42. The Persian Language

The Persian Language

فارسی زبان رسمی ایران است و ایرانیان به این زبان با هم صحبت می کنند. فارسی تنها زبان مردم ایران نیست، بلکه در کشورهای تاجیکستان و افغانستان هم زبان رسمی است. بسیاری از مردم هند و پاکستان نیز در گذشته به این زبان حرف می زدند.

در ایران، مردم شهرها و روستاهای مختلف زبان فارسی را با لهجۀ خاص خودشان حرف می زنند. رایج ترین لهجۀ فارسی، لهجۀ تهرانی است، امّا به جز آن، لهجه های معروف دیگری مانند اصفهانی، شیرازی، یزدی، مشهدی و غیره نیز وجود دارد. گونۀ معیار و استاندارد این زبان در آموزش، اخبار، روزنامه ها و مکاتبات اداری استفاده می شود.

در طول تاریخ این زبان دچار تغییرات زیادی شده است و در دوره های مختلف تاریخی تحتِ تاثیر قدرت ها و زبان های مختلف قرار گرفته است. زبان فارسی امروز بازماندۀ زبان فارسی باستان است که در زمان هخامنشیان وجود داشت و به خط میخی بود و سپس به فارسی میانه تغییر پیدا کرد که به خط پهلوی نوشته می شد. زبان فارسی میانه بعد از اسلام به زبان فارسی نو و امروزی تغییر یافت.

الفبای زبان فارسی نو برگرفته از الفبای عربی است و 32 حرف دارد و آن را از راست به چپ می نویسند. عمر این خط بیش از هزار و صد سال است و زیبا نوشتن آن یکی از هنرهای ایرانی است که خوش نویسی نام دارد.

در طول تاریخ، تلاش های فراوانی برای زنده نگه داشتن زبان فارسی انجام شده است. نویسندگان و شاعران ایرانی و غیر ایرانی بسیاری به این زبان کتاب نوشته اند و شعر سروده اند و در نتیجۀ این تلاش ها امروزه زبان فارسی از ادبیات غنی برخوردار است.  این شاعران و نویسندگان در دنیا مشهورند. شاهنامۀ فردوسی، مثنوی مولوی، گلستان و بوستان سعدی، رباعیات خیّام، دیوان حافظ، و کلیله و دمنه از معروف ترین آثار ادبی فارسی هستند.

Persian is the official language of Iran and Iranians speak to each other in this language. Persian is not only the language of the Iranian people, but is also the official language of Tajikistan and Afghanistan. In the past, many of the people of India and Pakistan also spoke this language.

In Iran, the people of various cities and villages speak Persian with their own specific dialects. The most prevalent Persian dialect is the Tehrani dialect, but besides that, other famous dialects such as Esfahani, Shirazi, Yazdi, Mashhadi, and so on, also exist. The standard form of this language is used in education, the news, newspapers, and official correspondence.

Throughout history, this language has been stricken with many changes and has been subject to the influence of different powers and languages in different historical eras. The Persian language of today is the remnant of the Ancient Persian language, which existed in the time of the Achaemenids and was written in the cuneiform script, and then changed to Middle Persian, which was written in the Pahlavi script. Since Islam, Middle Persian changed to Modern Persian.

The Modern Persian alphabet is taken from the Arabic alphabet, has 32 letters and is written from right to left. This script is more than one thousand, one hundred years old and its calligraphy is an Iranian art, called ‘khosh nevisi’.

                Throughout history, many efforts have been undertaken to keep the Persian language alive. Many Iranian and non-Iranian writers and poets have written books and composed poetry in this language and today, as a result of these struggles, the Persian language possesses a wealth of literature. These poets and writers are famous throughout the world. Ferdowsi’s Shahname, Mowlana’s Masnavi, Sa’di’s Golestan and Bustan, Khayyam’s Rubaiyat, Hafez’ Divan and the Kelileh va Demneh are some of the most famous Persian literary works.

EnglishTransliterationPersianListen
Official (adjective)rasmiرسمی
Dialectlahjeلهجه
Specialkhāsخاص
Popular / currentrāyejرایج
Type / versionguneگونه
Standardme’yārمعیار
Educationāmuzeshآموزش
Correspondencemokātebātمکاتبات
Official / Administrativeedāriاداری
Has been changedtaghyir karde astتغییر کرده است
It has been affectedtaht-e ta’sir qarār gerefte astتحت تاثیر قرار گرفته است
Remainedbāzmāndeبازمانده
Achaemenidhakhāmaneshiyānهخامنشیان
Cuneiformmikhiمیخی
Middlemiyāneمیانه
Pahlavipahlaviپهلوی
Islameslāmاسلام
Modernemruziامروزی
Changedtaghyir yāftتغییر یافت
Efforttalāshتلاش
To keep (something) alivezende negah dāshtanزنده نگه داشتن
They have composed (poetry)sorudeandسروده اند
Resultnatijeنتیجه
Nowadaysemruzeامروزه
Literatureadabiyyātادبیات
Rich / Valuableghaniغنی
Having / Possessingbarkhordārبرخوردار
Literaryadabiادبی
Coming from / Taken frombargerefteبرگرفته
Letter (of the alphabet)harfحرف
Age'omrعمر
Calligraphykhoshnevisiخوش نویسی
Remainingbāqimāndeباقی مانده

مریم:      به جز فارسی چه زبونی بلدی؟

بهمن:  انگلیسی، عربی و فرانسوی.

مریم:     به جز ایران دیگه کجا فارسی صحبت می کنن؟

بهمن:  افغانستان و تاجیکستان. تو هم فرانسوی بلدی؟

مریم:     خیلی کم. ولی دوست دارم یاد بگیرم.

بهمن:  باید کلاس بری.

مریم:     می تونم با خوندن کتاب و روزنامه و دیدن فیلمم یاد بگیرم.

بهمن:  اونا خیلی بهت کمک می کنه، امّا تو کلاس بیشتر یاد می گیری.

 

Maryam:    What languages do you know other than Persian?

Bahman:  English, Arabic and French

Maryam:    Where do they speak Persian, other than Iran?

Bahman:  Afghanistan and Tajikistan. Do you know French too?

Maryam:    Very little. But I’d like to learn.

Bahman:  You need to go to a class.

Maryam:    I can learn from reading books and newspapers and watching films too.

Bahman:  They’ll help you a lot, but you’ll learn more in a class.

Fill the gaps in the sentences using the options below.
  • برخوردار
  • امروزه
  • تغییر
  • رسمی
  • نتیجه
رئیس شرکت از ثروت زیادی ....................  است.
ما با لباس  ....................  در آن مهمانی شرکت کردیم.
.................... راحت تر از گذشته می توانیم به همه جا سفر کنیم.
بهتر است لهجۀ خود را  ....................  ندهید.
در  ....................  توانستیم زبان فارسی را یاد بگیریم.
Submit
Retry
Having read this lesson's text, now decide whether the following statements are true or false
True
False
فارسی فقط زبان رسمی ایران است
True
False
لهجۀ تهرانی رایج ترین لهجه فارسی است
True
False
زبان فارسی از زمان هخامنشیان تغییرات چندانی نداشته است
True
False
زبان فارسی ادبیات غنی ای دارد
True
False
امروزه زبان فارسی را به خط میخی می نویسند
Submit
Retry
Choose the correct answer for each of the following questions
زبان فارسی دورۀ هخامنشیان را چه می نامیم؟
فارسی میانه
فارسی امروزی
فارسی باستان
معروف ترین لهجۀ فارسی چیست؟
مشهدی
تهرانی
شیرازی
فارسی باستان به چه خطی نوشته می شد؟
عربی
میخی
پهلوی
زبان فارسی را چگونه می نویسند؟
از راست به چپ
از چپ به راست
از پایین به بالا
هنر زیبا نوشتن خط فارسی چه نام دارد؟
خوش نویسی
شاهنامه
لهجه
Submit
Retry
Choose the synonym from the options below each word
معیار
تاریخی
استاندارد
جدید
ادبی
عمر
سن
امروزی
زنده
تاریخ
خاص
فراوان
مشهور
مختلف
مخصوص
Submit
Retry
Read each of the following questions and choose the correct answer from the multiple options below each.
در کدام کشور به زبان فارسی صحبت نمی کنند؟
ارمنستان
ایران
افغانستان
تاجیکستان
گونۀ معیار زبان در کجا استفاده نمی شود؟
روزنامه ها
کوچه و خیابان
رادیو و تلویزیون
آموزش
کدام یک هنر نیست؟
نقّاشی
خوش نویسی
موسیقی
رانندگی
کدام یک زبان نیست؟
فارسی
عربی
میخی
انگلیسی
Submit
Retry
Match each word with its synonym in the opposite column
باقی مانده
مشهور
کوشش
کارها
نامه ها
بازمانده
معروف
تلاش
آثار
مکاتبات
Submit
Retry
Match each of the following words and phrases with their synonyms in the opposite column
زیبا نوشتن
به دست آمده
صحبت کردن
داشتن
شعر گفتن
تغییر کردن
خوش نویسی
برگرفته
حرف زدن
برخوردار بودن
سرودن
تغییر یافتن
Submit
Retry
Match each of the plural nouns on the right with their singular forms on the left
مکاتبه
رباعی
تغییر
اتّفاق
مکاتبات
رباعیات
تغییرات
اتّفاقات
Submit
Retry
Match each of the singular nouns on the right with their plural forms on the left.
اخبار
آثار
ایرانیان
شعرا
خطوط
خبر
اثر
ایرانی
شاعر
خط
Submit
Retry
Match each of the words below with their antonyms in the opposite column
غیر رسمی
غیر اداری
غیر معیار
غیر ادبی
غیر ایرانی
رسمی
اداری
معیار
ادبی
ایرانی
Submit
Retry
Connect the words on the right with the words on the left to create Persian phrases
گرفته
نویسی
گیری
بر
خوش
یاد
Submit
Retry
Match the words from each column that are often found together
تاریخ
معیار
میخی
تأثیر
طول
گونۀ
خط
تحت
Submit
Retry
Match each of the famous Persian poets on the left with their works on the right
سعدی
حافظ
فردوسی
مولوی
گلستان
دیوان
شاهنامه
مثنوی
Submit
Retry
Match each of the questions on the right with their answers on the left
افغانستان و تاجیکستان
گونۀ معیار و استاندارد
قدرت ها و زبان های مختلف
زبان فارسی میانه
الفبای زبان فارسی برگرفته از الفبای عربی است
به جز ایران در چه کشورهایی فارسی زبان رسمی است؟
کدام گونۀ زبان فارسی در آموزش و روزنامه ها استفاده می شود؟
در دوره های مختلف تاریخی زبان فارسی تحت تاثیر چه چیزهایی قرار گرفته است؟
زبان فارسی باستان به چه زبانی تغییر پیدا کرد؟
الفبای فارسی امروز چگونه است؟
Submit
Retry
Match each of the words on the right with their definition from the column on the left
یک دورۀ تاریخی در ایران
هنر زیبا نوشتن خط
خط فارسی باستان که حروف آن مانند میخ بود
معروف ترین کتاب شعر فردوسی
یکی از دین های رسمی در ایران
هخامنشی
خوش نویسی
خط میخی
شاهنامه
اسلام
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close