22. New Gizmos

New Gizmos

لیلا شانزده ساله است. وقتی به دبیرستان می رود، آیفون و آیپدش را با خود می برد. لیلا در طولِ راه از همه چیز عکس می گیرد، ایمیل هایش را می خواند و به موسیقی گوش می دهد.

بر خلافِ پدرش، او وسایل و تکنولوژی های جدید را خیلی دوست دارد و کارکردن با آنها برایش آسان است. گاهی به والدینش استفاده از فناوریِ های جدید را یاد می دهد و حتّی بیشتر و بهتر از معلّم هایش دربارۀ استفاده از این ابزارها می داند! به نظرِ لیلا، کلاسِ بدونِ کامپیوتر و تکنولوژی کسل کننده است، امّا به نظرِ بعضی از معلّم هایش، استفادۀ زیاد از این نوع فناوری ها در کلاس و به ویژه بازی هایِ کامپیوتری اتلافِ وقت است. 

لیلا و همکلاسی هایش به راحتی اطّلاعات را از وبسایت ها پیدا می کنند و حتّی تمرین هایشان را آنلاین انجام می دهند.

آنها روزها و ماه ها منتظرِ ابزارهایِ جدید می مانند. وقتی مدلِ جدیدی می آید، به فروشگاه هایِ بزرگ مانند اپل می روند، ساعت ها در صف می ایستند و در همان روزِ اوّل، وسیلۀ دوست داشتنیِ جدیدشان را می خرند.

Leyla is sixteen years old. When she goes to school, she takes her iPhone and iPad with her. All along the way Leyla takes photos of everything, reads her e-mails and listens to music.

In contrast to her father, she really loves new equipment and technology and she finds it easy to use them. Sometimes she teaches her parents how to use new technology and she even knows more about using these gizmos than her teachers. In Leyla’s opinion, a class without computers and technology is boring, but in the opinion of some of her teachers, excessive use of these types of technology in the class, and especially computer games, is a waste of time.

Leyla and her classmates find information from websites with ease and even complete their exercises online.

They wait days and months for new gizmos. When a new model comes, they go to big stores like Apple, stand in line for hours, and buy their lovely new equipment on that very first day.

EnglishTransliterationPersianListen
He/she takesmibaradمی برد
Lengthtulطول
Way (route)rāhراه
He/she takes a photo‘aks migiradعکس می گیرد
Contrary tobar khalāf-eبر خلافِ
Equipmentvasāyelوسایل
Easyāsānآسان
Sometimesgāhiگاهی
Parentsvāledeynوالدین
Technologyfanāvariفناوری
He/she teachesyād midahadیاد می دهد
Aboutdarbāre-yeدربارۀ
Useestefādeاستفاده
Especiallybe vizheبه ویژه
Waste of timeetlāf-e vaqtاتلاف وقت
With easebe rāhatiبه راحتی
Informationettelā’ātاطلاعات
They findpeydā mikonnandپیدا می کنند
Exercisetamrinتمرین
They do (something)anjām midahandانجام می دهند
They waitmontazer mimānandمنتظر می مانند
Shop/storeforushgāhفروشگاه
Line / queuesafصف
Toolsabzārابزار
They standmi istandمی ایستند
They buymikharandمی خرند
Boringkesel konandeکسل کننده
To standistādanایستادن

 مریم:  آیپدِ جدید خریدی؟

لیلا:    آره.

مریم:  مبارکه. چطوره؟

لیلا:    خیلی خوبه.

مریم:   کار کردن باهاش آسونه؟

لیلا:     آره. مثلِ آیفونه. سُرعَتِشَم خیلی بالاست.

مریم:    باهاش عکس می گیری؟

لیلا:     آره. عکس می گیرم، موسیقی گوش می دَم و فیلم می بینم.


 

 

Maryam:     Did you buy the new iPod?

Leila:          Yeah.

Maryam:    Congratulations. How is it?

Leila:          It's really good.

Maryam:    Is it easy to work with?

Leila:          Yeah. It's like the iPhone. It's really fast too.

Maryam:    Do you take photos with it?

Leila:         Yeah. I take photos, listen to music and watch films.

 مریم:   این جا چی کار می کنی؟

لیلا:     منتظرم فروشگاه باز بشه.

مریم:   خیلی شلوغه. چه خبره؟

لیلا:     امروز مدلِ جدیدِ آیفون می آد.

مریم:    چند ساعته منتظری؟

لیلا:      پنج ساعته.

مریم:     فروشگاه کی باز می شه؟

لیلا:      ساعتِ ده. تو اینجا چی کار می کنی؟

مریم:    آیفونم خراب شده. به اینترنت وصل نمی شه.

لیلا:      یه بار خاموش و روشن کن درست می شه.

 
 

Maryam:       What are you doing here?

Leila:             I'm waiting for the shop to open.

Maryam:       It's so busy. What's going on?

Leila:             Today the new model iPhone is coming out.

Maryam:       How many hours have you been waiting?

Leila:             It's been five hours.

Maryam:       When does the shop open?

Leila:            Ten o'clock. What are you doing here?

Maryam:       My iPhone's broken. It doesn't connect to the internet.

Leila:             Turn it off and back on and it will be fixed.

Listen to the audio and arrange the lines of text below to re-construct the dialogue
 • بابا چی کار می کنی؟
 • آیفونم خرابه. درستش می کنی؟
 • ببینم
 • بیا
 • الان بهتون یاد می دم. این دکمه رُ ده ثانیه فشار بدین، درست می شه
 • عالیه درست شد
Submit
Retry
Complete the following sentences using the correct prepositions from the drop-down menus.
Complete these sentences by dragging the correct words into the gaps.
 • اطلاعات
 • استفاده
 • کسل کننده
 • عکس
 • صف
من این نمایش را دوست ندارم. خیلی  ....................  است.
در مسافرت از همه چیز .................... می گیرم.
....................  بیشتر را از وبسایتِ شرکت پیدا کنید.
در این کلاس  ....................  از وسایلِ جدید را یاد می گیریم.
برایِ خریدنِ بلیتِ سینما در  .................... بایستید.
Submit
Retry
Read the text again and decide which of the subsequent statements are true and which are false

لیلا پانزده ساله است. وقتی به دبیرستان می رود، آیفون و آیپدش را با خود می برد. لیلا در طولِ راه از همه چیز عکس می گیرد، ایمیل هایش را می خواند و به موسیقی گوش می دهد.

بر خلافِ پدرش، او وسایل و تکنولوژی های جدید را خیلی دوست دارد و کارکردن با آنها برایش آسان است. گاهی به والدینش استفاده از فناوریِ های جدید را یاد می دهد و حتّی بیشتر و بهتر از معلّم هایش دربارۀ استفاده از این ابزارها می داند! به نظرِ لیلا، کلاسِ بدونِ کامپیوتر و تکنولوژی کسل کننده است، امّا به نظرِ بعضی از معلّم هایش، استفادۀ زیاد از این نوع فناوری ها در کلاس و به ویژه بازی هایِ کامپیوتری اتلافِ وقت است. 

لیلا و همکلاسی هایش به راحتی اطّلاعات را از وبسایت ها پیدا می کنند و حتّی تمرین هایشان را آنلاین انجام می دهند.

آنها روزها و ماه ها منتظرِ ابزارهایِ جدید می مانند. وقتی مدلِ جدیدی می آید، به فروشگاه هایِ بزرگ مانند اپل می روند، ساعت ها در صف می ایستند و در همان روزِ اوّل، وسیلۀ دوست داشتنیِ جدیدشان را می خرند.

True
False
پدر لیلا تکنولوژی را دوست دارد.
True
False
کار کردن با تکنولوژی برایِ لیلا سخت است.
True
False
لیلا و دوستانش منتظرِ فناوری جدید هستند.
True
False
معلّم هایِ لیلا بیشتر از او دربارۀ استفاده از تکنولوژی می دانند.
True
False
پیدا کردنِ اطلاعات از وبسایت ها برایِ لیلا آسان است.
Submit
Retry
Select the correct answer for each question
لیلا چه چیزی به مدرسه می برد؟
موسیقی و ایمیل
آیفون و آیپد
دوربینِ عکاسی
بازی هایِ کامپیوتری
لیلا در راه مدرسه کدام کار را نمی کند؟
با تلفن حرف می زند
به آهنگ گوش می کند.
از همه چیز عکس می گیرد.
ایمیل هایش را می خواند.
لیلا چه چیز را به والدینش یاد می دهد؟
استفاده از فناوریِ جدید
بازی با کامپیوتر
ایستادن در صف
انجام دادنِ تمرین ها
به نظرِ بعضی از معلّم ها چه چیز اتلافِ وقت است؟
کتاب هایِ دیجیتالی
بازی هایِ کامپیوتری
تمرین هایِ آنلاین
اطلاعاتِ وبسایت ها
چرا لیلا و دوستانش ساعت ها در صف می ایستند؟
تا اطلاعات را پیدا کنند.
تا مطالب را بخوانند.
تا وسیلۀ جدیدِ موردِ علاقۀ شان را بخرند
تا وقتشان را تلف کنند.
Submit
Retry
Match the questions on the right with the appropriate responses on the left.
کسل کننده است.
اتلاف وقت است.
انجام دادن تمرین ها.
همان روز به فروشگاه هایِ بزرگ می روند.
به نظرِ لیلا کلاسِ بدونِ کامپیوتر چگونه است؟
به نظرِ بعضی از معلّم ها استفادۀ زیاد از فناوری در کلاس چه اشکالی دارد؟
لیلا چه کاری را آنلاین انجام می دهد؟
وقتی فناوریِ جدیدی می آید، لیلا و نوجوانانِ دیگر چه کار می کنند؟
Submit
Retry
Match the Persian words in one column with their synonyms in the opposite column.
تکنولوژی
آسان
وسایل
دوست داشتنی
والدین
فناوری
راحت
ابزارها
موردِ علاقه
پدر و مادر
Submit
Retry
Match the Persian words in one column with their antonyms in the opposite column
آسان
زیاد
جدید
بهتر
یاد می دهد
می آید
سخت
کم
قدیمی
بدتر
یاد می گیرد
می رود
Submit
Retry
Having read Dialogue 2, now please match the questions on the right, below, with the answers on the left
منتظرِ باز شدنِ فروشگاه.
زیرا مدلِ جدیدِ آیفون در آن روز می آید.
پنج ساعت.
ساعتِ ده.
به اینترنت وصل نمی شود.
با روشن و خاموش کردن درست می شود.
لیلا منتظرِ چیست؟
چرا جلویِ فروشگاه شلوغه؟
لیلا چند ساعت منتظر بود؟
فروشگاه چه ساعتی باز می شود؟
مشکلِ آیفونِ مریم چیست؟
آیفونِ مریم چطور درست می شود؟
Submit
Retry
Connect the spoken-style Persian on the right with its written-style equivalent on the left
آیا کار کردن با آن آسان است؟
به موسیقی گوش می دهم.
منتظر هستم فروشگاه باز بشود.
به اینترنت وصل نمی شود.
به شما یاد می دهم.
کار کردن باهاش آسونه؟
موسیقی گوش می دم.
منتظرم فروشگاه باز بشه.
به اینترنت وصل نمی شه.
بهتون یاد می دم.
Submit
Retry
Having read dialogue 1, now match the questions on the right with the answers on the left
آیپد
مانندِ آیفون
سرعتِ آیپد بالاست
عکس می گیرد، موسیقی گوش می دهد و فیلم می بیند.
لیلا چه چیزی خریده است؟
کار کردن با آیپد مانندِ چیست؟
سرعتِ آیپد چطور است؟
لیلا با آیپدش چه کار می کند؟
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close