29. Maybe I'll go to a Restaurant

Maybe I’ll go to a Restaurant

خیلی گرسنه ام. شاید یک ساندویچ بخرم یا شاید به رستوران بروم. شاید به خانه برگردم و چیزی برایِ خودم درست کنم. شاید هم به خانۀ مادرم بروم و در آنجا غذا بخورم. دست پختِ مادرم خیلی خوشمزه است.

شما وقتی گرسنه اید چه کار می کنید؟ کدام یک از کارهایِ بالا را انجام می دهید؟ نمی دانید؟

شاید باور نکنید امّا نادر هیچ کدام از این کار ها را نمی کند. او در روستایی نزدیکِ دریایِ خزر زندگی می کند. نادر برایِ غذا پول نمی دهد بلکه آن را در طبیعت پیدا می کند. به نظرِ او در اطراف ما پر از غذایِ سالم و رایگان است.

نادر نویسنده و معلّم است. افرادِ زیادی به کلاس هایش می روند و او به آنها یاد می دهد که چطور غذاهایِ موجود در طبیعت مثل قارچ، میوه و سبزی را پیدا کنند و از آنها سوپ یا سالاد درست کنند.

نادر کمتر گوشت می خورد امّا فقط گیاه خوار نیست. برایِ مثال، از رودخانه ماهی می گیرد یا گاهی شکار می کند و با گوشتِ آنها غذاهایِ خوشمزه درست می کند. دستورِ خوراک هایِ او در کتاب و وبسایتش موجود است. البته خوراک هایش کمی غیرِ معمول و متفاوت به نظر می رسند امّا مطمئناً سالم، تازه و مجانی هستند.

هنوز گرسنه ام. شاید به کنارِ رودخانه بروم تا ماهی بگیرم و آن را همانجا کباب کنم و بخورم.

I’m really hungry. Maybe I’ll buy a sandwich or maybe I’ll go to a restaurant. Maybe I’ll go back home and prepare something for myself. And maybe I’ll go to my mother’s house and eat there. My mother’s cooking is really delicious.

What do you do when you’re hungry? Which of the above do you do? Don’t you know?

You might not believe it, but Nader doesn’t do any of these things. He lives in a village near to the Caspian Sea. Nader doesn’t pay for food, but finds it in nature. According to him, our surroundings are full of healthy and free food.

Nader is a writer and a teacher. Many people go to his classes and he teaches them how to find food present in nature, like mushrooms, fruit and vegetables and make soups or salads from them.

Nader eats little meat, but is not a vegetarian. For example, he gets fish from the river, or sometimes he hunts and with their meat, he prepares delicious meals. His recipes are in a book and on his website. Of course, his meals seem a bit unusual and different, but they are certainly healthy, fresh and free.

I’m still hungry. Maybe I’ll go to the riverside to catch a fish and fry it right there and eat it.

English Transliteration Persian Listen
Sandwich sāndevich ساندویچ
(I might) Prepare (food) dorost konam درست کنم
Home cooking dast pokht دست پخت
Don't you know? nemidānid? نمی دانید؟
Don't believe bāvar nakonid باور نکنید
Village rustā روستا
(He / she) doesn't pay money pul nemidahad پول نمی دهد
He/she finds peydā mikonad پیدا می کند
Surroundings / around atrāf اطراف
Free (of charge) rāyegān رایگان
Mushroom qārch قارچ
Soup sup سوپ
Vegetarian giyāhkhār گیاه خوار
River rudkhāne رودخانه
He/she fishes māhi migirad ماهی می گیرد
He/she hunts shekār mikonad شکار می کند
Food khorāk خوراک
Unusual gheyr-e ma’mul غیرِ معمول
Normal ma'mul معمول
Different motefāvet متفاوت
Certainly motma’ennan مطمئناً
Fresh tāze تازه
Free (of charge) majjāni مجانی
Kebab kabāb کباب
I (may) fry kabāb konam کباب کنم
Dangerous khatarnāk خطرناک

 دا:      خیلی گرسنمه. نهار کجا بریم؟

آرش:   یه رستوران تو این خیابونه.

ندا:     غذاش چطوره؟

آرش:   خیلی خوشمزه اس.

ندا:      تو چی می خوری؟

آرش:   ماهیش خیلی تازه اس.

ندا:      امّا من گیاه خوارم.

آرش:   شاید پیتزای سبزیجات داشته باشه.

ندا:      خوبه. پس پیتزا می خورم.

  

Neda:      I'm so hungry. Where shall we go for lunch?

Arash:     There's a restaurant in this street.

Neda:      What is its food like?

Arash:     It's really delicious.

Neda:      What are you going to eat?

Arash:     Its fish is really fresh.

Neda:      But I'm a vegetarian.

Arash:     Maybe they have a vegetable pizza.

Neda:      That's good. I'll have a pizza then.

 مریم:  می آی آخر هفته بریم کوه؟

نیک:    آره، من طبیعتُ خیلی دوست دارم.

مریم:  قلّاب ماهی گیری داری؟

نیک:    آره، چطور مگه؟

مریم:  اونجا یه رودخونه داره. شاید بریم ماهی گیری.

نیک:    باشه می آرم.

مریم:  پدرم همونجا ماهی کباب می کنه.

نیک:    مامانِ منم برامون سالاد درست می کنه.

 
  

Maryam:    Are you coming with us to the moundains at the weekend?

Nik:            Yeah, I really like nature.

Maryam:    Do you have a fishing hook?

Nik:            Yeah, how come?

Maryam:     There is a river there. Maybe we'll go fishing.

Nik:             Ok, I'll bring it.

Maryam:     My father's going to grill the fish right there.

Nik:             And my mum will make a salad.

Choose the correct word from each drop-down menu.
Use the words below to fill the gaps in the sentences.
  • خوراک
  • طبیعت
  • گیاه خوار
  • رایگان
  • رودخانه

برادرم فقط میوه و سبزی می خورد. او  .................... است.

در .................... ایران  کوه ها، جنگل ها، و رودخانه هایِ زیبایی وجود دارد.

.................... این رستوران لذیذ است.

استفاده از این کتابخانه .................... است.

شنا کردن در این .................... خطرناک است.

Submit
Retry
Read the following statements and decide which are true and which are false, based on this lesson's text.
True
False
نادر در روستا زندگی می کند.
True
False
نادر هر روز غذا می خرد.
True
False
قارچ، میوه و سبزی در طبیعت موجود هستند.
True
False
نادر دستورِ غذاهایش را در کتابش نوشته است.
True
False
نادر ماهی نمی خورد.
Submit
Retry
Choose the correct answer to each of the following questions, based on this lesson's text.
نویسنده می گوید کدام غذا خوشمزه است؟
ساندویچ
غذایِ رستوران
غذایِ مادرش
کباب
نادر کجا غذا می خورد؟
در فروشگاه
در رستوران
در خانۀ والدینش
هیچ کدام
نادر به مردم چه یاد می دهد؟
چطور کباب درست کنند.
چطور غذاهایِ موجود در طبیعت را پیدا کنند.
چطور گوشت بخورند.
غذاهای نادر چگونه نیست؟
سالم
گران
تازه
غیرِ معمول
Submit
Retry
Connect the words on the right to the words on the left to create Persian phrases
خوار
خانه
گیری
هفته
مزه
گیاه
رود
ماهی
آخر
خوش
Submit
Retry
Match the questions on the right with the correct answers from the left
سالاد و سوپ.
گوشت.
رودخانه.
سالم و تازه.
کباب می کند.
نادر با قارچ و سبزی چه درست می کند؟
نادر چه چیز را کمتر می خورد؟
نادر از کجا ماهی می گیرد؟
غذاهایِ نادر چگونه است؟
نویسنده ماهی را چگونه می پزد؟
Submit
Retry
Choose the correct word from the left to complete the sentences on the right.
بگیرم.
بدهم.
کنم.
برسد.
باشم.
شاید از رودخانه ماهی
شاید به مردم یاد
شاید امشب سالاد درست
شاید متفاوت به نظر
شاید هنوز گرسنه
Submit
Retry
Having read dialogue 1, now match the questions on the right with the correct answers from the left
رستوران
خوشمزه است
ماهی
زیرا گیاه خوار است
پیتزای سبزیجات
آرش می گوید برای نهارکجا بروند؟
غذای رستوران چطور است؟
آرش چه می خورد؟
چرا ندا ماهی نمی خورد؟
شاید ندا چه بخورد؟
Submit
Retry
Having read dialogue 2, now match the questions on the right with their answers on the left
به کوه
طبیعت را
رودخانه
ماهی گیری
ماهی
سالاد
مریم آخر هفته به کجا می رود؟
نیک چه چیز را دوست دارد؟
آن کوه چه چیزی دارد؟
آنها شاید چه کار کنند؟
پدرِ مریم چه درست می کند؟
مادرِ نیک چه درست می کند؟
Submit
Retry
Match the spoken-style Persian on the right with their written-style equivalents on the left
گرسنه هستم.
برای نهار به کجا برویم؟
یک رستوران در این خیابان است
همهنجا پدرم ماهی کباب می کند
مامان من هم برایمان سالاد درست می کند
گرسنمه
نهار کجا بریم؟
یه رستوران تو این خیابونه
پدرم همونجا ماهی کباب می کنه
مامان منم برامون سالاد درست می کنه
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close