39. They Could Have Been Better

They Could Have Been Better

ایرانی ها به ورزش خیلی علاقه دارند و به خصوص در ورزش هایِ انفرادی مانندِ کشتی، وزنه برداری، تکواندو و جودو موفّق بوده اند. برایِ نمونه، رکوردِ قوی ترین ورزشکارِ دنیا در اختیارِ یک وزنه بردارِ ایرانی است. البته آنها می توانستند بهتر از این نیز باشند، امّا به دلایلِ مختلف مثلِ کمبودِ امکانات و مرّبیِ خوب، تغذیّۀ نامناسب و علّت هایِ دیگر نتوانسته اند موفّق تر باشند.

متاسّفانه، تا چند سالِ پیش ورزشکارانِ ایرانی نمی توانستند در ورزش هایِ گروهی در سطحِ بین المللی مقامی به دست آورند. با این حال، در چند سال گذشته دولت و سازمان های ورزشی رویِ برخی از ورزش هایِ گروهی مثلِ بسکتبال و والیبال سرمایه گذاری کرده اند و این ورزش ها بسیار پیشرفت کرده اند. در نتیجۀ این سرمایه گزاری و پیشرفت، اکنون تیمِ ملّیِ والیبالِ ایران یکی از بهترین تیم هایِ آسیا و جهان است.

به علّتِ جنگِ ایران و عراق و دلایل دیگر، تعدادِ زیادی معلول در ایران وجود دارد و این معلولان در ورزش هایِ مختلف شرکت می کنند. در مسابقاتِ بین المللی، ورزشکارانِ معلولِ ایران حتّی موفّق تر از ورزشکارانِ غیرِ معلول بوده اند. برایِ مثال، هر چهار سال این ورزشکاران در مسابقاتِ  پارالمپیک شرکت می کنند و مدال هایِ طلا، نقره و برنز و رکورد ها و مقام هایِ خوبی برایِ ایران به دست می آورند. تیمِ ملّیِ والیبالِ نشستۀ ایران بهترین تیمِ دنیا در تاریخِ مسابقاتِ پاراالمپیک است و چندین بار مقامِ اوّل را به دست آورده است.

به نظر می رسد ورزشکارانِ معلولِ ایران در ورزش هایِ گروهی بهتر عمل می کنند و برایِ رسیدن به هدف و موفّقیّت بیشتر به هم کمک می کنند.

Iranians are really interested in sport, and have been especially successful in individual sports like wrestling, weight lifting, taekwondo and judo. For instance, the record for the strongest athlete in the world is held by an Iranian weight lifter. Of course, they could have been even better than this, but for various reasons such as the scarcity of good facilities and trainers, unsuitable diet and other reasons, they haven’t been able to be more successful.

Unfortunately, until the last few years, Iranian athletes haven’t been able to establish themselves at international level in team sports. However, in the last few years, the government and sports organisations have invested in some team sports like basketball and volleyball and these sports have developed a lot. As a result of this investment and development, Iran’s national volleyball team is now one of the best teams in Asia and the world.

Because of the Iran-Iraq war and other reasons, there are a large number of disabled people in Iran and these disabled people take part in various sports. In international competitions, Iranian disabled athletes have been even more successful than non-disabled athletes. For example, every four years, these athletes take part in the Paralympic Games and win gold, silver and bronze medals, records and good rankings for Iran. The Iranian sitting volleyball team is the best team in the world in the history of the Paralympic Games and has reached the top position on a few occasions.

It seems that Iranian disabled athletes perform better in group sports and help each other to reach their targets and greater success.

English Transliteration Persian Listen
Individual enferādi انفرادی
Wrestling koshti کُشتی
Power lifting vazne bardāri وزنه برداری
Taekwondo tekvāndo تکواندو
Judo jodo جودو
Strong qavi قوی
In hand / in control dar ekhtiyār در اختیار
They could mitavānestand می توانستند
Lack kambud کمبود
Facilities emkānāt امکانات
Nourishment taghziyye تغذیه
Unsuitable nāmonāseb نامناسب
Group (adjective) goruhi گروهی
International beynolmelali بین المللی
Position / rank maqām مقام
(That) they (might) achieve (something) be dast āvarand به دست آورند
However har chand هرچند
They have invested sarmāye gozāri kardeand سرمایه گذاری کرده اند
They (may) progress pishraft konand پیشرفت کنند
Disabled ma'lul معلول
They participate sherkat mikonand شرکت می کنند
Normal ‘āddi عادّی
Paralympic pārāolampik پارالمپیک
He/she/it lost az dast dād از دست داد
Artificial masnu’i مصنوعی
Sitting volleyball vālibāl neshaste والیبال نشسته
Goal / target hadaf هدف
Success / achievement movaffaqiyyat موفّقیّت
Sportsperson varzeshkār ورزشکار
They perform / operate 'amal mikonand عمل می کنند
Experience / history sābeqe سابقه
Situation vaze'iyyat وضعیّت
Child kudak کودک

مریم:    چی تماشا می کنی؟

نیک:    مسابقات پارالمپیک.

مریم:    الآن چه بازی ایه؟

نیک:    فینالِ والیبال نشسته.

مریم:    بین ایران و بوسنی؟

نیک:    آره.

مریم:    دور قبل کدوم تیم اوّل شد؟

نیک:    دورۀ قبل ایران می تونست ببره، امّا بدشانسی آورد.

مریم:    پس امیدوارم این دفعه ایران ببره.

نیک:    منم همینطور.

 

Maryam:          What are you watching?

Nik:                  The Paralympic Games.

Maryam:          What game is it now?

Nik:                  The sitting volleyball final.

Maryam:          Between Iran and Bosnia?

Nik:                  Yeah

Maryam:          Which team came first last time?

Nik:                  Last time Iran could have won it, but were unlucky.

Maryam:          I hope Iran wins it this time then.

Nik:                  Me too.

ندا:    برادرت چه کار می کنه؟

آرش:   تو تیمِ فوتبالِ معلولینه.

ندا:    مگه برادرت معلوله؟

آرش:   آره، یه پاش مصنوعیه.

ندا:   چرا معلول شد؟

آرش:   تو جنگ یه پاشُ از دست داد.

ندا:    متاسفم.

آرش:   خیلی ممنون.

ندا:   حالا فوتبالش خوبه؟

آرش:   آره کاپیتانِ تیمِ ملّیه.

 

Neda:         What does your brother do?

Arash:        He’s in the disabled football team.

Neda:         Is your brother disabled then?

Arash:        Yeah, one of his legs is fake.

Neda:         How did he become disabled?

Arash:        He lost a leg in the war.

Neda:         I’m sorry.

Arash:        Thanks a lot.

Neda:         Is his football good now?

Arash:       Yeah, he’s the captain of the national team.

Complete each sentence using the grammatically correct option from each drop-down menu
Complete each of the sentences below by choosing the correct preposition from the drop-down menus
Choose the correct word to fill the gap in each sentence
  • کمبود
  • انفرادی
  • معلول
  • هدف
  • پیشرفت
کُشتی یک ورزش ....................  است.
جوانان ایرانی در ورزش و علم بسیار   ....................  کرده اند.
این روستا .................... آب دارد و درخت های آن خشک شده اند.
ورزشکاران  .................... در پارالمپیک شرکت می کنند.
برای رسیدن به ....................  باید به همدیگر کمک کنیم.
Submit
Retry
Decide whether the following sentences are true or false, based on this lesson's text.
True
False
ایرانی ها ورزش هایِ انفرادی را دوست ندارند
True
False
در چند سالِ گذشته ایران رویِ برخی از ورزش هایِ گروهی سرمایه گذاری کرده است
True
False
ورزشکارانِ معلولِ ایران بسیار ضعیف هستند
True
False
تیمِ ملّیِ والیبال نشستۀ ایران چندین بار مقامِ اوّل را به دست آورده است
True
False
ورزشکارانِ معلولِ ایران در ورزش هایِ گروهی بهتر عمل می کنند
Submit
Retry
کدام ورزش انفرادی است؟
فوتبال
کُشتی
بسکتبال
کدام ورزش گروهی است؟
تکواندو
وزنه برداری
والیبال
کدام ورزشکارانِ ایرانی موفّق تر بوده اند؟
ورزشکارانِ غیرِ معلول
ورزشکارانِ معلول
ورزشکارانِ زن
ایران در کدام ورزش در پارالمپیک بهترین سابقه را دارد؟
والیبال نشسته
جودو
دوچرخه سواری
پارالمپیک هر چند وقت یک بار برگزار می شود؟
هر سال
هر دو سال
هر چهار سال
Submit
Retry
Match the words on the right with the words on the left to create Persian phrases
بردار
ملّی
کار
نمونه
طلا
فوتبال
مصنوعی
شانسی
نشسته
وزنه
تیم
ورزش
برای
مدال
تیم
پای
بد
والیبال
Submit
Retry
Match each word with its antonym in the opposite column
انفرادی
نامناسب
غیرِ معلول
ضعیف
گروهی
مناسب
معلول
قوی
Submit
Retry
Match each word with its synonym in the opposite column
دلایل
مثال
متفاوت
مثل
علّت ها
نمونه
مختلف
مانند
Submit
Retry
Match each Persian noun on the right with its plural form on the left
دلایل
امکانات
ورزشکاران
معلولان
مسابقات
دلیل
امکان
ورزشکار
معلول
مسابقه
Submit
Retry
Having read this lesson's main text, now match each question on the right with its answer on the left.
به علّتِ کمبودِ امکانات، مرّبی و تغذیه مناسب.
یکی از بهترینِ تیم هایِ آسیا و جهان است.
یک وزنه بردارِ ایرانی.
مدال هایِ طلا، نقره و برنز.
بیشتر به هم کمک می کنند.
چرا ورزش کارانِ ایرانی نتوانسته اند موفّق تر باشند؟
اکنون وضعیّتِ تیمِ ملّیِ والیبالِ ایران چگونه است؟
رکوردِ قوی ترینِ ورزشکارِ دنیا در دستِ کیست ؟
ورزشکارانِ معلولِ ایران چه مدال هایی به دست می آورند؟
ورزشکارانِ معلولِ ایران برایِ رسیدن به هدف و موفّقیت در ورزش هایِ گروهی چه کار می کنند؟
Submit
Retry
Match each question about dialogue 1, on the right, with its answer on the left
مسابقات پارالمپیک.
فینالِ والیبال نشسته.
ایران و بوسنی
چون بدشانسی آورد.
تیمِ ایران.
نیک چه می بیند؟
الآن چه مسابقه ای است؟
فینال بین کدام تیم هاست؟
نیک می گوید چرا دورِ قبل ایران باخت؟
مریم امیدوار است کدام تیم ببرد؟
Submit
Retry
Match each question about dialogue 2, on the right, with its answer on the left
فوتبالیسته.
در جنگ.
یکی از پاهایش.
کاپیتانِ تیمِ ملّی است.
برادرِ آرش چه کار می کنه؟
برادرِ آرش کجا معلول شد؟
کدام قسمت بدنِ او معلول است؟
برادرِ آرش در تیمِ فوتبال چه کار می کند؟
Submit
Retry
Connect the spoken form sentences on the right with their written form equivalents on the left
ایران می توانست ببرد
در تیمِ فوتبالِ معلولین است
یک پایش مصنوعی است
در جنگ یک پایش را از دست داد
ایران می تونست ببره
تو تیمِ فوتبالِ معلولینه
یه پاش مصنوعیه
تو جنگ یه پاشُ از دست داد
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close