50. The Constitutional Movement

The Constitutional Movement

کشور ایران برای هزاران سال به صورت پادشاهی اداره می شد. برخی از پادشاهان نامهربان و بعضی دوست داشتنی و مورد احترام بودند. حتّی برخی از آنها بخش هایی از ایران را از دست دادند. همیشه بالاترین قدرت در دست پادشاه بود، مردم نقشی در تعیین پادشاه یا ادارۀ کشور نداشتند و در بیشتر موارد حکومت پادشاهان استبدادی بود.

 

در دو دهۀ پایانی حکومت ناصرالدّین شاه قاجار اوضاع ایران به تدریج بدتر شد و روشنفکران، فعّالان سیاسی و روحانیون تلاش های گسترده ای برای مهار قدرت شاه و براندازی استبداد انجام دادند تا در نهایت جنبشی علیه سلسلۀ قاجار شکل گرفت که بعدها انقلاب یا جنبش مشروطه نامیده شد. پس از مرگ ناصرالدّین شاه، فعّالیّت های فعّالان این جنبش بالا گرفت و در نتیجۀ این فعّالیّت ها، اوّلین قانون اساسی ایران تدوین و مجلس شورای ملّی تشکیل شد تا حکومت استبدادی ایران به حکومت مشروطۀ سلطنتی تغییر یابد.

 

پس از مرگ ناصرالدّین شاه و به سلطنت رسیدن پسرش مظفّرالدّین شاه، گمرک ایران در دست غیر ایرانی ها بود، نفوذ روس ها در ایران افزایش یافت، بی عدالتی و  ناامنی بیشتر شد و حتّی در کشور مشکل نان وجود داشت. به همین علّت مردم بسیار ناراضی بودند. در همین زمان قند در ایران گران شد و حاکم تهران چند بازرگان را به خاطر گران فروشی تنبیه بدنی کرد. این کار باعث اعتراض بازاریان، روحانیان و روشنفکران شد. آنها در مجالس و در مساجد بر ضدِّ استبداد و برای تأسیس عدالتخانه سخنرانی کردند، همچنین خواستار برکناری صدراعظم و حاکم تهران شدند.  بعضی از مردم و روحانیان به صورت اعتراض به مسجدِ حضرتِ عبدالعظیم در شهرِ ری نزدیک تهران رفتند و در آن جا تحصّن کردند.

 

 

پس از این که مظفّرالدّین شاه قول داد صدراعظم را برکنار کند و عدالتخانه را تشکیل دهد، علما به تهران بازگشتند، امّا حکومت هیچ کدام را انجام نداد و خشونت در برابر مردم افزایش یافت. در نتیجه، اعتراض ها گسترش پیدا کرد، علما به قم رفتند و بازاریان و عدّۀ زیادی از مردم از ترس جانشان به سفارت انگلیس رفتند و در آنجا تحصّن کردند. آنها خواستار بازگشت علما و تشکیل عدالتخانه شدند. با این کار صدراعظم استعفا و شاه نخست وزیر جدیدی انتخاب کرد.

 

در همین زمان روسیه از ژاپن شکست خورد و در روسیه تحوّلات انقلابی آغاز شد. ایرانیان با مشاهدۀ پیروزی یک کشور کوچک آسیایی که دارای قانون اساسی بود بر یک قدرت اروپایی که قانون اساسی نداشت دیگر نمی ترسیدند که درخواست های خود را بیان کنند. با اوج گیری جنبش مردم، به تدریج مسأله پارلمان و محدود کردن قدرت شاه مطرح شد.

 

بالاخره مظفّرالدّین شاه در آخرین روزهای زندگیش فرمان مشروطیّت را امضا کرد و پس از نوشته شدن و تدوین قانون اساسی با تأسیس مجلس موافقت کرد. علما و دیگرانی که به حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند به تهران بازگشتند و تحصّن در سفارت انگلیس به پایان رسید.

 

 سر انجام مجلس اوّل در ۷ اکتبر ۱۹۰۶در تهران گشایش یافت. بر پایۀ قانون اساسی برخی از وظایف مجلس عبارت بود از:

 

•           – تهیّۀ بودجۀ کشور

•           – تصویب انتقال یا فروش منابع زیرزمینی

•           – تصویب تغییر مرزهای کشور

•           – تصویب قراردادها با دولت های خارجی

•           – تصویب تشکیل شرکت های ملّی

•           – تصویب هر گونه قراردادهای دولتی

•           – تصویب ساختن راه‌ها و راه آهن

 

حدود یک سال بعد، مقدّمات برگزاری جشن بزرگی در سالگرد فرمان مشروطیّت و تشکیل مجلس اوّل، در جلوی مجلس آماده شد. تمام محوّطه را تزیین و غرفه‌های زیبایی در آنجا برپا کردند. این مراسم سه شبانه روز ادامه داشت. از برنامه‌های دیگر آن جشن، رژۀ شاگردان مدارس، آتش بازی، پذیرایی با شربت و شیرینی و حضور اعضای انجمن‌های ملّی بود.

For thousands of years, Iran was officiated as a kingdom. Some of the kings were unkind and some were friendly and respected. Some of them even lost parts of Iran. The highest power was always in the hand of the king, the people did not have a role in choosing the king or governing the country and in most cases, the king’s government was dictatorial.

In the final two decades of the rule of Naser Aladdin Shah Qajer, the situation in Iran gradually got worse and the intellectuals, political activists, and clergy undertook widespread efforts to rein in the king’s power and subvert the totalitarianism until, in the end, a movement against the Qajer dynasty took shape, which was later named the constitutional revolution, or movement. After the death of Naser Aladdin Shah, the activities of this movement’s activists intensified and as a result of these activities, the first Iranian constitution was written and a national legislative assembly was formed so that Iran’s dictatorial government could become a constitutional kingdom.

After the death of Naser Aladdin Shah, and the coronation of his son, Mozafferaladdin Shah, Iranian customs were in the hands of non-Iranians, the influence of the Russians in Iran increased, injustice and insecurity increased and there even arose problems with bread in the country. Because of this, the people were very dissatisfied. At this same time, sugar became expensive in Iran and the governor of Tehran sentenced a few traders to receive corporal punishment for selling at high prices. This caused the merchants, clergy and intellectuals to protest. They lectured at gatherings and in mosques against dictatorship and for the establishment of a court of justice, and also called for the dismissal of the chancellor and governor of Tehran. Some of the people and clergy went to the Hazrat-e Abdulazim Mosque in the town of Rey, close to Tehran and gathered there as a protest.

After Mozafferaladdin Shah promised to dismiss the chancellor and form a court of justice, the scholars returned to Tehran; but the government did not do either of these things and the violence against people increased. As a result, the protests became more widespread, the scholars went to Qom, and the merchants and a number of the people went to the British embassy, fearing for their lives and staged a protest there. They requested that the scholars return and that the courts of justice be formed. With this, the chancellor resigned and the king elected a new prime minister.

At this same time, Russia was defeated by Japan and in Russia a revolution began to develop. Upon witnessing the victory of a small Asian country that had a constitution over a European power that didn’t have a constitution, Iranians were no longer afraid to express their request. With the climax of the people’s movement, the topic of parliament and the restriction of the king’s power were gradually proposed.

Eventually, Mozafferaladdin Shah signed a constitutional order in the final days of his life and after the drafting and legislation of the constitution, he agreed upon the establishment of a parliament. The scholars and clergy who had gone to Hazrat-e Abdulazim and Qom returned to Tehran and the sitting protest in the British embassy came to an end.

In the end, the first parliament opened on the 7th of October 1906 in Tehran. On the basis of the constitution, some of the parliament’s duties included:

 • The production of a national budget
 • Approval of the transfer or sale of underground resources
 • Approval of changes in boundaries
 • Approval of contracts with foreign countries
 • Approval of the formation of national companies
 • Approval of any type of government contracts
 • Approval of the construction of roads and railways

 

About one year later, preparations got underway for holding a grand celebration of the anniversary of the order for a constitution and the formation of the first parliament in front of the parliament. They decorated the whole enclosure and set up beautiful stalls in there. This ceremony continued for three days and nights. Amongst the other programmes in that celebration were a parade of school children, fireworks, a reception with sweet drinks and pastries and the attendance of members of national associations.

English Transliteration Persian Listen
It was run / governed edāre mishod اداره می شد
Unkind nāmehrabān نامهربان
Deciding ta’yin تعیین
Law qānun قانون
Laws qavānin قوانین
(e.g. legal) Cases mavāred موارد
Dictatorship estebdād استبداد
Situations ozā’ اوضاع
Intellectual roshanfekr روشنفکر
Active fa’’āl فعّال
Activity fa’’āliyyat فعّالیّت
Clergies rohāniyun روحانیون
Widespread gostarde گسترده
Control mahār مهار
Overthrowing barandāzi براندازی
It escalated bālā gereft بالا گرفت
Constitution mashrute مشروطه
Parliament / Assembly majles مجلس
Constitutional law qānun-e asāsi قانون اساسی
To be changed mahdud kardan تبدیل شود
Customs gomrok گمرک
Injustice bi’edālati بی‌عدالتی
Insecurity nāamni ناامنی
Dissatisfied nārāzi ناراضی
Punishment tanbih تنبیه
Bodily / Corporal badani بدنی
Protest e’terāz اعتراض
He/she/it caused bā’es shod باعث شد
Meetings majāles مجالس
Mosque masjed مسجد
Against zed ضد
Court / Justice house ‘edālatkhāne عدالتخانه
Speech sokhanrāni سخنرانی
Willing khāstār خواستار
Dismissal barkenāri برکناری
They gathered in protest tahasson kardand تحصّن کردند
He/she promised qol dād قول داد
Scholars ‘olamā علما
Resignation este’fā استعفا
Changes tahavvolāt تحوّلات
Expression bayān بیان
Request darkhāst درخواست
Escalation Owjgiri اوج گیری
Movement jonbesh تنبیه
Problem mas’ale مسأله
To limit mahdud kardan محدود کردن
It was proposed matrah shod مطرح شد
(An) Order farmān فرمان
It opened goshāyesh yāft گشایش یافت
Duties vazāyef وظایف
Budget budje بودجه
Approval tasvib تصویب
Transfer enteqāl انتقال
Underground (adjective) zirzamini زیرزمینی
Contract qarārdād قرارداد
Railway rāhāhan راه آهن
Anniversary sālgard سالگرد
Compound / Vicinity mohavvate محوّطه
Booth / Stand ghorfe غرفه
Parade rezhe رژه
Catering pazirāyi پذیرایی
Association anjoman انجمن
Shortage kambud کمبود
Student / pupil shāgerd شاگرد

مریم:      چه آدمایی در جنبش مشروطه نقش داشتن؟

بهمن:     همۀ مردم. بازاریا، روشنفکرا، روحانیون.

مریم:      فکر می کنی چی باعث شد مردم ناراضی بشن؟

بهمن:    همه چیز گرون شده بود. مخصوصاً کمبود نون وجود داشت.

مریم:     البته مردم از اینکه خیلی چیزا دست خارجیا بود هم ناراحت بودن.

بهمن:    درسته. عوامل زیادی وجود داشته.

مریم:     مردم از روز اوّل دنبالِ تشکیل مجلس بودن؟

بهمن:    نه، اونا اوّل فقط دنبالِ عدالت بودن و اینکه حاکم تهران عوض بشه.

مریم:     پس بعداً روشنفکرا و علما موضوع پارلمانُ مطرح کردن؟

بهمن:    بله، همین طوره.

 

Maryam:    What people played a role in the constitutional movement?

Bahman:     All the people. Merchants, intellectuals, clergy.

Maryam:    What do you think caused the people to become dissatisfied?

Bahman:    Everything had become expensive. In particular, there was a shortage of bread.

Maryam:    Of course the people were also unhappy that loads of stuff was in the hands of foreigners.

Bahman:    That’s right. There were lots of factors.

Maryam:    Were the people after a parliament from day one?

Bahman:    No, at first they just wanted justice and for the governor of Tehran to change.

Maryam:    So then the intellectuals and scholars proposed the subject of a parliament?

Bahman:    Yes, that’s it.

Decide which words belong in which spaces
 • قانون
 • تنبیه
 • قرارداد
 • غرفه
 • سخنرانی
مجلس ....................  کمک مالی به دانشگاه ها را تصویب کرد.
چون برادرم بی ادبی کرد، پدرم او را .................... کرد و اجازه نداد تلویزیون ببیند.
ما در نمایشگاه کتاب از ....................  ادبیات کودک دیدن کردیم.
.................... من دربارۀ نقش زنان در انقلاب مشروطۀ ایران است.
ایران یک ....................  تجاری با ترکیه امضا کرد.
Submit
Retry
Having read this lesson's text, now decide whether the following statements are true or false
True
False
مردم پادشاهان ایران را انتخاب می کردند
True
False
جنبش مشروطه در زمان قاجار شکل گرفت
True
False
گمرک ایران در اختیار پسر ناصرالدّین شاه بود
True
False
در زمان قاجار ژاپن در برابر روسیه پیروز شد
True
False
ایرانیان سالگرد تشکیل مجلس را جشن گرفتند
Submit
Retry
Choose the correct answer to each question
حکومت های ایران در قبل از مشروطه چگونه بود؟
جمهوری
اسلامی
پادشاهی
با خراب تر شدن اوضاع روشنفکران و روحانیان چه کار کردند؟
علیه استبداد فعالیّت کردند
جشن گرفتند
شاه را برکنار کردند
چه زمانی علما از قم برگشتند؟
وقتی سفارت انگلیس بسته شد
پس از این که شاه فرمان مشروطیّت را امضا کرد
وقتی در روسیه انقلاب شد
بعد از نوشتن قانون اساسی شاه چه کرد؟
با دولت های خارجی قرارداد بست
نخست وزیر را بر کنار کردند
با تاسیس مجلس موافقت کرد
جشن سالگرد تشکیل مجلس چه مدّت طول کشید؟
سه شب و سه روز
یک هفته
یک ماه
Submit
Retry
For each word, choose its synonym from the options that follow it
پایه
اساس
برخی
علیه
پایان
روی داد
پیدا شد
اتّفاق افتاد
تغییر کرد
آماده شد
جنبش
حرکت
اعتراض
پذیرایی
سخنرانی
محدود کردن
تصویب کردن
گسترش دادن
برکنار کردن
کم کردن
Submit
Retry
Choose the correct answer to each of the following questions
کدام یک کشور آسیایی نیست؟
ژاپن
روسیه
ایران
کدام یک خوردنی نیست؟
شربت
شیرینی
آتش
کدام یک مکان نیست؟
سفارت خانه
مسجد
جشن
Submit
Retry
Match each word with its synonym in the opposite column
انتخاب
علیه
وضعیّت
گفتن
خواسته
تغییرات
بالا رفتن
دستور
تعیین
ضد
اوضاع
بیان
درخواست
تحوّلات
اوج گیری
فرمان
Submit
Retry
Match each phrase with its synonym in the opposite column
تغییر کند
جمع شدند
باز شد
تبدیل شود
تحصّن کردند
گشایش یافت
Submit
Retry
Match each word or phrase with its synonym in the opposite column
برکنار کردن
برگزار کردن
اوج گرفتن
گران فروختن
برکناری
برگزاری
اوج گیری
گران فروشی
Submit
Retry
Match each plural noun on the right with its singular form on the left
قانون
مورد
عالم
وظیفه
وضع
قوانین
موارد
علما
وظایف
اوضاع
Submit
Retry
Match each word with its antonym in the opposite column
نا مهربان
نا راضی
نا امن
نا درست
مهربان
راضی
امن
درست
Submit
Retry
Match each word with its antonym in the opposite column
آغاز
کاهش
مهربانی
مخالفت
پیروزی
پایان
افزایش
خشونت
موافقت
شکست
Submit
Retry
Match the words on the right with the words on the left to create Persian phrases
فروشی
آهن
فکر
خانه
بازی
گران
راه
روشن
عدالت
آتش
Submit
Retry
Match the items on the right with the items on the left to create Persian verb phrases
داد
کرد
رسید
از دست
بر کنار
به پایان
Submit
Retry
Match the words on the right with the words on the left to create Persian phrases
مشروطه
اساسی
بدنی
کشور
انقلاب
قانون
تنبیه
بودجه
Submit
Retry
Match each question on the right with its answer from the options on the left
پادشاه
نفوذ روس ها در ایران افزایش یافت و بی عدالتی و ناامنی بیشتر شد
کمبود نان
زیرا آنها قند را گران فروخته بودند
آنها بر ضدِّ استبداد و برای تأسیس عدالتخانه سخنرانی کردند
زیرا شاه قول هایش را انجام نداد
به سفارت انگلیس رفتند
زیرا دیدند یک کشور کوچک و دارای قانون اساسی مانند ژاپن در برابر روسیه پیروز شده بود
زمانی که جنبش و اعتراض مردم گسترش یافت
در آخرین روزهای زندگیش
قبل از مشروطه بالاترین قدرت دست چه کسی بود؟
پس از به سلطنت رسیدن مظفّرالدّین شاه اوضاع چگونه بود؟
پس از مرگ ناصرالدّین شاه چه مشکلی در ایران وجود داشت؟
چرا حاکم تهران چند تاجر را تنبیه کرد؟
روحانیون در مجلس چه کار کردند؟
چرا اعتراض ها افزایش پیدا کرد؟
برخی از مردم از ترس کشته شدن چه کار کردند؟
چرا مردم برای گفتن درخواست هایشان نمی ترسیدند؟
داشتن مجلس چه زمانی مطرح شد؟
مظفّرالدّین شاه چه زمانی قانون تشکیل مجلس را امضا کرد؟
Submit
Retry
Match each phrase with its meaning in the opposite column
به آن احترام می گذارند
از آن استفاده می کنند
آن را بررسی می کنند
آن را آزمایش می کنند
مورد احترام
مورد استفاده
مورد بررسی
مورد آزمایش
Submit
Retry
Match each word or name on the right with its meaning on the left
یکی از سلسله های پادشاهی ایران
از شاهان قاجار که فرمان مشروطیّت را امضا کرد
زیارتگاهی نزدیک تهران
قاجار
مظفّرالدّین شاه
حضرتِ عبدالعظیم
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close