26. Starting Again

Starting Again

ویل اسمیت خواننده و هنرپیشۀ آمریکایی در سالِ ۱۹۶۸به دنیا آمد. مادرِ او در مدرسه کار می کرد و پدرش مهندس بود. وقتی ویل نوجوان بود، پدر و مادرش از هم جدا شدند.

ویل کارِ حرفه ایِ خود را با خوانندگی شروع کرد و در سالِ ۱۹۸۸جایزۀ گرمی را برد، امّا دو سال بعد، به علّتِ مشکلاتِ مالیاتی تقریباً ورشکسته شد.

سپس در فیلم هایِ بسیاری به عنوانِ هنرپیشه بازی کرد و با سریالِ تلویزیونیِ “شاهزادۀ تازۀ بل ایر” بسیار مشهور شد. یکی از معروف ترین فیلم هایش “مردانِ سیاه پوش” است. در این فیلم، ویل با تامی لی جونز هم بازی بود.  بر اساسِ شایعات، شاید او در آینده نقشِ رئیس جمهورِ آمریکا، باراک اوباما را بازی کند.

ویل اسمیت سه فرزند دارد و بسیار خانواده دوست است. پسرِ اوّلش تری هنرپیشه و پسرِ دوّمش جیدن و دخترش ویلو هم اکنون خواننده هستند. جیدن در فیلم هایِ “به دنبالِ خوشبختی” و “پس از زمین” با او بازی کرد.

ویل اسمیت در کنارِ هنرپیشگی و خوانندگی، تهیّه کنندۀ فیلم نیز هست و اکنون ثروتِ بسیاری دارد و به مدارس و مراکزِ خیریّه و فرهنگیِ بسیاری کمک می کند.

Will Smith, American singer and actor, was born in 1968. His mother worked in a school and his father was an engineer. When Will was a teenager, his father and mother separated from one another.

Will started his professional career with singing and in the year 1988 he won a Grammy award, but two years later, because of tax issues, he had almost become bankrupt.

Subsequently, he played in many films and became very famous with the television series ‘The Fresh Prince of Bel-Air’. One of his most famous films is ‘Men in Black’. In this film, Will was co-star to Tommy Lee Jones. According to rumours, he may, in the future, play the role of the President of America, Barak Obama.

Will Smith has three children and is very much a family man. His first son, Trey, is an actor, and his second son, Jaden, and his daughter, Willow, are also singers now. Jaden acted with him in the films ‘The Pursuit of Happyness’ and ‘After Earth’.

Alongside acting and singing, Will Smith is also a film producer and is now very wealthy and helps many schools and charitible and cultural centres.

 

English Transliteration Persian Listen
(He/she/it) Was born be donyā āmad به دنیا آمد
Engineer mohandes مهندس
To separate jodā shodan جدا شدن
They separated from one another az ham jodā shodand از هم جدا شدند
Professional herfei حرفه ای
Award jāyeze جایزه
(He/she/it) Won bord برد
Bankrupt varshekaste ورشکسته
To lose az dast dādan از دست دادن
As (in the capacity of) be ‘onvān-e به عنوانِ
Wearing black siyāh push سیاه پوش
Earth / land zamin زمین
Wealth servat ثروت
Problems moshkelāt مشکلات
Schools madāres مدارس
Cultural farhangi فرهنگی
Charity kheyriyye خیریّه
Now aknun اکنون
Maybe shāyad شاید
President (of a republic) re’is jomhur رئیس جمهور
Role naqsh نقش
Future āyande آینده
Producer tahiyye konande تهیّه کننده
Family man (someone who loves their family) khānevāde dust خانواده دوست
According to / on the basis of bar asās-e بر اساسِ
Rumour shāye’e شایعه
Rumours shāye’āt شایعات
Tax māliyāt مالیات
Beside dar kenār-e در کنارِ
Keeping / looking after negahdāri نگهداری
Others digarān دیگران
Never hargez هرگز
Prayer do’ā دعا

 آرش:   داری چی کار می کنی؟

ندا:      دارم آهنگ گوش می کنم.

آرش:   چه آهنگی؟

ندا:       یه آهنگ از مایکل جکسون.

آرش:   من خیلی آهنگایِ مایکلُ دوست دارم.

ندا:       منم همینطور. تو داری چی کار می کنی؟

آرش:   دارم دنبالِ یه فیلم می گردم.

ندا:       چه فیلمی؟

آرش:   مردانِ سیاه پوش.

ندا:       چه هنرپیشه ای توش بازی می کنه؟ 

آرش:   ویل اسمیت.

 

 

Arash:     What are you up to?

Neda:      I'm listening to a song.

Arash:     What song?

Neda:      One of Michael Jackson's songs.

Arash:     I really like Michael's songs.

Neda:      Me too. What are you up to?

Arash:     I'm looking for a film.

Neda:      What film?

Arash:     Men in Black.

Neda:      What actor is in it?

Arash:     Will Smith.

 

 

 لیلا:    داری کجا می ری؟

مریم:  دارم می رم کلیسا.

لیلا:    برای دعا؟

مریم:  هم برای دعا هم برای کمک.

لیلا:    چه کمکی؟

مریم:   نگهداریِ بچّه ها. تو هم می آی؟

لیلا:     نه من دارم تلویزیون می بینم.

مریم:   چه برنامه ای؟

لیلا:     مراسمِ اهدایِ جایزۀ اسکار. همسرِ رئیس جمهورِ آمریکا هم اونجاست.

 

 

 

Leila:          Where are you going?

Maryam:     I'm going to church.

Leila:          To pray?

Maryam:     To pray and also to help.

Leila:          What kind of help?

Maryam:     Looking after kids. Do you want to come too?

Leila:          No, I'm watching television.

Maryam:     What programme?

Leila:          The Oscars awards ceremony. The wife of the American president is there too.

Decide which of the following words best fit into the gaps in the five sentences
  • خواننده
  • جایزه
  • ثروت
  • کمک
  • نقش
چه کسی امسال  .................... نوبل را برد؟
این .................... صدایِ خوبی ندارد.
مردم به مدارس .................... می کنند .
او ورشکسته شد و تمامِ .................... خود را از دست داد.
هنرپیشۀ .................... اوّلِ این فیلم بسیار ثروتمند است.
Submit
Retry
Based on the text about Will Smith, decide which of the following statements are true and which are false.
True
False
پدرِ ویل اسمیت مهندس بود.
True
False
او به دیگران کمک می کند.
True
False
او هرگز جایزۀ گرمی را نبرد.
True
False
او ثروتمند است.
True
False
ویل اسمیت فرزند ندارد.
Submit
Retry
Having read the text about Will Smith, read the questions below and decide which answer is correct for each.
ویل اسمیت در چه سالی به دنیا آمد؟
۱۹۶۸
۱۹۸۸
۲۰۱۳
۱۹۸۶
مادرِ ویل چه کاره بود؟
مهندسِ ساختمان
پرستارِ بیمارستان
هنرپیشۀ فیلم
در مدرسه کار می کرد.
پدر و مادرِ ویل چه وقت از هم جدا شدند؟
وقتی او مشهور شد.
وقتی او نوجوان بود.
وقتی او خواننده بود.
وقتی او ورشکسته شد.
ویل با چه کسی فیلم بازی کرد؟
پدرش
همسرش
فرزندش
مادرش
شاید ویل اسمیت نقشِ چه کسی را بازی کند؟
مهندسِ کامپیوتر
رئیس جمهورِ آمریکا
معلّمِ مدرسه
کشیش
Submit
Retry
Choose the word that best fits each description.
کسی که آواز می خواند.
خواننده
مهندس
معلّم
هنرپیشه
در فیلم بازی می کند.
دکتر
هنرپیشه
خواننده
رئیس جمهور
پول و هزینۀ تولیدِ فیلم را می دهد.
تهیّه کننده
معلّم
خواننده
پرستار
کشور را اداره می کند.
پلیس
بازیکن
مهندس
رئیس جمهور
کسی که خانواده اش را دوست دارد.
بیمار
ورشکسته
خانواده دوست
سیاه پوش
کسی که ثروتش را از دست داده است.
پولدار
ورشکسته
سیاه پوش
تهیه کنندۀ فیلم
Submit
Retry
Match the singular form of each word on the right with its plural on the left.
جوایز
مراکز
مدارس
مردان
شایعات
جایزه
مرکز
مدرسه
مرد
شایعه
Submit
Retry
Match each question on the right with the correct answer from the left
خواننده.
تهیّه کنندگیِ فیلم.
مدرسه ها.
مردانِ سیاه پوش.
تقریباً ورشکسته شد.
دخترِ ویل اسمیت چه کاره است؟
ویل اسمیت در کنارِ خوانندگی چه کار می کند؟
ویل اسمیت به کجا کمک می کند؟
یکی از معروف ترین فیلم هایِ ویل اسمیت چیست؟
در سالِ ۱۹۹۰چه اتّفاقی برایِ ویل اسمیت افتاد؟
Submit
Retry
Match each question on the right with a correct answer from the left, having read dialogue 1
آهنگ گوش می کند.
مایکل جکسون.
دنبالِ یک فیلم می گردد.
مردان سیاه پوش
ویل اسمیت.
ندا دارد چه کار می کند؟
آرش کدام خواننده را دوست دارد؟
آرش دارد چه کار می کند؟
اسم فیلم چیست؟
چه کسی در فیلم بازی می کند؟
Submit
Retry
Choose the correct options on the left to complete the phrases on the right.
می گردم.
می بینم.
جدا می شوند.
بازی می کنند.
کمک می کنیم.
دارم دنبالِ پولم
دارم فیلمِ سینمایی
پدر و مادرش دارند از هم
آنها دارند در اتاق
ما داریم به فقرا
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close