47. Iranian Celebrations

Iranian Celebrations

در ایران برخی از جشن ها مانند “نوروز” ملّی و بعضی دیگر مانند “عید فطر” مذهبی و دینی هستند. با این حال، جشن‌های ایرانی به جشن‌هایی ملّی و مردمی گفته می‌شود که دارای ریشۀ تاریخی ایرانی هستند و از دوران باستان تا به امروز رسیده‌اند. این جشن ها به یک دین یا قوم خاص تعلّق ندارند و برخی از آنها (مانند جشن نوروز) هنوز وجود دارند، امّا برخی دیگر (مانند جشن بهاربد) فراموش شده اند. البته بعضی از جشن های قومی و محلّی نیز وجود دارند که فقط توسّط یک قوم خاص یا در برخی مناطق ایران برگزار می شوند.

بررسی جشن‌های ایرانی و زمان برگزاری آنها نشان می دهد که بیشتر آنها ویژگی‌های مشترکی دارند. برای مثال، اکثر آنها در ارتباط با پدیده‌های طبیعی و آب و هوایی هستند و در آنها همیشه احترام به طبیعت وجود دارد. یکی از ویژگی های دیگر جشن های ملّی ایران این است که با روز تولّد یا مرگ کسی در ارتباط نیست. آن طور که در متون قدیمی آمده است در ایران باستان روز تولّد هیچ کس اهمّیّت زیادی نداشته است.

نوروز برابر با اوّل فروردین و آغاز فصل بهار، جشن آغاز سال نوی ایرانی مهم ترین جشن ملّی ایرانیان و یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران ایران باستان است.

نوروز در افغانستان نیز آغاز سال نو محسوب می‌شود و در برخی دیگر از کشورها تعطیل رسمی است.

 

مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰، روز ۲۱ ماه مارس را به‌عنوان روز جهانی عید نوروز، با ریشهٔ ایرانی به‌رسمیّت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد.

مردم  ایران از چند روز قبل از سال جدید به استقبال نوروز می روند. لباس ها و وسایل نو می خرند و خانه هایشان را تمیز می کنند.

روز سیزدهم فروردین، آخرین روز تعطیلات نوروزی است. در این روز مردم برای تفریح از شهر خارج می شوند و تمام یا بخشی از روز را در کنار بستگان و دوستان به بازی و شادی در طبیعت می گذرانند. به این مراسم ” سیزده به در” می گویند.

پس از نوروز، مهم ترین جشن ایرانی “مهرگان” یا جشن مهر است که در ایران باستان در روز اوّل  مهر آغاز فصل پاییز و از زمان ساسانیان روز شانزدهم مهر بوده است. برخی از ایرانیان این جشن را به یکی از داستان های اسطوره ای شاهنامه ربط می دهند و می گویند هنگامی که “کاوۀ آهنگر” برای آزادی ایران و مردم از دست “ضحاک”، حاکم ستمگر، شورش می کند، سرانجام در این روز با تدبیر و یاری “فریدون” بر “ضحاک”  پیروز می شود. در مهرگان نیز همانند نوروز اندازۀ شب و روز برابر می‌شود. در ایران باستان، جشن مهرگان با مراسم خاص و آداب و رسوم ویژه همراه بود. برخی می گویند در زمان هخامنشیان حتّی بیشتر از نوروز به این جشن توجّه می شده است، زیرا در آن زمان سال نو با مهر یعنی آغاز پاییز شروع می شد و مردم محصولات کشاورزی را برداشت و مالیات خود را به خزانۀ شاه پرداخت می کردند. در این جشن نماینده های طبقات مختلف مردم به دیدار شاه می آمدند، به او ادای احترام می کردند و برای او هدیه می آوردند. مردم سفره های رنگارنگ پهن می کردند و در آن میوه های پاییزی، خوراکی و نوشیدنی های مختلف می گذاشتند، موسیقی می نواختند و می رقصیدند.

به تازگی دوباره این جشن در جوامع ایرانی خارج از ایران، در بین زرتشتیان و توسّط برخی از ایرانیان داخل کشور احیا شده است و برگزار می‌شود. امروزه این جشن با نقّالی و خواندن داستان “ضحاک” از شاهنامه همراه است، مردم شادی می کنند، آواز می خوانند، به موسیقی گوش می دهند و می رقصند.

از دیگر جشن های کهن ایرانی که تا امروز به جا مانده است و در تمام دنیا ایرانیان آن را جشن می گیرند، جشن شب یلداست. این جشن در آغاز زمستان برگزار می شود و ایرانیان بلندترین شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول روزها را گرامی می دارند. در این شب خانواده‌های ایرانی دور هم جمع می شوند انواع غذا، آجیل مخصوص و میوه‌های رایج مانند هندوانه،  انگور و انار می خورند، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها برای بچّه ها و نوه ها قصّه می گویند، شعر حافظ می خوانند و فال می گیرند.    

In Iran, some of the celebrations, like ‘Noruz’, are national and some others, like ‘Eyd-e Fetr’ are religious. As such, Iranian celebrations are called national celebrations when they are rooted in Iranian history and have arrived from ancient times to modernity. These celebrations don’t belong to one specific religion or ethnic group and some of them (like Noruz) still exist, although some others (like Baharbad) have been forgotten. Of course some ethnic and regional celebrations also exist, which are only celebrated by one specific ethnic group or are held in some regions of Iran.

An inspection of the Iranian celebrations and the times that they are held shows that most of them have some common characteristics. For example, most of them are related to natural phenomena and the weather and they always hold a regard for nature. Another characteristic of Iranian national celebrations is that they are unrelated to anybody’s dates of birth or death. It appears, from Ancient Iranian texts, that in Ancient Iran, nobody’s date of birth had much importance. Noruz is the first day of Farvardin and the start of spring, a celebration of the start of the Iranian New Year, the most important Iranian celebration and one of the oldest celebrations remaining from ancient Iran. Noruz is also considered the start of the New Year in Afghanistan and in some other countries it is an official holiday.

In 2010, the General Assembly of the United Nations officially recognised the 21st of March as the international date of the, originally Iranian, Noruz festival, and placed it on their calendar. A few days before the New Year, the people of Iran get ready for Noruz. They buy new clothes and things and clean their houses.

The thirteenth of Farvardin is the last day of the Noruz holidays. On this day, people go outside of the city to have fun and spend all or most of the day playing and having fun in the countryside with relatives and friends. They call this ritual ‘Sizda be Dar’.

After Noruz, the most important Iranian celebration is ‘Mehregan’, or the Mehr festival, which was on the first day of Mehr, the start of Autumn, and since the Sasanian period has been on the sixteenth of Mehr. Some Iranians relate this celebration to one of the mythical stories of the Shahname and they say that when ‘Kave Ahangar’ rebels in order to free Iran and its people from the hands of ‘Zahak’, the oppressive ruler, finally on this day he is victorious over ‘Zahak’ with a plan and the assistance of ‘Ferydun’. Like Noruz, at Mehregan the length of night and day becomes equal. In ancient Iran, the Mehregan celebration involved a special ceremony and formalities. Some say that in the Achaemenid time, even more attention was paid to this celebration than to Noruz, since at that time the New Year started with Mehr; i.e. it began at the start of autumn and people harvested the crops and would pay their tax to the king’s treasury. In this celebration, representatives from the different social classes amongst the people would come to visit the king, pay tribute to him and bring him gifts. The people would spread multi-coloured tablecloths and on them lay out various autumnal fruits and food and drinks, play music and dance.

This festival has recently been revived and held by ex-pat Iranian communities, amongst Zoroastrians and by some Iranians from within the country. Nowadays, this celebration includes the recital and reading of the story of ‘Zahak’ from the Shahname, people have fun, they sing, they listen to music and they dance.

Another of the ancient Iranian celebrations that has remained until today and that Iranians all over the world celebrate is the Shab-e Yalda celebration. This celebration is held at the start of winter and Iranians respect the longest night of the year and, following that, the increasing length of the days. On this night, Iranian families gather together and eat various foods, special nuts and seasonal fruits like watermelons, grapes and pomegranates and grandfathers and grandmothers tell stories, read Hafez poetry and tell fortunes for their children and grandchildren.

English Transliteration Persian Listen
Religious mazhabi مذهبی
Religious dini دینی
Public mardomi مردمی
Periods (of time) dorān دوران
To belong ta’alloq dāshtan تعلّق داشتن
Local mahalli محلّی
Scrutiny / checking barresi بررسی
Characteristic vizhegi ویژگی‌
Phenomenon padide پدیده
Natural tabi’i طبیعی
Texts motun متون
That way (mode) ān tor آن طور
Ancient kohan کهن
Remaining be jā mānde به جا مانده
Is considered mahsub mishavad محسوب می‌شود
Assembly majma' مجمع
Officially acknowledged be rasmiyyat shenākht به‌رسمیّت شناخت
Recognised shenākht شناخت
Calendar taqvim تقویم
Placed jāy dād جای داد
Leisure tafrih تفریح
Relatives bastegān بستگان
Happiness shādi شادی
They spend (time) migozarānand می گذرانند
Kindness mehr مهر
Seventh month in the Iranian calendar mehr مهر
Sassanid sāsāniyān ساسانیان
Mythical osture اسطوره
Blacksmith āhangar آهنگر
Ruler / king hākem حاکم
Cruel setamgar ستمگر
He/she rebels shuresh mikonad شورش می کند
Plan / Contraption tadbir تدبیر
Assistance yāri یاری
Behaviour / manners ādāb آداب
To be companions hamrāh budan همراه بودن
(They were) Harvesting bardāsht (mikardand) برداشت ( می کردند)
They were paying pardākht mikardand پرداخت می کردند
(Social) Classes tabaqāt طبقات
They showed respect adā-ye ehterām mikardand ادای احترام می کردند
Colourful rangārang رنگارنگ
They were spreading pahn mikardand پهن می کردند
They were dancing miraqsidand می رقصیدند
Recently be tāzegi به تازگی
Societies javāme’ جوامع
Zoroastrians zartoshtiyān زرتشتیان
It has come back to life ehyā shode ast احیا شده است
Storytelling naqqāli نقّالی
Yalda (Persian midwinter festival) yaldā یلدا
They respect gerāmi midārand گرامی می دارند
Watermelon hendevāne هندوانه
Pomegranate anār انار
Grandchild nave نوه
They tell a story Qesse miguyand قصّه می گویند
They tell fortunes fāl migirand فال می گیرند
Performance ejrā اجرا
To perform ejrā kardan اجرا کردن
Thought andishe اندیشه‌

مریم:     جمعۀ دیگه برای جشن مهرگان مهمونی داریم. می تونی بیآی؟

بهمن:    آره، برنامۀ خاصّی ندارم.

مریم:     پس باید برامون شعر بخونی.

بهمن:    باشه. براتون داستان ضحاک رُ می خونم.

مریم:     می تونی برامون نقّالی کنی؟

بهمن:    خوب بلد نیستم. امّا می تونم به یکی از دوستام بگم بیآد برامون نقّالی کنه.

مریم:     عالیه، حتماً به مهمونا خوش می گذره.

بهمن:    امیدوارم.

 

 

Maryam:    Next Friday we’re having a party to celebrate Mehregan. Can you come?

Bahman:   Yeah, I don’t have anything special planned.

Maryam:    Then you must read us some poetry.

Bahman:   Ok, I’ll read the story of Zahak for you.

Maryam:    Can you recite it for us?

Bahman:   I don't know it well. But I can tell one of my friends to come and recite it for us.

Maryam:    That’s great; the guests will definitely like that.

Bahman:   I hope so.

Fill each gap using the correct word from the options below.
  • تفریح
  • قصّه می گویند
  • احترام
  • طبیعی
  • پرداخت می کردند
گل های .................... بسیار زیباتر از گل های مصنوعی هستند.
کودکان برای .................... به پارک می روند.
ما نباید .................... به پدر و مادر را فراموش کنیم.
پدربزرگ ها برای نوه ها .....................
مردم مالیات خود را به دولت .....................
Submit
Retry
Having read the main text, now decide whether the following statements are true or false
True
False
برخی از جشن های ملّی ایران از دوران باستان به جای مانده اند
True
False
در ایران باستان تولّد افراد مهم را جشن ملّی می گرفتند
True
False
نوروز در تقویم سازمان ملل قرار گرفته است
True
False
"فریدون" به کمک "ضحاک" توانست "کاوۀ آهنگر" را شکست دهد
True
False
ایرانیان در تمام دنیا شب یلدا را جشن می گیرند
Submit
Retry
Choose the correct answer for each question
جشن های محلّی در کجا جشن گرفته می شود؟
در تمام ایران
در منطقۀ مخصوص خود
در تمام کشورهای فارسی زبان
بیشتر جشن های ایرانی با چه چیز در ارتباط است؟
تولّد افراد مهم
طبیعت
مراسم مذهبی خاص
مردم روز سیزده به در چه کار می کنند؟
لباس ها و وسایل نو می خرند
سفره های رنگارنگ پهن می کنند
برای تفریح به خارج از شهر می روند
"ضحاک" چگونه آدمی بود؟
بسیار ستمگر
خیلی مهربان
یک کشاورز ساده
مردم ایران باستان برای چه در جشن مهرگان به دیدن شاه می آمدند؟
تا از او پول بگیرند
تا محصولات کشاورزی را به او بفروشند
تا به او ادای احترام کنند
Submit
Retry
For each word, choose a word that is not its synonym, from the options below it
خاص
مختلف
مخصوص
ویژه
کهن
باستانی
اخیر
قدیمی
حاکم
شاه
سلطان
شاعر
نو
جدید
رایج
تازه
Submit
Retry
Choose the correct answer to each question
کدام یک از شخصیّت های شاهنامه نیست؟
ضحاک
فریدون
کاوه
حافظ
کدام یک از دوره های پادشاهی در ایران نیست؟
هخامنشیان
انقلاب
ساسانیان
قاجار
کدام یک از جشن های ایرانی نیست؟
کریسمس
نوروز
یلدا
مهرگان
کدام یک شاعر نیست؟
فردوسی
کورش
حافظ
سعدی
کدام یک را نمی خوانیم؟
داستان
شعر
روزنامه
نقّاشی
کدام یک میوه نیست؟
انار
انگور
آجیل
هندوانه
Submit
Retry
Match each word with its synonym in the opposite column
مذهبی
رفتار
اندیشه
آغاز
خوشحالی
داستان
ملاقات
دینی
آداب
تدبیر
شروع
شادی
قصّه
دید و بازدید
Submit
Retry
Match each of the words and phrases with their synonym in the opposite
از یاد رفتن
دوباره زنده شدن
پول دادن
ساز زدن
مهم بودن
فراموش شدن
احیا شدن
پرداخت کردن
نواختن
اهمّیّت داشتن
Submit
Retry
Match each plural form noun on the right with its singular form on the left
جامعه
طبقه
دوره
نوع
متن
جوامع
طبقات
دوران
انواع
متون
Submit
Retry
Match each word and phrase with its antonym in the opposite column
مرگ
کوتاه
پایان
ناراحتی / غم
جمع کردن
تولّد
بلند
آغاز
شادی
پهن کردن
Submit
Retry
Match the words on the right with their counterparts on the left to create Persian phrases
روز
انجام
نامه
بزرگ
نو
سر
شاه
پدر
Submit
Retry
Match the words on the right with their counterparts on the left to create Persian phrases
فطر
باستان
یلدا
پاییز
عید
ایران
شب
فصل
Submit
Retry
Match the words on the right with their counterparts on the left to create Persian phrases
گرفتن
داشتن
دادن
گذاشتن
فال
گرامی
گوش
احترام
Submit
Retry
Match the words on the right with their counterparts on the left to create Persian phrases
تازگی
مثال
طور
به
برای
آن
Submit
Retry
Match the words on the right with their counterparts on the left to create Persian phrases
هوا
رسوم
روز
مردمی
آب و
آداب و
شب و
ملّی و
Submit
Retry
Match each question on the right with its answer on the left
جشن‌هایی ملّی و مردمی که ریشۀ تاریخی ایرانی دارند.
زیرا در ایران باستان روز تولّد هیچ کس مهم نبود.
لباس ها و وسایل نو می خرند و خانه هایشان را تمیز می کنند.
ایران و افغانستان.
برای آزادی ایران و مردم از دست ضحاک ستمگر
اندازۀ شب و روز در مهرگان برابر است
زیرا در آن زمان سال نو با پاییز شروع می شد
زیرا از آن به بعد طول روز ها بلندتر می شود
غذاها، نوشیدنی ها و میوه های مختلف
دیوان حافظ
جشن های ایرانی کدام جشن ها هستند؟
چرا در ایران باستان روز تولّد کسی را جشن نمی گرفتند؟
ایرانی ها قبل از نوروز چه کار می کنند؟
نوروز در چه کشورهایی آغاز سال نو است؟
چرا کاوۀ آهنگر شورش کرد؟
از چه نظر مهرگان شبیه نوروز است؟
چرا در زمان هخامنشیان مهرگان مهم تر از نوروز بود؟
چرا ایرانیان شب یلدا را جشن می گیرند؟
در شب یلدا ایرانی ها چه می خورند؟
در شب یلدا بزرگترها چه شعری می خوانند؟
Submit
Retry
Match each word on the right with its description on the left
کسی که با آهن چیزی می سازد
کسی که به مردم ظلم و ستم می کند
کسی که موی مردم را کوتاه یا آرایش می کند
کسی که در فیلم یا نمایش بازی می کند
آهنگر
ستمگر
آرایشگر
بازیگر
Submit
Retry
Match each word with its description in the left-hand column
بلندترین شب سال است
روز اوّل سال است
روز سیزدهم نوروز است
جشن ایرانی در پاییز است
داستان "ضحاک" را به شعر نوشت
دین ایرانیان قبل از اسلام است
خواندن و اجرای داستان های شاهنامه به صورت نمایش است
یلدا
نوروز
سیزده به در
مهرگان
فردوسی
زرتشتی
نقّالی
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close