12. What sports do you like?

What sports do you like?

چه ورزشی رو دوست داری؟

نسیم:  چه ورزشی رو دوست داری؟

علی:   فوتبال. من هر هفته فوتبال بازی می کنم.

نسیم:  استادیوم هم می ری؟

علی:  آره. هر وقت بازی تیم ملی باشه من و برادرم می ریم استادیوم.

نسیم:  کدوم بازیکنُ دوست داری؟

علی:   من همه رو دوست دارم. تو چه ورزشی رو دوست داری؟

نسیم:  من شنا و اسکی رو دوست دارم.  زمستونا می رم اسکی، تابستونا می رم شنا.

علی:   با کی می ری؟

نسیم:  با مادرم می رم شنا، با پدرم می رم اسکی.

علی:   کجا می رین استخر؟

نسیم:  می ریم استخر باشگاه نفت.

علی:  کجا می رین اسکی؟

نسیم:  می ریم پیست دیزین.

علی:  این هفته هم می رین؟

نسیم:  آره، توهم می آی؟

علی:  چه ساعتی می رین؟

نسیم:  ساعت یازده.

علی:  پس منم می آم.

che vārzeshi ro dust dāri?

 

nasim:       che vārzeshi ro dust dāri?

ali:              futbāl. man har hafte futbāl bāzi mikonam.

nasim:        estādiyom ham miri?

ali:              āre. har vaqt bāzi-ye tim-e melli bashe man-o barādaram mirim estādiyom.

nasim:        kodum bāzikon-o dust dāri?

ali:              man hama ro dust dāram. to che varzeshi ro dust dāri?

nasim:        man shenā va eski ro dust dāram. zemestunā miram eski tābestunā miram shenā.

ali:              bā ki miri?

nasim:        bā mādaram miram shenā bā pedaram miram eski.

ali:              kojā mirin estakhr?

nasim:       mirim estakhr-e bāshgāh-e naft.

ali:              kojā mirin eski?

nasim:       mirim pist-e dizin.

ali:             in hafte ham mirin?

nasim:       āre, to ham miyāyi?

ali:             che sā’ati mirin?

nasim:       sā’at-e yāzdah.

ali:             pas manam miyām.

What sports do you like?

Nasim:       What sports do you like?

Ali:             Football. I play football each week.

Nasim:      Do you go to the stadium?

Ali:            Yeah. My brother and I go to the stadium every time the national team plays.

Nasim:      Which player do you like?

Ali:            I like them all. What sports do you like?

Nasim:     I like swimming and skiing. I go skiing in the winter and I go swimming in the summer.

Ali:            Who do you go with?

Nasim:     I go swimming with my mother and I go skiing with my father.

Ali:             Where do you go swimming?

Nasim:      We go to the pool at the oil club.

Ali:             Where do you go skiing?

Nasim:      We go to the Dizin Piste.

Ali:             Are you going this week?

Nasim:      Yeah, are you coming too?

Ali:            What time are you going?

Nasim:      Eleven o’clock.

Ali:            Then I’ll come too.

English Transliteration Persian Listen
Sport varzesh ورزش
To like dust dāshtan دوست داشتن
I like dust dāram دوست دارم
To play bāzi kardan بازی کردن
I play bāzi mikonam بازی می کنم
Swimming shenā شنا
National melli ملّی
National mellat ملّت
Time vaqt وقت
Every time har vaqt هر وقت
Winter zemestān زمستان
Summer tābestān تابستان
To go raftan رفتن
Player bāzikon بازیکن
Swimming pool estakhr استخر
Club bāshgāh باشگاه
Oil naft نفت
To come āmadan آمدن
I'm coming miāyam می آیم
I'm coming (spoken form) mi’ām می آم
I too man ham من هم
Tonight emshab امشب
Dinner shām شام
Vegetables sabzi سبزی
Rice (cooked) polo پلو
Fish māhi ماهی
To eat khordan خوردن
I eat mikhoram می خورم
Music musiqi موسیقی
Traditional sonnati سنّتی

سامان:  مامان، امشب شام چی داریم؟

مینا:     سبزی پلو با ماهی.

سامان:  من ماهی دوست ندارم. ماکارونی م داریم؟

مینا:     آره، یه کم داریم.

سامان:  پس من ماکارونی می خورم.

sāmān:       māmān, emshab shām chi dārim?

minā:          sabzi polo bā māhi.

sāmān:       man māhi dust nadāram. mākāroniam dārim?

minā:          āre, ye kam dārim.

sāmān:       pas man mākāroni mikhoram.

 

Translation

Saman:       Mum, what have we got for dinner tonight?

Mina:           Sabzi polo with fish.

Saman:       I don’t like fish. Do we have pasta too?

Mina:           Yeah, we have a little bit.

Saman:       Then I’ll eat the pasta.

سارا:  مریم، تو جمعه ها کجا می ری؟

مریم:  من موسیقی دوست دارم. جمعه ها می رم کنسرت.

سارا:  چه موزیکی دوست داری؟

مریم:  موسیقی سنتی ایران. تو هم موسیقی دوست داری؟

سارا:  نه خیلی. من تئاتر دوست دارم.

مریم:  چه خوب. منم تئاتر خیلی دوست دارم.

 

sarā:            maryam, to jom’e-hā kojā miri?

maryam:     man musiqi dust dāram. Jom’e-hā miram konsert.

sarā:            che muziki dust dāri?

maryam:     musiqi-ye sonnati-ye irān. to ham musiqi dust dāri?

sarā:            na kheyli. man teātr dust dāram.

maryam:     che khub. manam teātr kheyli dust dāram.

 

Translation

 Sara:          Maryam, where do you go on Fridays?

Maryam:     I like music. I go to concerts on Fridays.

Sara:           What music do you like?

Maryam:     Traditional Iranian music. Do you like music too?

Sara:           Not much. I like the theatre.

Maryam.     Cool. I like the theatre too.

Most Persian words take the same form whether they are written or spoken, but not all. The table below shows you those words and phrases from this lesson that vary depending on whether they are spoken or written. Beneath the table is this lesson's main dialogue given in its written form (although this written form would rarely ever be used in spoken conversation).

English

Written

Spoken

(object marker)

را

ro (o)

رُ ( ـُ)

Every time the national team plays.

har vaqt bāzi-ye tim-e melli bashad

هر وقت بازی تیم ملی باشد

 

har vaqt bāzi-ye tim-e melli bashe

هر وقت بازی تیم ملی باشه

Which player do you like?

kodām bāzikon-rā dust dāri?   

کدام بازیکن را دوست داری؟

kodum bāzikon-o dust dāri?   

کدوم بازیکنُ دوست داری؟

Winter

zemestān

زمستان

zemestun

زمستون

Summer

tābestān

تابستان

tābestun

تابستون

Do we have pasta too?

mākāroni ham dārim?

ماکارونی هم داریم؟

mākāroniyam dārim?

ماکارونیم داریم؟

I’m coming

mi’āyam

می آیم

mi’ām

می آم

A little bit

yek kam

یک کم

ye kam   

یه کم

Are you coming too?

to ham mi’āyi?

توهم می آیی؟

to ham mi’āy?

توهم می آی؟

 

نسیم:  چه ورزشی را دوست داری؟

علی:  فوتبال. من هر هفته فوتبال بازی می کنم.

نسیم:  به استادیوم هم می روی؟

علی:  آره. هر وقت بازی تیم ملی باشد من و برادرم به استادیوم می رویم.

نسیم:  کدام بازیکن را دوست داری؟

علی:  من همه را دوست دارم. تو چه ورزشی را دوست داری؟

نسیم:  من شنا و اسکی را دوست دارم.  زمستان ها به اسکیمی روم، تابستان ها به شنا می روم.

علی:  با کی می روی؟

نسیم:  با مادرم به شنا می روم، با پدرم به اسکی می روم.

علی:  کجا به استخر می روید؟

نسیم:  به استخر باشگاه نفت می رویم.

علی:  کجا به اسکی می روید؟

نسیم:  به پیست دیزین می رویم.

علی:  این هفته هم می روید؟

نسیم:  آره، توهم می آیی؟

علی:  چه ساعتی می روید؟

نسیم:  ساعت یازده.

علی:  پس من هم می آیم.

nasim:         che vārzeshi rā dust dāri?

ali:              futbāl. man har hafte futbāl bāzi mikonam.

nasim:         be estādiyom ham miravi?

ali:              āre. har vaqt bāzi-ye tim-e melli bashad man va barādaram be estādiyom miravim.

nasim:         kodām bāzikon rā dust dāri?

ali:              man hame rā dust dāram. to che varzeshi rā dust dāri?

nasim:         man shenā va eski rā dust dāram. zemestān-hā be eski miravam, tābestān-hā be shenā miravam.

ali:              bā ki miravi?

nasim:         bā mādaram be shenā miravam. bā pedaram be eski miravam.

ali:              kojā be estakhr miravi?

nasim:         be estakhr-e bāshgāh-e naft miravam.

ali:              kojā be eski miravi?

nasim:         be pist-e dizin miravam.

ali:              in hafte ham miravid?

nasim:         āre, to ham miyāyi?

ali:              che sā’ati miravid?

nasim:         sā’at-e yāzdah.

ali:              pas man ham miyāyam.

Listen again to dialogue 2 and then reconstruct the conversation using the jumbled sentences below:
 • مامان، امشب شام چی داریم؟
 • سبزی پلو با ماهی.
 • من ماهی دوست ندارم. ماکارونی هم داریم؟
 • آره، یه کم داریم.
 • پس من ماکارونی می خورم.
Submit
Retry
Can you re-order the words below to create some of the questions and statements that featured in this lesson?
1.
 • می ری؟
 • کجا
 • جمعه ها
 • تو
2.
 • می خورم
 • ماکارونی
 • من
 • پس
3.
 • داری؟
 • دوست
 • بازیکنُ
 • کدوم
4.
 • دوست داری؟
 • رو
 • ورزشی
 • چه
5.
 • می کنم
 • بازی
 • فوتبال
 • هر هفته
 • من
Submit
Retry
Below are four sentences from this lesson. Use the drop-down menus to select the correct word to fill each gap.
Listen again to the first dialogue between Ali and Nasim and decide which of the following statements are true and which are false:
True
False
Ali plays football every week
True
False
Ali goes to the football stadium with his father
True
False
Nasim likes to go swimming in the winter
True
False
Nasim goes skiing with her father
True
False
This week Ali is going to go skiing with Nasim
Submit
Retry
Listen to these persian phrases (from the lesson) and choose the correct meaning from the options below
Do you like music?
I like music
What music do you like?
che varzeshi ro dust dari?
Do you like sport?
Which sport do you like?
I like sport.
I'm going to a concert on Friday
I go to concerts on Fridays
We're going to a concert on Friday
I don't have any fish
I don't want any fish
I don't like fish
I like fish and pasta
I like traditional Iranian music
I like swimming and skiing.
Submit
Retry
Join the spoken Persian to its written form
استادیوم هم می ری؟
پس منم می آم.
تابستونا می رم شنا.
جمعه ها می رم کنسرت.
این هفته هم می رین؟
به استادیوم هم می روی؟
پس من هم می آیم.
تابستان ها به شنا می روم.
جمعه ها به کنسرت می روم.
آیا این هفته هم می روید؟
Submit
Retry
Join the answer to the right question:
می ریم پیست دیزین.
شنا و اسکی رو دوست دارم.
آره. هر وقت بازی تیم ملی باشه.
آره، یه کم داریم.
موسیقی سنتی ایران.
کجا می رین اسکی؟
چه ورزشی رو دوست داری؟
استادیوم هم می ری؟
ماکارونی هم داریم؟
چه موزیکی دوست داری؟
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close