38. Skiing in Shiraz

Skiing in Shiraz

سالِ گذشته پدر و مادرم می خواستند برایِ تعطیلاتِ کریسمس به ایران بروند. آنها می خواستند من را هم با خودشان ببرند، امّا من می خواستم برایِ اسکی به سویس بروم.

 پدرم گفت که ایران هم پیست هایِ اسکیِ بسیار خوبی دارد. ابتدا باورم نمی شد زیرا فکر می کردم در ایران برف نمی بارد، ولی با اصرار پدرم بالاخره قبول کردم به ایران برویم.

 وقتی هواپیما در فرودگاهِ تهران نشست و از هواپیما پیاده شدیم، دیدم همه جا پر از برف است. از فرودگاه به خانۀ مادربزرگم رفتیم و دو روز آنجا ماندیم. از آنجا به شیراز رفتیم. پدرم می خواست جاهایِ دیدنیِ شیراز مثل تخت جمشید (پرسپولیس)، پاسارگاد و بازارِ وکیل را به ما نشان دهد و ما را به یک پیستِ اسکی در نزدیکیِ شیراز ببرد.

 در شیراز می خواستیم در خانۀ عمو بهمنِ عزیزم بمانیم ولی او و خانواده اش در مسافرت بودند، پس تصمیم گرفتیم به هتل برویم. روزِ اوّل و دوّم مکان هایِ دیدنیِ شیراز را دیدیم، امّا من می خواستم زودتر به اسکی بروم. بنابراین روزِ سوّم با اتوبوس به پیستِ اسکی رفتیم. باورم نمی شد. هم بزرگ بود و هم خلوت. آنجا در یک هتلِ چهار ستاره ماندیم. اتاق هایش هم تمیز بود و هم ارزان.

 برایِ اسکی یک مربّی گرفتیم، وسایلِ اسکی، شلوار، کاپشن، پوتین، کلاه و عینک اجاره کردیم. هر روز از صبح تا عصر با پدر و مادرم اسکی می کردم.

در این تعطیلات به من خیلی خوش گذشت و بعد از دو هفته دلم نمی خواست به انگلیس برگردم.

Last year, my mother and father wanted to go to Iran for the Christmas holidays. They wanted to take me with them too, but I wanted to go to Switzerland to ski.

My father said that Iran also has really good ski slopes. At first I didn’t believe him because I thought it didn’t snow in Iran, but upon my father’s insistence, I finally accepted to go to Iran.

When the aeroplane landed at the Tehran airport and we got off the plane, I saw that everywhere was full of snow. We went from the airport to my grandmother’s house and stayed there for two days. From there we went to Shiraz. My father wanted to show us the sights of Shiraz, like Takht-e Jamshid (Persepolis), Pasargad and the Vakil Bazaar, and take us to a ski slope near to Shiraz. 

In Shiraz, we wanted to stay at dear Uncle Arash’s house, but he and his family were on a trip, so we decided to stay at a hotel. On the first and second day, we saw some sights, but I wanted to go skiing sooner. Therefore, on the third day, we went by bus to the ski slope. I couldn’t believe it. It was both huge and deserted. We stayed at a four-star hotel. The rooms there were both clean and cheap.

For skiing we got a trainer and rented ski equipment, trousers, jackets, boots, hats and goggles. I skied every day with my father and mother from morning until late afternoon.

I had so much fun on that holiday and after two weeks, I didn’t want to return to England.

EnglishTransliterationPersianListen
They wantedmikhāstandمی خواستند
Themselveskhodeshānخودشان
I wantedmikhāstamمی خواستم
Switzerlandsuisسویس
I couldn't believe itbāvaram nemishodباورم نمی شد
I thoughtfekr mikardamفکر می کردم
It is not snowing/rainingnemibāradنمی بارد
I acceptedqabul kardamقبول کردم
Airportforudgāhفرودگاه
It landed (or he/she/it sat)neshastنشست
We got off (the vehicle)piyādeh shodimپیاده شدیم
We stayedmāndimماندیم
Placeجا
Worth seeingdidaniدیدنی
Market / bazaarbāzārبازار
He/she/it (may) giveneshān dahadنشان دهد
Proximitynazdikiنزدیکی
He/she/it (may) takebebaradببرد
He/she/it wantedmikhāstمی خواست
We wantedmikhāstimمی خواستیم
We decidedtasmim gereftimتصمیم گرفتیم
Locationmakānmakān
Secludedkhalvatخلوت
Trousersshalvārشلوار
Jacket / sweaterkāpshenکاپشن
Bootsputinپوتین
Hat / capkolāhکلاه
Spectacles'eynakعینک
I (may) returnbar gardamبرگردم
Starsetāreستاره
We rentedejāre kardimاجاره کردیم

ندا:      چرا نرفتی استخر؟

آرش:    می خواستم برم، امّا ماشینم خرابه.

ندا:      خوب، چرا با دوستت مهرداد نرفتی؟

آرش:    می خواستم با مهرداد برم، امّا مریض بود.

ندا:      می خوای من ببرمت؟

آرش:    مگه نمی خواستی بری کلاسِ نقّاشی؟

ندا:      می خواستم برم، امّا امروز کلاس تعطیله.

 

Neda:     Why didn’t you go to the swimming pool?

Arash:    I wanted to go, but my car has broken down.

Neda:     Ok, why didn’t you go with your friend, Mehrdad?

Arash:    I wanted to go with Mehrdad, but he was ill.

Neda:     Do you want me to give you a lift?

Arash:    But didn’t you want to go to painting class?

Neda:     I wanted to go, but today the class is off.

مریم:    تعطیلاتِ کریسمس کجا رفتی؟

نیک:   رفتم سویس. تو کجا رفتی؟

مریم:    با پدر و مادرم رفتم ایران.

نیک:    مگه نمی خواستی بری اسکی؟

مریم:    چرا. تو ایران رفتم اسکی.

نیک:    مگه ایران گرم نیست؟

مریم:    نه، زمستونا سرده.

نیک:    برف هم می آد؟

مریم:    آره. ایران چندتا پیستِ اسکیِ بزرگ داره.

نیک:    جاهای دیدنی ایران هم رفتی؟

مریم:    آره تو تهران چندتا موزه، کاخ و بازارِ بزرگُ دیدیم.

نیک:    شیراز و اصفهان رفتی؟

مریم:     می خواستیم بریم، امّا وقت نشد.

 

Maryam:          Where did you go for Christmas holidays?

Nik:                  I went to Switzerland. Where did you go?

Maryam:          I went with my father and mother to Iran.

Nik:                  But didn’t you want to go skiing?

Maryam:          Yes. I went skiing in Iran.

Nik:                  Isn’t Iran hot though?

Maryam:          No, it’s cold in winter.

Nik:                  Does it snow too?

Maryam:          Yeah, Iran has some big ski slopes.

Nik:                  Did you go to see some of the sights of Iran too?

Maryam:          Yeah, in Tehran we saw some museums, a palace and the Grand Bazaar.

Nik:                  Did you go to Shiraz and Esfahan?

Maryam:          We wanted to go, but there wasn’t time.

Complete each sentence using the grammatically correct option from each drop-down menu
Use the words below to fill the gaps in the sentences:
  • گذشت
  • فرودگاه
  • خلوت
  • می بارد
  • دیدنی
خیابان ها در روزهایِ تعطیل خیلی  .................... است.
هواپیما در .................... نشست.
در زمستان برف زیاد  .................... .
تعطیلاتِ نوروز به من خیلی خوش .................... .
ایران مکان هایِ .................... زیادی دارد.
Submit
Retry
Decide which words should be used to complete the text below.
  • مگر
  • خوب
  • چند
  • امّا
می خواستم با دوستم بروم،.................... او مریض بود.
.................... نمی خواستی جاهایِ دیدنی را ببینی؟
.................... ، چرا با پدرت نرفتی؟
.................... موزه و کاخ را دیدیم.
Submit
Retry
Decide whether the following sentences about this lesson's text are true or false
True
False
نویسنده فکر می کرد که در ایران برف نمی بارد.
True
False
آنها یک هفته در خانۀ مادربزرگش ماندند
True
False
او برایِ اسکی وسایل و لباسِ اسکی اجاره کرد
True
False
پیستِ اسکی خیلی شلوغ بود
True
False
در ایران به نویسنده خیلی خوش گذشت
Submit
Retry
Having read this lesson's main text, now choose the correct answer for each question below.
در ابتدا، نویسنده می خواست برایِ تعطیلاتِ کریسمس به کجا برود؟
ایران
آمریکا
سویس
چرا نویسنده می خواست به سویس برود؟
برایِ دیدنِ خانواده اش
برایِ اسکی
برایِ خرید
وقتی نویسنده از هواپیما پیاده شد چه دید؟
دید همه جا پر از برف است
بازارِ وکیل را دید
هتل را دید
پدرِ نویسنده می خواست چه جاهایی را به آنها نشان بدهد؟
جاهای دیدنی شیراز
خانۀ عمویش
یک هتلِ چهار ستاره
چرا آنها در شیراز در هتل ماندند؟
زیرا می خواستند زودتر به اسکی بروند
زیرا از صبح تا عصر با پدر و مادرش اسکی می کرد
زیرا عمو و خانواده اش در مسافرت بودند
Submit
Retry
Match the words on the right with the words on the left to create Persian phrases
اسکی
ستاره
کریسمس
پیما
پیست
چهار
تعطیلات
هوا
Submit
Retry
Match each question about this lesson's text (on the right) with an answer from the left.
پیست هایِ اسکیِ بسیار خوب.
در خانۀ عمویش.
با اتوبوس.
بزرگ و خلوت.
تمیز و ارزان.
پدرِ نویسنده گفت ایران چه دارد؟
آنها می خواستند در شیراز در کجا بمانند؟
آنها چگونه به پیستِ اسکی رفتند؟
پیستِ اسکی چطور بود؟
هتل آنها چطور بود؟
Submit
Retry
Match each question (about dialogue 1) on the right with its correct answer on the left.
به استخر.
زیرا ماشینش خراب است.
زیرا دوستش بیمار است.
زیرا کلاس تعطیل است.
آرش کجا می خواست برود؟
چرا آرش خودش به استخر نرفت؟
چرا آرش با دوستش نرفت؟
چرا ندا به کلاسِ نقّاشی نرفت؟
Submit
Retry
Match each question (about dialogue 2) on the right with its correct answer on the left.
سویس.
ایران.
سرد است و گاهی برف می بارد.
چند موزه، کاخ و بازارِ بزرگِ تهران.
زیرا وقت نداشتند.
نیک تعطیلاتِ کریسمس کجا رفت؟
مریم برایِ اسکی کجا رفت؟
هوایِ ایران در زمستان چطور است؟
مریم چه جاهایِ دیدنی را در تهران دید؟
چرا مریم به شیراز و اصفهان نرفت؟
Submit
Retry
Match the spoken forms on the right with the written forms on the left
مگر نمی خواستی به اسکی بروی؟
می خواهی من تو را ببرم؟
زمستان ها سرد است.
در ایران به اسکی رفتم.
مگه نمی خواستی بری اسکی؟
می خوای من ببرمت؟
زمستونا سرده.
تو ایران رفتم اسکی.
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close