46. Cyrus the Great

Cyrus the Great

کوروش بزرگ بنیانگذار پادشاهی در ایران و آغازگر سلسلۀ هخامنشیان در بیش از ۲۵۰۰ سال پیش بود. او به بسیاری از سرزمین ها لشگر کشید، و بیشتر آنها را تصرّف کرد به طوری که بزرگ ترین امپراتوری جهان تا به آن روز را به وجود آورد.

در همان سال ها کوروش به شهر بابل وارد شد و آنجا را مانند بسیاری از جاهای دیگر بدون جنگ و خونریزی فتح کرد. کوروش در بابل بر تخت پادشاهی نشست، همۀ اسیران را آزاد کرد و به آنها اجازه داد به خانه ها و کشورهایشان باز گردند و حتّی خدایان، بت ها، معبد ها، و مجسمه هایشان را دوباره بسازند و آنها را بپرستند.

 

در سال ۱۸۷۹ میلادی، هنگام کاوش‌های باستان‌شناسی یک گروه بریتانیایی در محوّطهٔ باستانی بابل در بین‌النهرین یک شئ گلی پیدا شد. در ابتدا کسی ارزش واقعی این شئ استوانه ای شکل را نمی دانست و شاید تصوّر می شد مانند دیگر عتیقه ها یا اشیاء سفالی است که هر از چند گاهی باستان شناسان در کاوش های خود پیدا می کنند.

 

این استوانه تقریباً به اندازۀ یک توپ راگبی، ساخته شده از گل و با نوشته هایی به خطّ میخی بود که در آفتاب خشک شده بود. پس از مطالعه و تحقیق بر روی آن معلوم شد که این استوانه به دستور کوروش در سال ۵۳۸ پیش از میلاد ساخته شده و وقایع مربوط به پیروزی او بر بابل و دستورهای وی روی آن نوشته شده و در معبد مردوک قرار گرفته بود.

 

در این کتیبۀ استوانه‌ای، کوروش ابتدا خود و خانواده اش را معرفی می کند و می گوید اکنون شاه همۀعالم است. سپس پیروزی در بابل را شرح می دهد.

 

در ادامه می‌نویسد که آرامش و صلح را برای مردم بابل و سومر و همۀ دنیا برقرار کرده است و به رسوم و ادیان ملّت ها احترام می گذارد. همچنین دربارۀ بازسازی خانه ها و نیایشگاه های ویران ‌شده و بازگرداندن اسیران به کشورشان می‌گوید.

  

در آخر اعلام می کند که اجازه نمی دهد کسی به دیگری ظلم کند و همه در انتخاب دین، زبان، شغل و محلّ زندگی آزاد هستند.

 

بسیاری از مردم و سازمان ها از جمله سازمان ملل متّحد و موزۀ بریتانیا عقیده دارند این سند نخستین بیانیّۀ حقوق بشر و مایۀ افتخار ایرانیان است. در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد و اکنون بدلی از این منشور در ساختمان سازمان ملل متّحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.

 این استوانۀ سفالی هنوز پس از بیش از ۲۵۰۰ سال در خاورمیانه و ایران نقش اساسی دارد. امروز نیز چه در زمان جنگ، مانند جنگ ایران و عراق در سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸، و چه در زمان صلح و در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، منشور کوروش نمادی برای اتّحاد اقوام گوناگون ایرانی از هر دین و زبانی بوده است.

 

قبل از انقلاب اسلامی ایران، هنگام جشن‌های ۲۵۰۰ سالۀ شاهنشاهی، منشور کوروش برای اوّلین بار برای چند روز به ایران آورده شد و در یکی از موزه های تهران به نمایش در آمد.

 

برای بار دوّم منشور حقوق بشر کوروش در سپتامبر سال ۲۰۱۰ برای نمایش به مدّت ۶ ماه در تهران بود و در بخش ایران باستان در موزۀ ملّی ایران به نمایش گذاشته شد. در این مدّت حدود یک میلیون نفر از این شئ سفالی دیدن کردند. این تعداد یکی از بیشترین استقبال ها و بازدیدها از یک شئ در موزه به حساب می آید.

 

کوروش و امپراتوری او نمونۀ کاملی از سرزمین و زمانی را نشان می دهد که ملّت ها، فرهنگ ها، زبان ها و ادیان مختلف می توانستند با صلح در کنار یکدیگر زندگی کنند، یعنی آنچه امروز بعد از هزار ها سال مردم جهان هنوز آرزویش را دارند.

Cyrus the Great was the founder of a kingdom in Iran and the instigator of the Achaemenid dynasty, more than 2500 years ago. He attacked many lands and seized most of them, thus forming the largest empire the world had ever known.

In that time, Cyrus entered the city of Babylon and, like many other cities, conquered it without war or bloodshed. Cyrus sat on the throne in Babylon, freed all the captives and allowed them to return to their homes and countries and even re-establish and worship their gods, idols, temples and statues.

In the year 1879, during archaeological excavations by a group of Britons in an ancient Babylonian enclosure in Mesopotamia, a clay object was found. At first, nobody knew the true worth of this cylindrical object and one might have thought it was like any other artefact or an earthenware object that archaeologists come across every once in a while during their excavations. 

This cylinder was approximately as big as a rugby ball and was made of clay with cuneiform inscriptions that had been baked in the sun. After studying and researching it, it became clear that this cylinder had been created on the orders of Cyrus in the year 538 BC and events related to his victory over Babylon and his commands were written on it and it was placed in the temple of Marduk.

On this inscribed cylinder, Cyrus first introduces himself and his family and says that he is now king of all the world. He then describes his victory over Babylon.

He goes on to write that he has established peace for the people of Babylon and Sumer and the whole world and that he would respect the customs and religions of nations. He also speaks about the reconstruction of ruined houses and temples and the return of the Kingdom of Babylon’s captives to their own countries.

At the end, he announces that he does not permit anybody to oppress another, and that all are free to choose their religion, language, occupation and where to live.   

Many people and organisations, including the United Nations and the British Museum believe that this document is the first expression of human rights and a source of pride for Iranians. In 1971, the United Nations published it in its six official languages and now a replica of this charter is held in the United Nations building in New York.

Even after more than 2500 years, this earthenware cylinder plays a key role in the Middle East and Iran. Today too, whether in times of war, like the Iran-Iraq war from 1980 until 1988, or in times of peace, and before and after the Islamic revolution, Cyrus’ charter has been a symbol of unity between the various peoples of Iran, of each religion and language. 

Before Iran’s Islamic revolution, whilst celebrating 2500 years of kingship, Cyrus’ charter was brought to Iran for a few days for the first time and was displayed in one of the museums of Tehran.

For the second time, in September 2010, Cyrus’ charter of human rights was in Tehran to be displayed for a period of 6 months, and was displayed in the ancient Iran section of the Iranian National Museum. In this time, about one million people visited this earthenware object. This is one of the largest numbers of people visiting an object in a museum.

Cyrus and his empire provide a perfect example of a land and time when different nations, cultures, languages and religions could live together in peace; i.e. that which today, after thousands of years, people of the world still dream of.

EnglishTransliterationPersianListen
Founderāghāzgarآغازگر
Dynastyselseleسلسله
He/she/it attackedlashgar keshidلشگر کشید
He/she capturedtasarrof kardتصرّف کرد
He/she made/createdbe vojud āvardبه وجود آورد
Present (current)konuniکنونی
Bloodshedkhunriziخونریزی
Conqueredfath kardفتح کرد
Captiveasirاسیر
He/she freedāzād kardآزاد کرد
He/she gave permissionejāze dādاجازه داد
Idolbotبت
Templema'badمعبد
They (may) worshipbeparastandبپرستند
Excavationkāvoshکاوش
Areamohavvateمحوّطه
Mesopotamiabeynolnahreynبین النهرین
Thingshey'شئ
Thingsashiyā’اشیاء
Mud / claygelگِل
Made of clay / Muddygeliگِلی
Realvāqe’iواقعی
Cylinderostovāneاستوانه
It was assumedtasavvor mishodتصوّر می شد
Pottery / earthenwaresofāliسفالی
Sizeandāzeاندازه
Text / Writtenneveshteنوشته
Sunshineāftābآفتاب
Eventsvaqāye’وقایع
Victorypiruziپیروزی
Worldālamعالم
He / she explainssharh midahadشرح می دهد
Calmnessārāmeshآرامش
Peacesolhصلح
He/she has setbarqarār karde astبرقرار کرده است
Religiondinدین
He/she respectsehterām migozāradاحترام می گذارد
Reconstructionbāzsāziبازسازی
Templeniyāyeshgāhنیایشگاه
Ruinedvirānویران
He/she declarese’lām mikonadاعلام می کند
Crueltyzolmظلم
Selectionentekhābانتخاب
Rightshoquqحقوق
Statementbayāniyyeبیانیّه
Humanbasharبشر
Human rightshoquq-e basharحقوق بشر
Causemāyeمایه
Prideeftekhārافتخار
Copybadalبدل
Statementmanshurمنشور
Fundamentalasāsiاساسی
Revolutionenqelābانقلاب
Islamiceslāmiاسلامی
Symbolnamād / nemādنماد
Unityettehādاتّحاد
Ethnicitiesaqvāmاقوام
Royalshāhanshāhiشاهنشاهی
It was displayedbe namāyesh dar āmadبه نمایش در آمد
Welcomeesteqbālاستقبال
To praydo'ā kardanدعا کردن

مریم:     منشور کوروشُ دیدی؟

بهمن:    آره، تو موزۀ بریتانیا.

مریم:     من وقتی تو موزۀ ملّی ایران بود اونُ دیدم. خیلی شلوغ بود.

بهمن:    خوب، همۀ ایرانیا بهش افتخار می کنن.

مریم:     آره، اوّلین سند حقوق بشره.

بهمن:    فکرشُ بکن، ۲۵۰۰ سال پیش کوروش به همۀ دین ها و مردم مختلف احترام می ذاشت و همه آزاد بودن.

مریم:     ای کاش همۀ دولتا و کشورای دنیا از کوروش یاد بگیرن.

 

 

Maryam:    Have you seen the Cyrus Cylinder?

Bahman:   Yeah, in the British Museum

Maryam:    I saw it when it was in the National Museum of Iran

Bahman:   Well, all Iranians are really proud of it.

Maryam:    Yeah, it’s the first bill of human rights.

Bahman:   Think about it. 2500 years ago, Cyrus respected all religions and different people and freed them all.

Maryam:    If only all the governments and countries of the world could learn from Cyrus.

 

Choose the correct word to fill the gap in each of the following sentences
  • آفتاب
  • افتخار
  • انتخاب
  • پیروزی
  • صلح
....................  تیم فوتبال ایران را تبریک می گوییم.
بعد از هشت سال جنگ، ایران و عراق   .................... کردند.
ما نتوانستیم بهترین بازیکن را .................... کنیم .
گیاهان به نور  .................... نیاز دارند.
ایرانیان به کوروش  ....................  می کنند.
Submit
Retry
Having read this lesson's main text, now decide whether the following statements are true or false
True
False
کوروش در یک جنگ خونین بابل را تصرّف کرد
True
False
منشور کوروش در بین النهرین پیدا شد
True
False
کوروش به همۀ دین ها و اعتقادات احترام می گذاشت
True
False
منشور کوروش در موزۀ ملّی ایران نکهداری می شود
True
False
در امپراتوری کوروش مردم می توانستند دین و فرهنگ خودشان را داشته باشند
Submit
Retry
Choose the correct answer for each of the following questions
بنیانگذار سلسلۀ هخامنشیان کیست؟
داریوش
فردوسی
کوروش
کوروش پس از فتح بابل چه کرد؟
یک استوانۀ گلی پیدا کرد
اسیران را آزاد کرد
تمتم معبد ها را ویران کرد
کدام سازمان منشور کوروش را اوّلین بیانیّۀ حقوق بشر می داند؟
سازمان ملل متّحد
معبد مردوک
باستانشناسان
اوّلین مرتبه چه زمانی منشور کوروش به ایران آمد؟
در سال ۱۸۷۹
هنگام جشن های ۲۵۰۰ سالۀ شاهنشاهی
زمان جنگ ایران و عراق
ایرانیان به چه چیز افتخار می کنند؟
به جنگ ایران و عراق
به منشور کوروش
به موزۀ ملّی ایران
Submit
Retry
Read each word and decide which of the words beneath it has the same meaning
عالم
معبد
دنیا
ظلم
دین
فتح
پیروزی
اسیر
استوانه
انتخاب
پرستیدن
سؤال کردن
خواستن
ترسیدن
عبادت کردن
Submit
Retry
Choose the correct answer to each of the following questions.
اوّلین بیانیّۀ حقوق بشر کدام است؟
منشور کوروش
معبد مردوک
ایران باستان
انقلاب اسلامی
اوّلین امپراتوری ایران کدام است؟
بابل
هخامنشیان
شاهنشاهی
خاورمیانه
کدام یک کشور نیست؟
عراق
ایران
بریتانیا
بین النهرین
کدام ورزش توپ دارد؟
شنا
اسکی
راگبی
دو و میدانی
Submit
Retry
Match each word with its synonym in the opposite column
نیایشگاه
انسان
منشور
خراب
صلح
زمان
فتح کرد
کشور
اتّفاقات
تحقیق
معبد
بشر
بیانیّه
ویران
آرامش
هنگام
تصرّف کرد
سرزمین
وقایع
مطالعه
Submit
Retry
Match each singular noun on the right with its plural form on the left
اسیران
اشیاء
خدایان
ادیان
ملل
اسیر
شئ
خدا
دین
ملّت
Submit
Retry
Match each word with its antonym in the opposite column
بدلی
صلح
آزاد
آخرین
واقعی
جنگ
اسیر
نخستین
Submit
Retry
Join together the words that combine to make Persian phrases
ریزی
داری
گر
گذار
سازی
خون
نگه
آغاز
بنیان
باز
Submit
Retry
Join together the words that combine to make Persian phrases
میانه
ملل
میخی
سفالی
باستان
خاور
سازمان
خط
اشیاء
ایران
Submit
Retry
Join together the words that combine to make Persian phrases
کوروش
هخامنشیان
مردوک
بریتانیا
راگبی
کوروش
سلسله
معبد
موزه
توپ
Submit
Retry
Match each question on the right with its answer on the left
بدون جنگ و خونریزی
به کشورشان برگردند و خدای خود را بپرستند
زیرا فکر می کردند مانند دیگر عتیقه های سفالی است
پیروزی او بر بابل و دستورهای کوروش
او ابتدا خود و خانواده اش را معرفی می کند
او می گوید به هیچ کس اجازه نمی دهد که ظلم کند
آن را به شش زبان ترجمه کرده است و بدل آن را در ساختمان خود نگه می دارد
این استوانه ایرانیان را در جنگ و صلح متّحد کرده است
زیرا منشور کوروش برای ۶ ماه در این موزه نگهداری می شد
که این امکان وجود دارد که ملّت ها، فرهنگ ها، و دین های مختلف با آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنند
کوروش شهر بابل را چگونه فتح کرد؟
کوروش اجازه داد که اسیران چه بکنند؟
چرا ابتدا کسی ارزش واقعی منشور کوروش را نمی دانست؟
روی استوانۀ کورش چه چیز نوشته شده است؟
در این کتیبه، کوروش ابتدا چه می گوید؟
در آخر کتیبه کوروش چه می گوید؟
سازمان ملل چگونه اهمّیّت منشور کوروش را نشان داده است؟
منشور کوروش در ایران چه نقش مهمّی داشته است؟
چرا در سال ۲۰۱۰ مردم زیادی از موزۀ ملّی ایران بازدید کردند؟
کوروش و امپراتوری او چه چیز را نشان می دهند؟
Submit
Retry
Match each word on the right with its description the left
بنیانگذار امپراتوری هخامنشی
شهری قدیمی که در عراق فعلی قرار دارد
استوانه ای گلی و قدیمی که اوّلین بیانیّۀ حقوق بشر است
کسی که گذشته را مطالعه می کند
جایی که اشیای قدیمی را نگه می دارند
کوروش
بابل
منشور کوروش
باستان شناس
موزه
Submit
Retry
Match each word on the right with its description on the left
جایی برای دعا کردن و عبادت
جایی که دانشجو درس می خواند
جایی که ماشین را تعمیر می کنند
کارخانۀ کوچک که معمولاً در آنجا چیزی تولید می کنند
نیایشگاه
دانشگاه
تعمیرگاه
کارگاه
Submit
Retry
Match the words on the right with the words on the left to create verb phrases
می افتد
می دهد
می آید
دارد
اتّفاق
نشان
به حساب
عقیده
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close