24. The Most Successful Singer in History

The Most Successful Singer in History

من و برادرم به موسیقیِ راک اند رول خیلی علاقه داریم. من گیتار می زنم و برادرم صدایِ خیلی خوبی دارد. از میانِ خواننده هایِ دنیا ما عاشقِ الویس پریسلی هستیم. به نظرِ ما، الویس «سلطانِ راک اند رول» و در این سبکِ موسیقی بسیار ماهر بود. ما تقریباً تمام ترانه ها و فیلم هایِ این خواننده و هنرپیشۀ آمریکایی را داریم.

 

سال گذشته برایِ دیدنِ آرامگاهش به ممفیس رفتیم.  آنجا خیلی شلوغ بود و صد ها نفر از هوادارانش آنجا بودند.  آرامگاهِ او یکی از مراکزِ گردشگریِ آمریکا است. به نظر می رسد او هنوز در قلبِ دوستدارانش زنده است.

 

جالب است که حتّی بعد از مرگش فروشِ آثارش افزایش یافت و همچنان با فروشِ بیش از یک میلیارد نسخه از آثارش رکورد دار است و موّفق ترین خوانندۀ تاریخ به حساب می آید.

 

من و برادرم، مانندِ الویس، مادرمان را خیلی دوست داریم و اوّلین ترانۀ خود را برایِ او ضبط کردیم و در روزِ تولّدش به او هدیه دادیم.

My brother and I are really into rock music. I play guitar and my brother has a really good voice. Out of all the singers in the world, we love Elvis Presley. In our opinion, Elvis was the ‘king of rock and roll’ and very skilled in this style of music. We have almost all of this american singer and actor’s songs and films.

Last year we went to Memphis to see his resting place.It was really busy there and hundreds of his fans were there. His resting place is one of America’s centres of tourism. It seems he still lives in the hearts of his devotees.

It’s interesting that, even after his death, sales of his works have increased and, selling one billion copies of his works, he still holds the record and is considered the most successful singer in history.

My brother and I, like Elvis, really love our mother and we recorded our first song for her and gave it to her as a present on her birthday.

English Transliteration Persian Listen
Interest alāqe علاقه
To play guitar gitār zadan گیتار زدن
To play (an instrument) navākhtan نواختن
He/she/it plays (an instrument) minavāzad می نوازد
Musical instrument sāz ساز
Voice sedā صدا
Singer khānande خواننده
Actor honarpishe هنرپیشه
Almost / approximately taqriban تقریباً
Song tarāne ترانه
Tomb / resting place ārāmgāh آرامگاه
King soltān سلطان
Style sabk سبک
Skilled māher ماهر
Successful movaffaq موفّق
Busy / crowded sholugh شلوغ
Supporter havādār هوادار
Centres marākez مراکز
Tourism gardeshgari گردشگری
It seems be nazar miresad به نظر می رسد
Lovers (of something/someone) dustdārān دوستداران
Live / Alive zende زنده
Death marg مرگ
It increased afzāyesh yāft افزایش یافت
Works āsār آثار
Version noskhe نسخه
Is counted as be hesāb miyāyad به حساب می آید
We recorded zabt kardim ضبط کردیم
History tārikh تاریخ
Tourist gardeshgar گردشگر
All / Finished tamām تمام
Sale forush فروش
Heart qalb قلب

 مریم:  چی کار می کنی؟

لیلا:    آهنگ گوش می کنم.

مریم:  چه آهنگی؟

لیلا:    یه آهنگ از الویس. صداشُ دوست داری؟

مریم:  آره. بیشترِ آهنگاش ُ دارم.

لیلا:    منم عاشقشم.

مریم:  فیلماشُ داری؟

لیلا:    آره، اتفاقاً دیروز یکی از فیلماشُ دیدم.

 

 

Maryam:     What are you doing?

Leila:           I'm listening to a song.

Maryam:     What song?

Leila:           A song by Elvis. Do you like his voice?

Maryam:     Yeah. I have most of his songs.

Leila:           I love him too.

Maryam:     Have you got his films? 

Leila:          Yeah, actually I saw one of his films yesterday.  

 لیلا:    دیروز چرا نیومدی؟

مریم:  مریض بودم. خیلی تب داشتم.

لیلا:    حالا بهتری؟

مریم:  آره، خیلی ممنون. تولّدِ مامانت چطور بود؟

لیلا:    خیلی خوش گذشت. جات خالی بود.

مریم:  چی بهش هدیه دادی؟

لیلا:    با برادرم یه آهنگ براش ساختیم و ضبط کردیم. اونُ بهش هدیه دادیم.

مریم:  چه جالب! اسم آهنگتون چیه؟

لیلا:    "مادرِ من".

 

  

Leila:          Why didn't you come yesterday?

Maryam:     I was ill. I had a bad fever.

Leila:          Are you better now?

Maryam:     Yeah, thanks a lot. How was your mum's birthday?

Leila:          It was a lot of fun. You were missed.

Maryam:     What did you give her as a present?

Leila:          My brother and I composed and recorded a song for her. We gave her that as a present.

Maryam:     How interesting! What's the name of your song?

Leila:          'My Mother'.

Drag the words below into the spaces to complete these five sentences.
  • گردشگر
  • ضبط
  • آثار
  • آرامگاه
  • هدیه
برای تولّد مادرش .................... فرستاد.
 دیروز برادرم یک شعر خواند و صدای او را ....................  کردم.
این خواننده .................... پرفروشی دارد.
سال گذشته از ....................  الویس در آمریکا دیدن کردیم.
سالانه هزاران ....................  به ایران می روند.
Submit
Retry
Complete the sentence below using the prepositions provided
  • برای
  • به
  • با
  • از
.................... یکی  ....................  دوستانم یک آهنگ .................... تولد معلّمم ساختیم و آن را .................... او هدیه دادیم.
Submit
Retry
Having read the text about Elvis Presley, read the statements below and decide which are true and which are false.
True
False
مردم جهان، دیگر الویس را دوست ندارند.
True
False
الویس یکی از موفق ترین خواننده های آمریکا بود.
True
False
نویسنده مادرش را بسیار دوست دارد.
True
False
نویسنده و برادرش برایِ تولّدِ مادرشان کیک خریدند.
True
False
آرامگاهِ الویس یک محلِ توریستی است.
Submit
Retry
Choose the correct answer to each of the questions below
نویسنده به چه موسیقی ای علاقه دارد؟
راک اند رول
جاز
پاپ
کلاسیک
برادرِ نویسنده چه هنری دارد؟
نقّاش است.
گیتار می زند.
صدایِ خوبی دارد.
شعر می گوید.
چرا نویسنده به الویس "سلطانِ راک اند رول" می گوید؟
زیرا به آرامگاهِ او رفت
زیرا در این سبک بسیار ماهر بود.
زیرا ثروتِ زیادی به دست آورد.
زیرا در فیلم بازی کرد.
نویسنده مانندِ الویس چه کار کرد؟
اوّلین ترانه اش را برایِ مادرش ضبط کرد.
آثار موسیقی اش را فروخت.
در کنسرت آواز خواند.
خیلی معروف شد.
Submit
Retry
Match the words on one side with their synonyms on the other side
آثار
ترانه
علاقه
افزایش یافت
سلطان
سبک
کارها
آهنگ
دوست داشتن
زیاد شد
شاه
روش
Submit
Retry
Connect the Persian words on the right with their meaning on the left
ترانه و آواز می خواند.
رکوردِ کاری یا چیزی را دارد.
از شهر ها و کشور ها دیدن می کند.
در فیلم بازی می کند.
خواننده یا هنرپیشه ای را دوست دارد.
خواننده
رکورد دار
گردشگر
هنرپیشه
هوادار
Submit
Retry
Having read this lesson's main text, now connect the questions on the right with the correct answers on the left
به خاطرِ فروشِ بیش از یک میلیارد نسخه از آثارش
بیشترِ فیلم ها و آهنگ هایش
دیدنِ آرامگاهِ الویس
گیتار
بیشتر شد
چرا الویس یکی از موّفّق ترین خواننده های تاریخ است؟
نویسنده کدام یک از کار هایِ الویس را دارد؟
نویسنده برایِ چه به ممفیس رفت؟
نویسنده چه سازی می نوازد؟
بعد از مرگِ الویس فروشِ آثارش چه شد؟
Submit
Retry
Connect the written-style Persian on the right with the spoken-style Persian on the left
بیشترِ آهنگاش ُ دارم.
چی بهش هدیه دادی؟
با برادرم یه آهنگ براش ساختیم.
اونُ بهش هدیه دادیم.
بیشترِ آهنگ هایش راُ دارم.
به او چه هدیه دادی؟
با برادرم یک آهنگ برایش ساختیم.
آن را به او هدیه دادیم.
Submit
Retry
Having read dialogue 1, now try to match the questions on the right with the correct answers on the left.
به آهنگ گوش می کند
یک آهنگ از الویس
او بیشتر آهنگ های الویس را دارد
یکی از فیلم هایِ الویس را دید
لیلا چه کار می کند؟
لیلا به چه آهنگی گوش می کند؟
مریم چند آهنگ از الویس دارد؟
لیلا دیروز چه فیلمی را دید؟
Submit
Retry
Having read dialogue 2, now match the questions on the right with the correct answers on the left
زیرا تب داشت
تولّدِ مادرِ لیلا
یک آهنگ از خودش
"مادرِ من"
چرا دیروز مریم نیامد؟
دیروز چه روزی بود؟
لیلا به مادرش چه هدیه داد؟
اسمِ آهنگِ لیلا و بردارش چه بود؟
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close