30. You Want to Buy a Book

You Want to Buy a Book

می خواهید کتاب، کارت تبریک یا بازیِ کامپیوتری بخرید. می خواهید چند ساعتی را با دوستانتان بگذرانید، تعریف کنید  و قهوه بنوشید. می خواهید بعد از قهوه با دوستانتان یک فیلم ببینید. برایِ این کارها به کجا می روید؟ بازار، مرکزِ شهر یا مرکزِ خرید؟

من همیشه ارزان ترین و بهترین راه را انتخاب می کنم. همۀ خرید هایم را از طریقِ اینترنت انجام می دهم.  به این صورت هم ارزان ترین را می خرم و هم هزینۀ تاکسی، اتوبوس و مترو را نمی دهم. 

دیروز پدرم یک فیلمِ پلیسیِ جدید از طریقِ اینترنت برایم خرید. قرار است فردا برسد. پدر و مادرم می خواهند برایِ تعطیلات آخر هفته به مسافرت بروند. من هم می خواهم جمعه مریم و لیلا را برایِ تماشایِ فیلم و خوردنِ شام دعوت کنم. برایِ شام می خواهم پیتزا درست کنم و بعد از شام هم می خواهیم آن فیلم را ببینیم. بعد از فیلم، قهوه می خوریم و با هم گپ می زنیم.

You want to buy a book, a greetings card, or a computer game. You want to spend a few hours with your friends, chat and drink coffee. After coffee, you want to watch a film with your friends. Where do you go to do this? The market, the city centre, or the shopping centre?

I always choose the cheapest and best way. I do all my shopping over the internet. And in this way, I can do my shopping for the least cost and I also don’t pay a taxi, bus or metro fare.

Yesterday my father bought a new police film for me over the internet. It should arrive tomorrow. My father and mother want to go on a trip for a holiday at the weekend. And I want to invite Babak and Maryam to watch a film and have dinner on Friday. For dinner, I want to cook pizza and after dinner we want to watch that film. After the film, we’ll drink coffee and chat together.

English Transliteration Persian Listen
I want mikhāham می خواهم
You (plural) want mikhāhid میخواهید
He/she/it wants mikhāhad می خواهد
You (singular) want mikhāhi میخواهی
We want mikhāhim می خواهیم
They want mikhāhand می خواهند
Card kārt کارت
You (plural) spend bogzarānid بگذرانید
You explain / talk ta’rif konid تعریف کنید
Coffee qahve قهوه
Bazaar / market bāzār بازار
Shopping centre markaz-e kharid مرکز خرید
I choose entekhāb mikonam انتخاب می کنم
Shopping kharid خرید
Internet internet اینترنت
Cost / expense hazine هزینه
Underground (train) metro مترو
Police polis پلیس
It is planned qarār ast قرار است
It may arrive beresad برسد
Watching tamāshā تماشا
I may invite da'vat konam دعوت کنم
Pizza pitzā پیتزا
I may make dorost konam درست کنم
We chat gap mizanim گپ می زنیم
Story dāstān داستان

 نیک:   بابا، شما کی می رین مسافرت؟

بابا:    آخرِ هفته.

نیک:   می خوام لیلا و مریمُ دعوت کنم. اشکالی نداره؟

بابا:     نه. اصلاً.

نیک:   برام یه فیلم می خرین؟

بابا:    چه فیلمی؟

نیک:   پلیسی.

بابا:    الآن برات آنلاین سفارش می دم.

نیک:  تا جمعه می رسه؟

بابا:    حتماَ.

  

Nik:     Dad, when are you going away?

Dad:    At the weekend.

Nik:     I want to invite Babak and Maryam. That's not a problem, is it?

Dad:    No, not at all.

Nik:     Will you buy a film for me?

Dad:    What kind of film?

Nik:     A police one.

Dad:    I'll order one online for you now.

Nik:     Will it arrive by Friday?

Dad:    Sure.

مریم:    شام چی درست کردی؟

نیک:    پیتزا.

لیلا:   پیتزایِ چی؟

نیک:    قارچ و گوشت.

لیلا:   نمی خوای اوّل فیلمّ ببینیم، بعد شام بخوریم؟

نیک:    نه. گشنمون می شه.

مریم:   حالا غذا کی آماده می شه؟

نیک:    تا ده دقیقۀ دیگه.

مریم:   کمک می خوای؟

نیک:    نه، فقط باید سالادُ درست کنم.

مریم:   خوب من اونُ درست می کنم.

لیلا:   منم میزُ می چینم. لیوانات کجاست؟

نیک:    تو کابینت، کنارِ یخچال.

  

Maryam:   What did you make for dinner?

Nik:           Pizza.

Babak:      What kind of pizza?

Nik:           Mushroom and meat

Babak:     Don't you want to watch a film first, then eat dinner?

Nik:          No, we'll get hungry

Maryam:  When will the food be ready?

Nik:          In ten minutes

Maryam:   Do you want any help?

Nik:           No, I just have to prepare the salad.

Maryam:   Ok, I'll prepare that.

Babak:      And I'll lay the table. Where are your glasses? 

Nik:           In the cabnet, next to the fridge.

Choose the appropriate word from each drop-down menu to complete the sentences below.
Fill the gaps in the sentences below with the words provided.
  • تبریک
  • بازار
  • تعطیلات
  • فیلم
  • قهوه
آنها را برایِ نوشیدنِ .................... دعوت کردم.
برایِ خرید به .................... رفتم.
هفتۀ گذشته به سینما رفتم و یک .................... پلیسی دیدم.
آنها برایِ گذراندن .................... به شیراز رفتند.
برایِ جشنِ تولّدِ دوستم یک  کارت ....................  فرستادم.
Submit
Retry
Having read this lesson's text, have a look at these questions and choose the correct answer for each.
از نظرِ نویسنده کدام راه برایِ خرید ارزان تر است؟
از بازار
از مرکزِ شهر
از طریقِ اینترنت
نویسنده برایِ خرید هزینۀ چه چیزی را می دهد؟
تاکسی
اتوبوس
اینترنت
پدرِ نویسنده برایِ او چه خرید؟
قهوه
فیلم
پیتزا
نویسنده دوستانش را برایِ چه دعوت می کند؟
شام
مسافرت
خرید
آنها بعد از خوردنِ قهوه چه کار می کنند؟
فیلم می بینند.
بازی می کنند.
حرف می زنند.
Submit
Retry
Connect the text on the right with the text on the left to form grammatically correct phrases
مسافرت رفتم.
هم گپ زدیم.
طریق اینترنت خریدم.
تاکسی نشستم.
به
با
از
در
Submit
Retry
Connect the text on the right with the text on the left to form grammatically correct phrases
زدم
کردم
دادم
با دوستانم گپ
او را به جشن دعوت
همۀ خریدها را انجام
Submit
Retry
Connect each question on the right to the correct answer on the left.
از طریقِ اینترنت.
می خواهند پیتزا بخورند.
می خواهند فیلم ببینند.
فردا.
به مسافرت.
نویسنده معمولاً خرید هایش را چگونه انجام می دهد؟
نویسنده و دوستانش برایِ شام چه می خورند؟
آنها بعد از شام چه کار می کنند؟
فیلمِ پلیسی قرار است کی برسد؟
والدینِ نویسنده به کجا می روند؟
Submit
Retry
Having read dialogue 1, now match the questions on the right with the correct answers on the left
آخرِ هفته
مریم و لیلا را
پلیسی
آنلاین
تا جمعه
پدرِ نیک کی به مسافرت می رود؟
نیک می خواهد چه کسانی را دعوت کند؟
نیک چه فیلمی می خواهد؟
پدرِ نیک چگونه فیلم را می خرد؟
فیلم تا چه روزی می رسد؟
Submit
Retry
Having read dialogue 2, now match the questions on the right with the answers on the left
قارچ و گوشت
ده دقیقۀ دیگر
سالاد
در کابینت
نیک چه پیتزایی درست کرده است؟
پیتزا کی آماده می شود؟
مریم چه چیزی را درست می کند؟
لیوان ها کجاست؟
Submit
Retry
Match the words on the right with the words on the left to form complete sentences
می چیند
می روند
سفارش می دهد
دعوت می کند
می خورند
لیلا میز را
پدر و مادرِ نیک به مسافرت
پدرِ نیک فیلم را آنلاین
نیک برای آخرِ هفته لیلا و مریم را
آنها پیتزا را قبل از دیدن فیلم
Submit
Retry
Match the spoken-style Persian phrases on the right with their written-style equivalents on the left
کی به مسافرت می روید؟
آیا برایِ من یک فیلم می خرید؟
گرسنۀ مان می شود
من هم میز را می چینم
کی می رین مسافرت؟
برام یه فیلم می خرین؟
گشنمون می شه
منم میزُ می چینم
Submit
Retry

Let us know what you thought about this lesson

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close

We use cookies on our website to ensure our visitors have the best experience possible whilst here. To learn more about cookies and their benefits please take a look at our cookies policy.

Agree & Close