41. Iran

Iran

ایران در قارّۀ آسیا و در منطقۀ خاورمیانه قرار دارد. این کشور یکی از مهم ترین کشورهای این نقطه از جهان به حساب می آید. زمانی جادّۀ ابریشم از این سرزمین می گذشت. تهران بزرگ ترین و پرجمعیّت ترین شهر این کشور و پایتخت آن است.

دریاچه ها و کوه های بسیاری در ایران وجود دارد. بزرگ ترین دریاچۀ ایران و جهان خزر است و چون از همۀ دریاچه ها بزرگ تر است به آن دریا می گوییم. بلندترین قلّۀ ایران دماوند ۵۶۷۱ متر ارتفاع دارد و نزدیک تهران است. از این محل به سمت غرب هیچ کوهی به بلندی دماوند وجود ندارد.

وسعت میراث فرهنگیِ ایران، آن را یکی از کشورهای شناخته شده در جهان کرده است. میراث فرهنگی ایران شامل تمام بناهای تاریخی است که هر سال هزاران جهان گرد از آن دیدن می کنند.  کتاب های خطّی، سکّه های قدیمی، فرش، صنایع دستی و غیره  نیز جزو ثروت ملّی و میراث فرهنگی ایران هستند. حتّی دانشمندان، هنرمندان، شاعران و نویسندگان بزرگ هم جزو میراث ملّی ایرانیان به حساب می آیند.

ایران در کنار این ثروت فرهنگی و معنوی، ثروت های مادّی بسیاری نیز دارد. نفت بزرگ ترین ثروت مادّی ایران است. معادن، صنایع، کارخانه ها، کوه ها، رودها، جنگل ها، دریاچه ها، خاویار، محصولات کشاورزی مانند زعفران و پسته از دیگر ثروت های مادّیِ مهمّ ایران هستند.

Iran is situated in the continent of Asia and in the Middle-East region. This country is counted as one of the most important countries in this part of the world. At one time, the Silk Road passed through this land. Tehran is this country’s largest and most populous city and its capital.

There are many lakes and mountains in Iran. The largest lake in Iran and the world is the Caspian and, since it is larger than all other lakes, we call it a sea. Iran’s highest peak is Damavand, has a height of 5,671 metres and is close to Tehran. There are no mountains taller than Damavand to the west of this area.

The abundance of cultural heritage has validated Iran as one of the cultured countries. Iran’s cultural heritage includes all historical buildings, which thousands of tourists visit each year. Manuscripts, ancient coins, carpets, handicrafts etc. are also part of Iran’s national wealth and cultural heritage. Even scientists, artists, great poets and writers are also counted as part of Iran’s national heritage.

Alongside this cultural and spiritual wealth, Iran also has much material wealth. Oil is Iran’s greatest material wealth. Mines, industry, factories, mountains, rivers, forests, lakes, caviar, crops such as saffron, pistachios, amongst others are Iran’s important material riches.

English Transliteration Persian Listen
Height ertefā’ ارتفاع
Peak qolle قلّه
Heritage mirās میراث
Culture farhang فرهنگ
Valid mo'tabar معتبر
To be included shāmel budan شامل بودن
Building (noun) banā بنا
Historical tārikhi تاریخی
To visit didan kardan دیدن کردن
Handwritten khatti خطّی
Industry san'at صنعت
Industries sanāye’ صنایع
Handicrafts sanāye’-e dasti صنایع دستی
Etcetera gheyre غیره
Part of jozv-e جزوِ
Artist honarmand هنرمند
To be considered be hesāb āmadan به حساب آمدن
Spiritual ma'navi معنوی
Material (adjective) māddi مادّی
Non-material gheyr-e māddi غیر مادّی
In addition to dar kenār-e در کنارِ
Mine (cavern) ma'dan معدن
Mines (caverns) ma’āden معادن
River rud رود
Caviar khāviyār خاویار
Product mahsul محصول
Agricultural keshāvarzi کشاورزی
Saffron za’ferān زعفران
Pistachio peste پسته
Plentiful farāvān فراوان
Manuscript ketāb-e khatti کتاب خطّی
Carpet farsh فرش
Dead morde مرده
Desert / wilderness biyābān بیابان

مریم:      صادرات ایران چطوره؟

بهمن:   خیلی خوبه. از پارسال بیشتر شده.

مریم:      ایران به جز نفت دیگه چی صادر می کنه؟

بهمن:   فرش، زعفرون، خاویار و خودرو جزو صادرات غیر نفتی ایران هستن.

مریم:      گفتی ایران ماشین صادر می کنه؟

بهمن:   آره، کارخونه های خودروسازی خوبی تو ایران هستن.

 

Maryam:    What is Iran’s export like?

Bahman:  It’s really good. It’s grown since last year.

Maryam:    What does Iran export, other than oil?

Bahman:  Carpets, saffron, caviar and cars are some of Iran’s non-oil exports.

Maryam:    Did you say Iran exports cars?

Bahman:  Yeah, there are some good automotive factories in Iran.

Choose the correct word to fill each gap in the sentences below.
  • معتبر
  • ارتفاع
  • معادن
  • فرهنگ
  • تاریخی

در سفرمان به اصفهان از چند بنای ....................  دیدن کردیم.
ایران   ....................  مس و طلای زیادی دارد.
برای مسافرت باید گذرنامۀ .................... داشته باشید.
هنر، زبان، و روش زندگی جزو  ....................  به حساب می آیند.
نتوانستیم از دیوار بالا برویم زیرا  ....................  آن زیاد بود.

Submit
Retry
Having read this lesson's main text, now read the following statements and decide which ones are true and which ones are false.
True
False
خزر بزرگ ترین دریاچۀ جهان است
True
False
بناهای تاریخی جزو میراث فرهنگی نیستند
True
False
هنرمندان و شاعران هم جزو میراث ملّی هستند
True
False
بزرگ ترین ثروت مادّی ایران، نفت است
True
False
خاویار مهم ترین میراث فرهنگی و معنوی ایران است
Submit
Retry
Read each of the following questions and choose the correct answer for each.
ایران در کدام قارّه قرار دارد؟
آفریقا
آمریکا
آسیا
پایتخت ایران کدام شهر است؟
شیراز
تهران
اصفهان
نام بلندترین کوه ایران چیست؟
دماوند
تهران
خزر
چه چیز ایران را از نظر فرهنگی یکی از کشورهای شناخته شده در جهان کرده است؟
وسعت میراث فرهنگی
جهان گردان
صنعت نفت
کدام یک از محصولات کشاورزی مهمّ ایران است؟
فرش
زعفران
صنایع دستی
Submit
Retry
Read each of the words below and choose a word with the same meaning from the options that follow
بنا
ساختمان
دریا
ثروت
میراث
ثروت
کشور
کوه
پول
نفت
جهان گرد
دانشمند
توریست
کشاورز
نویسنده
Submit
Retry
Choose the correct answer to each of the questions below
کدام یک محصول کشاورزی نیست؟
ماشین
سبزی
پسته
زعفران
کدام یک از صنایع نیست؟
نفت
کتابخانه
گاز
خودروسازی
کدام یک در طبیعت نیست؟
رود
جنگل
کوه
فرش
کدام یک انسان نیست؟
نویسنده
هنرمند
صنایع دستی
دانشمند
Submit
Retry
Match the words on the right with their counterparts on the left
آسیا
ایران
تهران
خزر
قارّه
کشور
شهر
دریاچه
Submit
Retry
Match the words on the right with their counterparts on the left
کشاورزی
دستی
فرهنگی
قدیمی
محصول
صنایع
میراث
سکّۀ
Submit
Retry
Match the questions on the right with the correct answers from the options on the left
تهران
میراث فرهنگی
ثروت مادّی
از بناهای تاریخی
قلّۀ دماوند نزدیک کدام شهر است؟
کتاب های خطّی و سکُه های قدیمی جزو کدام میراث هستند؟
معادن و صنایع جزو کدام ثروت هستند؟
جهان گردان از چه جاهایی دیدن می کنند؟
Submit
Retry
Match each word on the right with its meaning on the left
دریای کوچک
باغ کوچک
بیل کوچک
دریاچه
باغچه
بیلچه
Submit
Retry
Match each word on the right with its meaning on the left
به دور جهان می گردد
در بیابان می گردد
در ایران می گردد
جهان گرد
بیابان گرد
ایران گرد
Submit
Retry
Match each word on the right with its meaning on the left
کتاب و مقاله می نویسد
آهنگ می خواند
چیزی را می بیند
در مسابقۀ دو می دود
یک مسابقه را می برد
نویسنده
خواننده
بیننده
دونده
برنده
Submit
Retry
Match the plural form of each noun on the right with its singular form on the left
صنعت
معدن
محصول
نویسنده
شاعر
صنایع
معادن
محصولات
نویسندگان
شاعران
Submit
Retry
Match the singular form of each noun on the right with its plural form on the left
پرندگان
خوانندگان
نویسندگان
تهیّه کنندگان
مردگان
پرنده
خواننده
نویسنده
تهیّه کننده
مرده
Submit
Retry
Match each adjective with its antonym in the opposite column
خالی
کم رنگ
کم جمعیّت
کم تلاش
پر
پررنگ
پرجمعیّت
پرتلاش
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close