35. The Cheapest Car

The Cheapest Car

خودروهایِ مختلفی در سراسرِ دنیا ساخته می شوند. بعضی از آنها بسیار لوکس و گران، بعضی بزرگ و پُرقدرت و بعضی کوچک و ارزان هستند. آنها پس از تولید به کشورهایِ مختلف فرستاده می شوند و به قیمت هایِ متفاوت فروخته می شوند.

یکی از ارزان ترین ماشین ها تاتا نانو است. این خودرو بسیارکوچک است و توسطِ شرکتِ خودرو سازیِ هندی تاتاموتورز ساخته می شود. این وسیلۀ نقلیّه به خاطرِ جمعیّت و ترافیکِ سنگین در شهرهایِ هند طرفدارانِ زیادی دارد و به نظر می رسد کم کم جایِ موتورسیکلت را در بینِ مردمِ هندوستان بگیرد.

تاتا نانو وسایلِ غیر ضروری ندارد، فولادِ به کار رفته در آن کمتر از ماشین هایِ دیگر است و از کارگرهایِ هندی با دستمزدِ کمتر برایِ تولید آن استفاده می شود. به همین علّت، قیمت آن بسیار پایین و در حدّ ۲۰۰۰ دلار است.

ورود و فروشِ نسلِ اوّلِ تاتا نانو تا سالِ ۲۰۳۴ در آمریکا ممنوع است، امّا شاید تا سالِ ۲۰۱۵ نسلِ دوّمِ تاتا نانو در این کشور نیز فروخته شود.

شاید ندانید که ماشین هایِ نسبتاً پر قدرت و گران قیمتِ جگوار، لندرور و رنجرور نیز توسطِ شرکت تاتا موتورز ساخته می شوند.

Different cars are manufactured all over the world. Some of them are very luxurious and expensive. Some are big and powerful, and some are small and cheap. After production, they are sent to different countries and get sold for different prices.

One of the cheapest cars is the Tata Nano. This car is very small, and is made by Indian car manufacturers, Tata Motors. Because of the large population and heavy traffic in Indian cities, this vehicle has many fans, and it seems that it may gradually take the place of the motorcycle amongst the people of India.

Tata Nano has no unnecessary components, less steel has been used in it than other cars, and Indian workers, with lower wages, are used to produce it. For these very reasons, its price is extremely low, and within the limit of 2,000 dollars.

The import and sale of the first generation of Tata Nanos is prohibited in America until the year 2034, but the second generation of Tata Nano may be sold in that country by the year 2015.

You may not know that relatively powerful and expensive cars, such as Jaguar, Land Rover and Range Rover are also made by the company Nano Motors.

EnglishTransliterationPersianListen
Carkhodroخودرو
All over (a place)sarāsarسراسر
They are builtsākhte mishavandساخته می شوند
Luxuriousluksلوکس
Powerfulpor qodratپُر قدرت
Productiontolidتولید
They are sentferestāde mishavandفرستاده می شوند
They are soldforukhte mishavandفروخته می شوند
By (e.g. done by someone)tavassotتوسّط
Car manufacturingkhodro sāziخودرو سازی
It is builtsākhte mishavadساخته می شود
Populationjam’iyyatجمعیّت
Vehiclevasiley-e naqliyyeوسیلۀ نقلیّه
Graduallykam kamکم کم
Motorcyclemotorsikletموتورسیکلت
Indiahendustānهندوستان
Unnecessarygheyr-e zaruriغیرِ ضروری
Steelfulādفولاد
Has been put to usebe kār rafteبه کار رفته
Labourer / Blue collar workerkārgarکارگر
Wagedastmozdدستمزد
It gets usedestefāde mishavadاستفاده می شود
Genarationnaslنسل
Forbiddenmamnu'ممنوع
Limithadحد
Entryvorudورود
That it may be soldفروخته شود
Expensive gerān qeymatگران قیمت
Richpuldārپولدار
Relativelynesbatanنسبتاً
The sameyeksānیکسان
Satisfiedrāziراضی

ندا:      ماشینِ جدیدت مبارک.

آرش:   خیلی ممنون.

 ندا:     راضی هستی؟

 آرش:  خیلی. هم بزرگه، هم پرقدرت. برای مسافرت خیلی خوبه.

 ندا:     حتماً خیلی گرونه!

 آرش:  آره، نسبتاً گرونه.

 ندا:     پس ماشینِ قبلیتُ فروختی؟

 آرش:  نه، هنوز دارمش.

 ندا:     چرا نفروختیش؟

 آرش:  اون کوچیکه. برای ترافیک لندن بهتره.

  

Neda:     Congratulations on your new car.

Arash:     Thanks a lot.

Neda:     Are you happy with it?

Arash:     Very. It’s both big and powerful. It’s really good for long journeys.

Neda:     It must be really expensive.

Arash:     Yeah, relatively expensive.

Neda:     So did you sell your previous car?

Arash:     No, I still have it.

Neda:     Why didn’t you sell it?

Arash:     It’s small. It’s better for the London traffic.

آرش:   این دوچرخه ها کجا ساخته می شه؟

ندا:      تو چین.

آرش:   چرا تو چین؟

ندا:      چون دستمزدِ کارگر اونجا کمتره.

آرش:   کیفیّتش چطوره؟

ندا:      بد نیست. خیلی سبکه، امّا وسایل اضافی نداره.

آرش:   قیمتش چطوره؟

ندا:      نسبتاً ارزونه.

آرش:   می تونم آنلاین بخرم؟

ندا:      آره آنلاین فروخته می شه، امّا به آدرست فرستاده نمی شه.

آرش:   پس باید چه کار کنم؟

ندا:      باید سفارش بدی، بعد بری از فروشگاه بگیری.

   

Arash:            Where are these bicycles made?

Neda:              In China.

Arash:            Why in China?

Neda:              Because workers’ wages are less there.

Arash:            What’s their quality like?

Neda:              It’s not bad. It’s very light, but it doesn’t have extra features.

Arash:            How is its price?

Neda:              Relatively cheap

Arash:            Can I buy it online?

Neda:              Yeah, they’re sold online, but they don’t get sent to your address.

Arash:             So what do I need to do?

Neda:              You have to place an order, then go to get it from the shop.

Complete each sentence using the correct option from each drop-down menu.
Use the words below to complete the following sentences.
  • دستمزد
  • ورود
  • سراسر
  • جمعیّت
  • نسبتاً
این هنرپیشه را در ....................  دنیا می شناسند.
.................... ایران بیش از هفتاد میلیون نفر است.
.................... کارگران در هند و چین بسیار پایین است.
.................... حیوانات به این ساختمان ممنوع است.
برادرم .................... پولدار است. او دو ماشین گران قیمت و چند خانه دارد.
Submit
Retry
Complete each of the sentences below using the correct preposition.
  • در
  • برای
  • به
  • از
باید آن را ....................  فروشگاه بگیری.
....................  آدرسِ شما فرستاده نمی شود.
این خودرو.................... مسافرت خیلی خوب است.
این وسایل ....................  چین ساخته می شوند.
Submit
Retry
Having read this lesson's main text, now read the following statements and decide whether they are true or false.
True
False
بعضی از خودرو ها بسیار لوکس و گران هستند.
True
False
شهرهایِ هندوستان کم جمعیّت هستند.
True
False
برای تولید تاتا نانو فولاد کمتر به کار می رود .
True
False
شرکت تاتا موتورز ماشین های گران هم می سازد.
True
False
قیمت ماشین در همه جا یکسان است.
Submit
Retry
Read the questions about this lesson's main text, then choose the correct answer for each
چرا تاتا نانو در هند طرفدارانِ زیادی دارد؟
زیرا کوچک و ارزان است.
زیرا به قیمت هایِ متفاوت فروخته می شود.
زیرا بزرگ و پُرقدرت است.
تاتا نانو جای چه وسیلۀ نقلیه ای را می گیرد؟
دوچرخه.
خودرو
موتورسیکلت
چرا قیمتِ تاتا نانو پایین است؟
زیرا وسایلِ غیرِ ضروری ندارد.
زیرا در سراسرِ دنیا ساخته می شود.
زیرا در آمریکا فروخته نمی شود.
فروشِ کدام ماشین در آمریکا ممنوع است؟
رنجرور.
نسلِ دوّمِ تاتا نانو.
نسلِ اوّلِ تاتا نانو.
Submit
Retry
Match each word with its antonym in the opposite column
گران
بالا
بزرگ
سریع
غیر ضروری
ارزان
پایین
کوچک
کم کم
ضروری
Submit
Retry
Connect the words on the right with the words on the left to make Persian phrases.
رو
قدرت
مزد
ضروری
قیمت
خود
پُر
دست
غیر
گران
Submit
Retry
Match the questions on the right with the correct answers on the left, based on this lesson's main text.
به کشورهای مختلف.
دستمزدِ آنها خیلی کم است.
حدودِ ۲۰۰۰ دلار.
تا سالِ ۲۰۳۴.
نسبتاً گران و پرقدرت.
خودرو ها پس از تولید به کجا فرستاده می شوند؟
دستمزدِ کارگرانِ هندی چقدر است؟
قیمتِ تاتا نانو تقریباً چقدر است؟
فروشِ نسلِ اوّلِ تاتا نانو تا چه زمانی در آمریکا ممنوع است؟
جگوار و لندرور چگونه ماشین هایی هستند؟
Submit
Retry
Having read dialogue 1, now match each question below with an answer from the left-hand column.
برای ماشینِ جدیدش.
زیرا بزرگ و پُرقدرت است.
برای مسافرت.
هنوز آن را دارد.
برای ترافیکِ لندن.
ندا برای چه چیز به آرش تبریک می گوید؟
چرا آرش از ماشینِ جدیدش راضی است؟
آرش می گوید ماشین جدیدش برای چه خوب است؟
آرش ماشین قبلیش را چه کار کرده است؟
آرش می گوید ماشین قبلیش برای چه بهتر است؟
Submit
Retry
Having read dialogue 2, now match each question below with an answer from the left-hand column.
در چین.
زیرا دستمزدِ کارگر در آنجا کمتر است.
سبک است، امّا وسایل اضافی ندارد.
می توان آن را آنلاین سفارش داد و بعد از فروشگاه گرفت.
آن دوچرخه ها در کدام کشور ساخته می شوند؟
چرا آنها را در چین می سازند.
کیفیّت آن چطور است؟
چطور می توان آن را خرید؟
Submit
Retry
Match the written-style Persian on the right with the spoken-style Persian on the left
چرا نفروختیش؟
هنوز دارمش.
این دوچرخه ها کجا ساخته می شه؟
کیفیّتش چطوره؟
چرا آن را نفروختی؟
هنوز آن را دارم.
این دوچرخه ها در کجا ساخته می شود؟
کیفیّت آن چطور است؟
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close