43. The Persian Gulf

The Persian Gulf

خلیج فارس در جنوب ایران قرار دارد و پس از خلیج مکزیک و خلیج هادسون سوّمین خلیج بزرگ جهان به شمار می‌آید. نام تاریخی آن خلیج فارس یا دریای پارس بوده است و حتّی در زبان های گوناگون ترجمۀ همین دو عبارت را برای نام این خلیج استفاده کرده اند. همچنین در تمام سازمان‌های بین‌المللی نام رسمی این خلیج، «خلیج فارس» است.

این خلیج توسط تنگۀ هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریاهای آزاد مرتبط است. از بین کشورهای همسایۀ خلیج فارس، کشور ایران بیشترین مرز آبی مشترک را با خلیج فارس دارد.

طول خلیج فارس حدود ۸۰۵ کیلومتر و عریض ترین بخش آن ۲۹۰ کیلومتر و عمق آن بین ۱۰ تا ۹۳ متر است. خلیج فارس جزایر متعدّدی دارد و بیش از ۳۰ جزیره در آن متعلّق به ایران است. مهم ترین آنها عبارتند از: قشم، کیش، خارک، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و لاوان.

آب و هوای خلیج فارس خشک و نیمه استوایی است و در تابستان دمای هوا گاهی تا ۵۰ درجۀ سانتی گراد می‌رسد. آب این خلیج بسیار شور است و می توان در سواحل آن به راحتی شنا کرد.

در منطقۀ خاورمیانه، خلیج فارس بزرگ ترین و مهم ترین مرکز ارتباطی بین قارّۀ اروپا، آفریقا و آسیا است و از زمان های بسیار دور مورد توّجه قدرت‌های جهانی و هم چنین بازرگانان و تجّار دنیا بوده‌است. شاید تعجّب کنید که در قرن ۱۸ تا ۱۹ به برخی از سواحل جنوبی آن ساحل دزدان می گفتند زیرا دزدان دریایی در آنجا فعالیت می کردند.  

بیشتر اهمیّت خلیج فارس به خاطر این است که آب ها و سواحل آن سرشار از منابع نفت و گاز است به طوری که این منطقه را «مخزن نفت جهان» نام نهاده‌اند. این منطقه بیش از نیمی از ذخایر نفت جهان را دارد.

خلیج فارس یکی از بزرگ ترین زیستگاه‌های موجودات دریایی مانند انواع ماهی، دلفین، نهنگ، کوسه، صدف و میگو است و بیش از ۱۵۰ نوع ماهی متفاوت در این خلیج یافت می‌شود. همچنین ۵ گونه از ۸ گونه لاک پشت‌های موجود در جهان در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان زندگی می‌کنند.

یکی از دیدنی های این خلیج، جنگل های حرا نزدیک جزیرۀ قشم است. این تنها جنگل در آب های شور است که شب ها در زیر آب است و روزها سر از آب بیرون می آورد و دارای انواع خاصّی درخت است که ریشۀ آنها آب شور را شیرین می کند و به درخت می‌دهد.

برای پاسداری از میراث معنوی و فرهنگی خلیج فارس، دولت ایران روز ۱۰ اردیبهشت ماه (۳۰ آوریل) را که مصادف با اخراج پرتغالی‌ها از تنگۀ هرمز است روز ملّی خلیج فارس نام نهاده است. 

The Persian Gulf is situated to the south of Iran and, after the Gulf of Mexico and Hudson Bay, it is counted as the world’s third largest gulf. Historically, it has been known as the Persian Gulf or the Persian Sea and even in various other languages translations of these two phrases are used to name this Gulf. The official name of this gulf is also the ‘Persian Gulf’ in all international organisations.

This Gulf links to open water by means of the Hormuz Strait and the Gulf of Oman. Amongst the Persian Gulf’s neighbouring countries, Iran shares the largest amount of aquatic border with the Persian Gulf.

The Persian Gulf is about 805 kilometres in length, its widest section spans 290 kilometres, and it is between 10 and 93 metres in depth. The Persian Gulf has numerous islands and more than 30 of these islands belong to Iran. The most important of these are called: Qeshm, Kish, Kharg, Abu Musa, Greater Tunb, Lesser Tunb, and Lavan Island.

The weather in the Persian Gulf is dry and subtropical and in Summer, the air temperature reaches 50 degrees centigrade. The water in this gulf is very salty and one can swim with ease in its beaches.

The Persian Gulf is the biggest and most important hub between the continents of Europe, Africa and Asia in the Middle East region and has, since long ago, had the attention of world powers and also businessmen and traders of the world. You might be surprised to know that from the 18th until the 19th century, they called some of its southern beaches pirate beaches because Pirates of the sea carried out their activities there.

More of the Persian Gulf’s significance is due to the fact that its waters and beaches are replete with sources of oil and gas, such that this area has been named ‘the world’s oil reservoir’. This region contains more than half of the world’s oil reserves.

The Persian Gulf is one of the largest habitats of sea creatures like different types of fish, dolphins, whales, sharks, oysters and shrimp and more than 150 different types of fish are found in this gulf. 5 varieties of the 7 varieties of turtles that exist in the world also live in the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. 

One of the highlights of this Gulf is the mangrove forests, close to Qeshm Island. This is the only forest in salt water, which is underwater by night and brings its head out of water in the day, and comprises special types of trees, the roots of which turn salt water fresh and pass it to the tree.

In order to recognise the spiritual and cultural legacy of the Persian Gulf, the Iranian government named the 10th of Ordibehesht (30th of April), which coincides with the expulsion of the Portuguese from the Hormuz Strait, as national Persian Gulf Day.

EnglishTransliterationPersianListen
It is countedbe shomār miāyadبه شمار می آید
Variousgunāgunگوناگون
Translationtarjomeترجمه
Phrase‘ebāratعبارت
Straittangeتنگه
Relatedmortabetمرتبط
Bordermarzمرز
Common (shared)moshtarak / moshtarekمشترک
Wide'arizعریض
Depth'omqعمق
Numerousmote'addedمتعدّد
Belongingmote’alleqمتعلّق
Are called‘ebāratandعبارتند
Halfnimeنیمه
Equatorialostovāyiاستوایی
Saltyshurشور
Beachsāhelساحل
Beachessavāhelسواحل
Connectingertebātiارتباطی
Merchantbāzargānبازرگان
Trader / businessmantājerتاجر
Businessmentojjārتجّار
Centuryqarnقرن
Thiefdozdدزد
Piratedozd-e daryāyiدزد دریایی
They were operatingfa’āliyyat mikardandفعالیت می کردند
Importanceahammiyyatاهمّیّت
Resourcesmanābe'منابع
Gasgāzگاز
Reservoirmakhzanمخزن
They have namednām nahādeandنام نهاده اند
Reserveszakhāyerذخایر
Habitatzistgāhزیستگاه
Creaturesmojudātموجودات
Dolphindolfinدلفین
Sharkkuseکوسه
It is foundyāft mishavadیافت می شود
Oystersadafصدف
Shrimpmeyguمیگو
Type (noun)guneگونه
Turtlelāk poshtلاک پشت
Specialkhāsخاص
Rootrisheریشه
Patrollingpāsdāriپاسداری
Coincidingmosādefمصادف
Expulsionekhrājاخراج
Portugueseporteghāliپرتغالی
It has namednām nahāde astنام نهاده است
Politenessadabادب
Endpāyānپایان

مریم:     چرا خلیج فارس مهمّه؟

بهمن:  چون منابع نفت و گاز زیادی داره.

مریم:     چه ماهیایی نزدیک جزیرۀ قشم وجود داره؟

بهمن:  انواع ماهیا، کوسه، نهنگ، دلفین. راستی، جنگلای حرا رُ دیدی؟

مریم:     نه هنوز. می شه الان بریم ببینیم؟

بهمن:  نه، چون الان شبه و درختاش زیر آبه. فردا صبح از زیر آب بیرون میآد می تونیم اونا رُ ببینیم.

 

Maryam:    Why is the Persian Gulf important?

Bahman:  ‘Cause it’s got huge sources of oil and gas.

Maryam:    What kind of fish are there near to Qeshm Island?

Bahman:  Varieties of fish, sharks, whales, dolphins. By the way, have you seen the mangrove forests?

Maryam:    Not yet. Can we go now and see?

Bahman:  No, because it’s night now and the trees are underwater. Tomorrow morning they’ll come out from underwater and we can see them.

Choose the correct words to fill the gaps in the sentences.
  • ریشه
  • مشترک
  • مرز
  • متعلّق
  • اخراج

جزایر کیش، قشم و ابو موسی  ....................  به ایران است.
برای عبور کردن از    ....................  باید اجازه داشته باشید.
این استخر برای تمام خانه ها .................... است.
   ....................  این درخت خشک شده است.
داور دو بازیکن را از زمین ....................  کرد.

Submit
Retry
Having read this lesson's text, now read the following statements and decide whether they are true or false
True
False
نام رسمی خلیج فارس در تمام سازمان های بین المللی خلیج فارس است
True
False
خلیج فارس بزرگترین خلیج دنیاست
True
False
ایران بیشترین مرز آبی را با خلیج فارس دارد
True
False
اهمیت خلیج فارس به خاطر آب شور آن است
True
False
در خلیج فارس میگو وجود ندارد
Submit
Retry
Choose the correct answer for each of the following questions
نام تاریخی دیگر خلیج فارس چیست؟
خلیج ایران
دریای کیش
دریای پارس
خلیج فارس چگونه به دریای عمان وصل می شود؟
توسط کشورهای همسایه
توسط تنگۀ هرمز
توسط جزایر ایرانی
آب و هوای خلیج فارس چگونه است؟
خشک و نیمه استوایی
مرطوب و سرد
معتدل و استوایی
چه مقدار از نفت جهان در خلیج فارس است؟
بیش از نصف
تمام نفت جهان
ده درصد
روز ۱۰ اردیبهشت چه روزی است؟
روز موجودات دریایی
روز ملّی خلیج فارس
روز جهانی نفت
Submit
Retry
Choose the correct synonym for each word from the options below it
سرشار
خاص
پر
مهم
ملّی
گوناگون
متفاوت
شبیه
عامل
ریشه
قرن
ده سال
هزار سال
صد سال
یک سال
Submit
Retry
Choose the correct answer for each of the following questions
کدام یک از این موجودات دریایی نیست؟
شیر
میگو
دلفین
کوسه
کدام یک در درخت وجود ندارد؟
جزیره
برگ
ریشه
ساقه
کدام یک از منابع موجود در طبیعت نیست؟
نفت
دزدان دریایی
گاز
موجودات دریایی
کدام یک قارّه نیست؟
اروپا
آسیا
آفریقا
پرتغال
کدام یک مزه نیست؟
شور
شیرین
رسمی
ترش
Submit
Retry
Match each word with its synonym in the opposite column
مختلف
تاجر
نوع
بیرون کردن
مخزن
گوناگون
بازرگان
گونه
اخراج
منبع
Submit
Retry
Match each of the words and phrases below with their synonym in the opposite column
به حساب می آید
پیدا می شود
نامیده اند
هست
به شمار می رود
یافت می شود
نام نهاده اند
قرار دارد
Submit
Retry
Match each singular noun on the left with its plural form on the right
مخزن
منبع
ذخیره
تاجر
ساحل
مخازن
منابع
ذخایر
تجّار
سواحل
Submit
Retry
Match each noun on the right with its corresponding adjective on the left
عمیق
طویل
عریض
عمق
طول
عرض
Submit
Retry
Match each noun on the right with its corresponding adjective on the left
دریایی
استوایی
ارتباطی
ساحلی
غذایی
دریا
استوا
ارتباط
ساحل
غذا
Submit
Retry
Match each of the foods on the right with their flavours on the left
شور
شیرین
تند
ترش
تلخ
نمک
شکلات
فلفل
لیمو
قهوه
Submit
Retry
Match each word below with its antonym in the opposite column
بی
بی ارزش
بی ادب
بی مزه
بی سواد
با
با ارزش
با ادب
با مزه
با سواد
Submit
Retry
Match each word with its antonym in the opposite column
نزیک
جنوب
قبل از
زمستان
شیرین
به سختی
خالی
شب
دور
شمال
پس از
تابستان
شور
به راحتی
سرشار
روز
Submit
Retry
Connect the words from each column that join to create phrases
میانه
دریایی
شور
ملّی
خاور
موجود
آب
روز
Submit
Retry
Connect the words from each column that join to create phrases
فارس
عمان
کیش
حرا
هرمز
خلیج
دریای
جزیره
جنگل
تنگه
Submit
Retry
Match each question on the right with its correct answer on the left
زیرا دزدان دریایی در آنجا فعالیت می کردند.
وجود منابع سرشار نفت و گاز در آن.
زیرا شب ها در زیر آب هستند و روزها از آب بیرون می آیند.
برای پاسداری از میراث معنوی و فرهنگی آن.
اخراج پرتغالی ها از تنگۀ هرمز
چرا در گذشته به ساحل های جنوبی خلیج فارس ساحل دزدان می گفتند؟
بزرگ ترین عامل اهمیت خلیج فارس چیست؟
چرا جنگل های حرا جالب هستند؟
چرا دولت ایران روز۳۰ آوریل را روز ملّی خلیج فارس می نامد؟
روز ۱۰ اردیبهشت مصادف با چه روزی است؟
Submit
Retry
Match each word on the right with its definition on the left
جایی که در آنجا زندگی می کنند.
جایی که هواپیما در آنجا فرود می آید.
جایی که دانشجو ها بعد از پایان مدرسه برای ادامۀ درس به آنجا می روند.
جایی که چند دکتر دارد و بیماران برای درمان به آنجا می رود.
جایی که دانشجوها برای زندگی و خوابیدن در آنجا می مانند.
زیستگاه
فرودگاه
دانشگاه
درمانگاه
خوابگاه
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close