48. Iranian Music

Iranian Music

ایرانیان از گذشته به موسیقی علاقه داشته اند و موسیقی بخشی از زندگی آنها بوده است. اگرچه  در یک قرن گذشته، به تدریج بخشی از موسیقی و آهنگ سازی در ایران تحت تأثیر موسیقی غربی قرار گرفته، امّا موسیقی سنّتی ایران همچنان بخشی جدایی ناپذیر از زندگی و فرهنگ مردم ایران مانده است. موسیقی ایرانی خصوصيّات اخلاقي، وقايع سياسی، اجـتماعـي و فرهنگی ملّت ایران را نشان می دهد.

موسيقي ایرانی را می توان به شاخه های مختلفی تقسیم کرد:

– موسیقی اقوام و محلّی ایران مانند موسیقی کردی و آذری که مختصّ قوم و ناحیۀ خاصّی است.

– موسیقی مذهبی که چه قبل و چه بعد از اسلام در مراسم مذهبی به کار می رفت و امروزه بیشتر در عزاداری ها استفاده می شود.

– موسیقی سنّتی یا اصیل ایران که شامل نواهـا، آوازها و دستگاه های موسیقایی مخصوص و بسیار احساسی و تأثیرگذار است.

– موسیقی مدرن ایرانی که شامل موسیقی پاپ، جاز، راک، رپ و غیره است و بیشتر از موسیقی غربی الهام گرفته است.

قدمت موسیقی در ایران به هزاران سال پیش می رسد. چندین سال پیش نقشی ۳۴۰۰ ساله در شهر دزفول در ایران یافت شد که گروهی نوازنده را نشان می دهد که به نواختن ساز سرگرم هستند. نحوۀ نشستن و نواختن آنها نشان می دهد که این نوازندگان اعضای یکی از اوّلین ارکسترهای جهان هستند. در دوران امپراتوری هخامنشی، موسیقی نقش مهمّی در محاکم دادگاهی و مراسم مذهبی داشته است. نقطۀ اوج موسیقی ایران در زمان ساسانیان بود که به آن دورۀ طلایی موسیقی ایران می گویند.

در دوران پس از اسلام موسيقی به دليل مخالفت های دینی، شکوفايی دوران پـيشين خود را نداشت، ولی به حيات خود ادامه داد.  اين استمرار را می توان در زمان صفویّه در بنای کاخ چهـلستون و اتاق موسيقی کاخ عالی قاپو مشاهـده کرد.

موسیقی اصیل ایرانی از سال های نخست قرن بیستم به خاطر شرایط اجتماعی و سیاسی کشور و تلاش برای بزرگداشت هنر ملّی رو به گسترش گذاشت.  در دهۀ ۱۹۵۰ یک برنامۀ رادیویی به نام “گل ها” تولید شد و موسیقی اصیل را به عنوان میراث فرهنگی به تمام خانه هایی برد که به رادیو دسترسی داشتند. این برنامه نقش زیادی در گسترش موسیقی بین ایرانیان داشت و تا سال های پایانی دهۀ ۱۹۷۰ ادامه داشت.

موسیقی پاپ و جاز نیز در دهۀ ۱۹۵۰ در ایران توسعه یافت و به سرعت در کشورهای فارسی زبان دیگر مورد توجّه قرار گرفت.

در دهۀ ۱۹۷۰ گیتار برقی وارد موسیقی پاپ شد، امّا این دوره بسیار کوتاه بود و عمر زیادی نداشت زیرا بعد از انقلاب اسلامی در ایران موسیقی ممنوع شد. بسیاری از خوانندگان پاپ و جاز از ایران به کشورهای دیگر رفتند و کار موسیقی خود را در آنجا ادامه دادند و تنها عدّۀ کمی از آنها در ایران ماندند که یا تا مدّتی کار نکردند و یا موسیقی انقلابی تولید کردند. البته حدود ده سال بعد موسیقی پاپ در ایران احیا شد. برای موسیقی راک ایرانی نیز که در دهۀ ۱۹۶۰ آغاز شد همان اتّفاقی افتاد که در مورد موسیقی پاپ روی داد.

امروزه هم به موسیقی کلاسیک و هم به موسیقی مدرن در ایران توجّه می شود و کنسرت‌هاى بسیاری در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود. اگرچه در رسانه های ایران امروزه صدای بانوان خواننده پخش نمی شود و سازهای موسیقی نشان داده نمی شود، امّا ایران امروز هم همچون همیشه، زنان و مردان موسیقی دان، خواننده، نوازنده، ترانه سرا و آهنگ ساز برجسته دارد و در سال‌هاى اخير شاهد درخشش هنر موسيقى‌دانان ايرانى در داخل و خارج از ایران بوده ایم.

Iranian Music

Iranians have always been interested in music and music has been a part of their lives. Even though, in the past century, some of the music and song writing in Iran has been subject to the influence of Western music, traditional Iranian music has remained an inseparable part of the lives and culture of Iranian people. Iranian music demonstrates the moral characteristics, political, social, and cultural events of the Iranian nation.

Iranian music can be divided into different branches:

  • Ethnic and regional Iranian music, like Kurdish and Azari music, which is specific to a certain ethnicity and region.
  • Religious music, which has been used in religious ceremonies pre- and post-Islam, and which is nowadays mainly used for mourning.
  • Traditional or original Iranian music, which includes tunes, songs and specific musical ‘dastgah’s, and is usually emotional and moving.
  • Modern Iranian music, which includes pop, jazz, rock and rap music etc. and has mainly been inspired by western music.

Music in Iran stretches back thousands of years. A few years ago, a 3,400 year-old drawing was found in the city of Dezful in Iran, which showed a group of musicians busy playing instruments. The way that they were sitting and playing shows that these musicians were members of one of the world’s first orchestras. In the time of the Achaemenid Empire, music had an important role in the courts and religious ceremonies. The climax of music in Iran was in the time of the Sassanids, which they call the golden era of Iranian music.

Because of religious opposition, Iranian music in the post-Islam era did not have the glory of its previous era, although it did live on. This continuity can be observed in the construction of the Chehelsotun Palace and the music room of the Ali Qapu Palace in the Safavid period.  

Since the early years of the twentieth century, original Iranian music has developed due the country’s social and political conditions and the push to celebrate national art. In the 1950s, a radio programme called ‘Golha’ was produced and took original Iranian music as a cultural heritage to every home that had access to a radio. This programme played a large part in the promotion of music amongst Iranians and continued until the final years of the 1970s.

In the 1950s, pop and jazz music also developed in Iran and was quickly noticed in other Persian speaking countries.

In the 1970s, the electric guitar entered pop music, but this period was very brief and short-lived because after the Islamic Revolution in Iran, music was banned. Many pop and jazz singers went from Iran to other countries and continued their musical careers there and only a small number of them stayed in Iran, where they either didn’t work for a while, or they produced the music of the revolution. Of course, pop music in Iran was revived about ten years later. The same thing that happened to pop music also occurred for Iranian rock music, which began in the 1960s.

Even nowadays, classical and modern music is paid attention to in Iran and lots of concerts are held in various cities in Iran. Although these days the voices of female singers are not broadcast in the Iranian media and musical instruments are not shown, nonetheless, modern Iran, as ever, has brilliant female and male musicians, singers and composers, and in recent years we have witnessed the stardom of Iranian artists and musicians inside and outside Iran.

EnglishTransliterationPersianListen
Graduallybe tadrijبه تدریج
Song compositionāhang sāziآهنگ سازی
Inseperablejodāyi nāpazirجدایی ناپذیر
Characteristicskhosusiyyātخصوصیّات
Moral (adjective)akhlāqiاخلاقی
Socialejtemā’iاجـتماعی
Branchshākheشاخه
Ethnicitiesaqvāmاقوام
Azeriāzariآذری
Kurdishkordiکردی
Specificmokhtasمختص
Regionnāhiyeناحیه
Mourning‘azādāriعزاداری
Nobleasilاصیل
Songnavāنوا
Musical system / Dastgahdastgāhدستگاه
Emotionalehsāsiاحساسی
Influentialta’sir gozārتأثیرگذار
Piecesqata’ātقطعات
Listenershenavandeشنونده
It has been inspiredelhām gerefte astالهام گرفته است
Ageqedmatقدمت
Imagenaqshنقش
It was foundyāft shodیافت شد
Musician (player)navāzandeنوازنده
Busysargarmسرگرم
Orchestraorkestrارکستر
Courtsmahākemمحاکم
Courtdādgāhدادگاه
Disagreementmokhālefatمخالفت
Glamourshokufāyiشکوفايي
Pastpishinپـيشين
He/she/it lostaz dast dādاز دست داد
Lifehayātحیات
Continuityestemrārاستمرار
Safavidsafaviyyeصفویّه
He/she/it sawmoshāhede kardمشاهـده کرد
It was developedtose’e yaftتوسعه یافت
Quicklybe sor’atبه سرعت
Effectivemo’asserمؤثّر
Accessibilitydastrasiدسترسی
Revolutionaryenqelābiانقلابی
It was revivedehyā shodاحیا شد
It happenedruy dādروی داد
Concertkonsertکنسرت
Womenbānovān / bānevānبانوان
Mediaresāneرسانه
Musicianmusiqidānموسیقی دان
Song writertarānesarāترانه سرا
Remarkablebarjesteبرجسته
Recentakhirاخير
Witnessshāhedشاهد
Shine (noun)derakhsheshدرخشش
Noteworthyqābel-e tavajjohقابلِ توجّه
Peak / climaxowjاوج
Busy (e.g. I am busy)mashghulمشغول

مریم:     موسیقی محلّی ایران مدرنه؟

بهمن:    بخشی از اون مدرنه و بخشی از اون سنّتیه.

مریم:     بعد از انقلاب، موسیقی ایران چه تغییری کرد؟

بهمن:    اوّل موسیقی ممنوع شد. بعد یه سری آهنگای انقلابی خونده شد.

مریم:     بعد از شروع جنگ با عراق یه سری آهنگ در مورد جنگ درست شد، درسته؟

بهمن:    آره، بعد به تدریج دوباره موسیقی های دیگه آزاد شد.

مریم:     الان تو رادیو تلویزیون موسیقی پخش می کنن؟

بهمن:    آره، امّا معمولاً سازا رُ نشون نمی دن.

 

Maryam:             Is Iran’s regional music modern?

Bahman:             Some of it’s modern and some of it’s traditional.

Maryam:             How did Iran’s music change after the revolution?

Bahman:             First music was banned. Then a few revolutionary songs were sung.

Maryam:             After the start of the war with Iraq there were a few songs made about war, is that right?

Bahman:             Yeah, Then gradually other types of music were released.

Maryam:             Do they broadcast music on radio and television now?

Bahman:             Yeah, But normally they don’t show instruments.

 

Complete the sentences below using the words available
  • دسترسی
  • سرگرم
  • شاهد
  • شنونده
  • بانوان
در این روستا مردم برای دو روز به آب   ....................  نداشتند.
کودکان در باغ  ....................  بازی هستند.
این برنامۀ رادیویی ....................  جوان ندارد.
....................  هنرمند ایرانی مانند مردان جایزه های بین المللی بسیاری دریافت کرده اند.
ایرانیان  ....................  پیروزی های ورزشکاران خود در المپیک بودند.
Submit
Retry
Having read this lesson's text, now decide whether these statements are true or false
True
False
موسیقی بخشی از زندگی مردم ایران بوده است
True
False
در بعضی از مراسم عزاداری از موسیقی استفاده می شود
True
False
اوّلین ارکستر ایران بعد از انقلاب اسلامی تشکیل شد
True
False
برنامۀ رادیویی "گل ها" موسیقی را بین مردم گسترش داد
True
False
امروزه ایرانیان موسیقی سنّتی را فراموش کرده اند
Submit
Retry
Choose the correct answer to each question
در یک قرن گذشته چه اتّفاقی برای بخشی از موسیقی ایرانی افتاده است؟
فراموش شده است
تحت تأثیر موسیقی غربی قرار گرفته است
ممنوع شده است
موسیقی محلّی چیست؟
در مراسم مذهبی نواخته می شود
به یک ناحیۀ خاص تعلّق دارد
مانند موسیقی غربی است
عمر موسیقی در ایران چقدر است؟
یک قرن
سیصد سال
هزاران سال
در دهۀ ۱۹۷۰ چه اتّفاقی برای موسیقی پاپ افتاد؟
گیتار برقی به آن اضافه شد
در رادیو گسترش یافت
در دادگاه استفاده می شد
امروزه سیاست رسانه ها در ایران در برابر موسیقی بانوان چیست؟
صدای بانوان خواننده در رسانه ها پخش نمی شود
موسیقی بانوان را تبدیل به موسیقی انقلابی کرده است
موسیقی بانوان را بیشتر از موسیقی مردان مورد توجّه
Submit
Retry
Choose the correct synonym for each word from the options that follow it
برجسته
قابل توجّه
جدایی ناپذیر
مدرن
اصیل
به تدریج
به سرعت
کم کم
زود
ناگهان
خصوصیّات
ویژگی ها
هنرها
اتّفاقات
بخش ها
نقش
ترانه
گریه
شاخه
تصویر
Submit
Retry
Choose the correct answer for each question
کدام یک موسیقی مدرن نیست؟
سنّتی
پاپ
راک
جاز
کدام یک در موسیقی سنّتی ایران نیست؟
نواها
شاخه ها
آوازها
دستگاه ها
کدام یک در اجرای موسیقی کاری نمی کند؟
نوازنده
خواننده
آهنگ ساز
شنونده
کدام یک جزو موسیقی ایرانی نیست؟
موسیقی اقوام
موسیقی مذهبی
موسیقی غربی
موسیقی سنّتی
Submit
Retry
Match each word with its synonym in the opposite column
رادیو و تلویزیون
سن
تأثیر کذار
مشغول
قدیمی، قبلی
زندگی
شعر
رسانه
عمر
مؤثر
سرگرم
پیشین
حیات
ترانه
Submit
Retry
Match each word and phrase with its synonym in the opposite column
دید
اتّفاق افتاد
دوست داشت
زنده شد
پیدا کرد
گسترش یافت
شاهد بود
روی داد
علاقه داشت
احیا شد
یافت
توسعه یافت
Submit
Retry
Match each plural noun on the right with its singular form on the left
بانو
قطعه
واقعه
خصوصیّت
قوم
فرد
محکمه
بانوان
قطعات
وقایع
خصوصیّات
اقوام
افراد
محاکم
Submit
Retry
Match each word with its antonym in the opposite column
سنّتی
آقایان
آزاد
موافقت
مرگ
امروزی
بانوان
ممنوع
مخالفت
حیات
Submit
Retry
Match the words on the left and right that combine to create phrases
تدریج
چنان
چه
باره
به
هم
اگر
دو
Submit
Retry
Match the words on the right with the words on the left to create Persian phrases
افتاد
داد
داشت
اتّفاق
از دست
دسترسی
Submit
Retry
Match the words on the right with the words on the left to create Persian phrases
سرا
دان
دار
ناپذیر
ترانه
موسیقی
عزا
جدایی
Submit
Retry
Match each question on the right with the correct response on the left
ویژگی های اخلاقي، اجـتماعـي و فرهنگی ملّت ایران
در مراسم مذهبی
موسیقی سنّتی یا اصیل ایران
از موسیقی غربی
گروهی نوازنده که به نواختن موسیقی مشغول هستند
که این نوازندگان یکی از اوّلین ارکسترهای جهان را تشکیل می دادند
به دليل مخالفت ها، شکوفايی دوران قبل از اسلام را از دست داد
بسیاری از آنها به کشورهای دیگر رفتند و کار موسیقی خود را در آنجا ادامه دادند
برخی تا مدّت ها کار نکردند و برخی دیگر موسیقی هایی در ارتباط با انقلاب تولید کردند
موسیقی ایران و موسیقی دانان ایرانی در دنیا درخشیده اند.
موسیقی ایرانی چه چیز را نشان می دهد؟
موسیقی مذهبی در قبل از اسلام برای چه استفاده می شد؟
کدام موسیقی ایران احساسی تر و تأثیرگذارتر است؟
موسیقی مدرن ایران بیشتر از کدام موسیقی الهام گرفته است؟
تصویر بسیار قدیمی که در دزفول پیدا شده است چه چیز را نشان می دهد؟
نحوۀ نشستن و نواختن نوازنده ها در تصویر قدیمی چه چیز را نشان می دهد؟
پس از اسلام چه اتّفاقی برای موسیقی ایرانی افتاد؟
بعد از انقلاب اسلامی خواننده ها و نوازنده های موسیقی پاپ و جاز ایرانی چه کردند؟
خواننده هایی که بعد از انقلاب در ایران ماندند چه کردند؟
در سال های اخیرهنر موسیقی ایران چه جایگاهی داشته است؟
Submit
Retry
Match each word on the right with its definition on the left
کسی که آهنگ می سازد
کسی که دندان می سازد
کسی که کلید می سازد
کسی که فیلم می سازد
کسی که ساعت تعمیر می کند
آهنگ ساز
دندان ساز
کلید ساز
فیلم ساز
ساعت ساز
Submit
Retry
Match each word on the right with its definition on the left
کسی که آهنگ می خواند
کسی که موسیقی می نوازد
کسی که ماشین می راند
کسی که کتاب و مقاله می نویسد
کسی که به چیزی گوش می دهد
خواننده
نوازنده
راننده
نویسنده
شنونده
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close