبایی را در جهان دارد؟
ایرانی ها چه ورزشی را دوست دارند؟
جرّاحیِ بینی چه رتبه ای را در ایران دارد؟
جرّاحیِ بینی از چه زمانی در ایران گسترش یافته است؟
اوّلین عملِ جرّاحیِ پلاستیک چه زمانی در هند انجام شد؟
Submit
Retry
Having read dialogue 1, now match each question on the right with its answer on the left.
برادرِ مریم
موهای صاف و سیاه دارد، قدش بلند است و یک خال رویِ بینی دارد
در آمریکا
بورسِ تحصیلی گرفته است
جرّاحیِ پلاستیک
نیک شبیهِ کیست؟
برادرِ مریم چه شکلی است؟
برادرِ مریم کجاست؟
چطور برادرِ مریم به آمریکا رفته است؟
برادرِ مریم در آمریکا چه می خواند؟
Submit
Retry
Having read dialogue 2, now match each question on the right with its answer on the left.
در بیمارستان.
زیرا خواهرش عمل کرده است.
جرّاحیِ زیباییِ بینی.
زیرا دو روز پیش در بازی دماغش شکسته است.
نیک دیروز کجا بود؟
چرا نیک در بیمارستان بود؟
خواهرِ نیک چه عملی کرده است؟
چرا خواهرِ نیک بینی اش را عمل کرده است؟
Submit
Retry
Match the spoken forms on the right with the written forms on the left.
خواهرم دماغش را عمل کرده است.
موهایت صاف و سیاه است.
چطور رفته است؟
در آنجا چه می خواند؟
به آمریکا رفته است.
خواهرم دماغشُ عمل کرده.
موهات صافُ سیاهه.
چطور رفته؟
اونجا چی می خونه؟
رفته آمریکا.
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close